Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 05.04.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
2. Iesniegtie projekti konkursā aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”
Jaunieši jauniešiem par vidi
1-08/143/2018 Vidzemes Augstskola
Piešķirt - 6 706.00 €
Es un vide - simbioze
1-08/149/2018 Skudriņa
Piešķirt - 9 758.00 €
Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes un vides apziņas veicināšanas aktivitātes
1-08/151/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 8 800.00 €
Sakop Latviju - savas mājas
1-08/141/2018 Sadarbības platforma
Piešķirt - 12 447.00 €
Zaļai Latvijai - zaļai jūrai
1-08/161/2018 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 8 000.00 €
Tava vide, tava Latvija
1-08/152/2018 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 8 000.00 €
Jaunie vides līderi - vides vēstneši
1-08/162/2018 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 15 400.00 €
VIDES DIENA Tavā skolā
1-08/148/2018 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Noraidīt
Jauna vide jaunietim OSIS
1-08/175/2018 Cheese
Noraidīt
Neatstāj pēdas!
1-08/150/2018 Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
Noraidīt
Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados
1-08/177/2018 Sava kabata
Noraidīt
Viegli un atraktīvi par svarīgām lietām
Noraidīt
Dabā notiekošo procesu skaidrošana jauniešiem praktiskā ceļā
1-08/145/2018 Šalkone
Noraidīt
Vides izpratnes un apziņas veicināšanas pasākumi ar jauniešu aktīvu līdzdalību
1-08/174/2018 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Radi vidi pats
1-08/153/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Salacas baseina bioloģiskā daudzveidības apzināšana
1-08/180/2018 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
Iepazīsti vidi!
1-08/183/2018 Vides izglītības centrs
Noraidīt
Atkritumu dzīves cikls
1-08/179/2018 Aprites ekonomikas kompetenču centrs
Noraidīt
Darbojies un dzīvo zaļi!
1-08/139/2018 Jāņupes iedzīvotāji
Noraidīt
Es ar vidi draugos!
1-08/142/2018 Baltijas krasti
Noraidīt
3. aktivitāte “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”
Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē
1-08/242/2018 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 10 000.00 €
Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”
1-08/257/2018 Zivju gani
Piešķirt - 12 000.00 €
“NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana
1-08/254/2018 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 12 000.00 €
Vide prožektoru gaismā
1-08/247/2018 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 12 000.00 €
Atklāj putnu migrācijas burvību 2018
1-08/243/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 12 000.00 €
Tuvā nekuriene
1-08/252/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 12 000.00 €
Interaktīvas nodarbības „Videi draudzīgs dzīvesveids”
1-08/207/2018 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 10 000.00 €
Kas ir mūsu skapjos? Apģērbu iegādes, lietošanas un utilizācijas paradumi Latvijā un to saistība ar modes negatīvo ietekmi uz vidi
1-08/246/2018 Zaļā brīvība
Piešķirt - 10 000.00 €
Publikāciju cikls “Par vidi” interneta žurnālā Satori.lv
1-08/251/2018 Ascendum
Noraidīt
Dabas aizsardzības brīvdienas
1-08/256/2018 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Daudzpusīgā vides izglītības centra “Zaļauša akadēmija” apmācību programmas izstrāde un ieviešana (1.kārtas ieviešana)
1-08/244/2018 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
PĒC 100 GADIEM PIEBALGĀ!
1-08/255/2018 GAUJAS FONDS
Noraidīt
Pārstrādājam bioloģiskos atkritumus kompostā
1-08/240/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
Atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida
1-08/239/2018 Caritas Latvija
Noraidīt
Vide ap mums
1-08/249/2018 Latvijas zinātnes centru apvienība
Noraidīt
Tie nav atkritumi! Tas ir resurss!
1-08/250/2018 Daibes ilgtspējas centrs
Noraidīt
Domā par nākotni!
1-08/253/2018 Vides izglītības centrs
Noraidīt
4. aktivitāte „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem
1-08/191/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 23 545.00 €
Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā
1-08/160/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 25 000.00 €
Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai
1-08/144/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 33 000.00 €
Datu ieguve par invazīvo svešzemju augu sugu izplatību Daugavas ielejā
1-08/200/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Noraidīt
Potenciāli aizsargājamo jūras teritoriju izpēte Baltijas jūrā, Latvijas EEZ
1-08/170/2018 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
SA saimniecības datu ieguve, klasifikācija, apstrāde un novērtējums
1-08/208/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem
1-08/202/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 22 500.00 €
Dažu reto augu sugu dzīvotspējas analīze un pasākumi to saglabāšanai
1-08/173/2018 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) ietekmes novērtēšana un mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu populācijām
1-08/189/2018 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 25 000.00 €
Sikspārņu sugu datu apkopošana dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”
1-08/156/2018 Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība
Piešķirt - 25 000.00 €
Aktivitātes lielumu datubāzes izveide reaktīvā slāpekļa emisiju noteikšanai pēc Tier 3 metodikas
1-08/185/2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem
1-08/146/2018 Vides risinājumu institūts
Piešķirt - 40 000.00 €
Nacionālā ilgtspējības indikatoru sistēmu tīkla vides indikatori
1-08/227/2018 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde četriem Rāznas Nacionālā parka ezeriem
1-08/167/2018 Vides risinājumu institūts
Noraidīt
Ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeņa novērtējums Daugavpils pilsētā
1-08/199/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Noraidīt
Mežābeles un meža bumbieres statusa izvērtēšana Latvijā.
1-08/190/2018 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Latvijas nozīmīgāko upju atlanta izstrāde
1-08/138/2018 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem
1-08/147/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Mežaudžu noēnojama ietekme uz zivju resursiem mazajās upēs
1-08/155/2018 Silva Fortis
Noraidīt
LUCAS dati ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības plānošanai
1-08/166/2018 Vides eksperti
Noraidīt
Datu ieguve velosipēdu satiksmes kā oglekļa mazietilpīga pārvietošanās veida attīstībai
1-08/181/2018 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
Slīteres Nacionālā parka ligzdojošu putnu inventarizācija
1-08/158/2018 Zaļā doma
Noraidīt
Datu ieguve, apstrāde un analīze zaļas infrastruktūras lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā plānošanai un projektēšanai
1-08/226/2018 Cleantech Latvia
Noraidīt
5. aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā
1-08/213/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 17 000.00 €
Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas risināšanā Latvijā
1-08/230/2018 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 11 000.00 €
Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai
1-08/204/2018 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 11 000.00 €
Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana
1-08/209/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 10 000.00 €
Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde
1-08/169/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 11 000.00 €
VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē
1-08/168/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 12 000.00 €
Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā
1-08/225/2018 Cleantech Latvia
Piešķirt - 11 000.00 €
Integrētās komunikācijas pasākumu kopums atkritumu samazināšanai dabas objektos
1-08/201/2018 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 11 000.00 €
Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana
1-08/172/2018 Bērnu vides skola
Piešķirt - 11 000.00 €
Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/241/2018 Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Piešķirt - 10 000.00 €
Dižkoku aizsardzība un apsaimniekošana
1-08/184/2018 Annas koku skolas biedrība
Noraidīt
Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2018”
1-08/238/2018 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 11 000.00 €
Jauno reindžeru apmācība to veiktspējas un kompetences celšanai Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā
1-08/198/2018 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
Apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojuma aizsardzība Latvijā
1-08/163/2018 Nature and People
Noraidīt
Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai
1-08/197/2018 Zivju gani
Noraidīt
Vides un zivju resursu aizsardzības kapacitātes celšana, sabiedrības ieinteresēšana un iesaistīšana
1-08/157/2018 Vidzemes zvejnieku biedrība
Noraidīt
Ekoskolas dabas aizsardzībai
1-08/231/2018 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
AINA (Atklāj, Iepazīsti Nacionālās Ainavas)
1-08/214/2018 Latvijas Mazpulki
Noraidīt
PĒDAS
1-08/171/2018 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
Materiālu izstrāde Mitrāju centra izveidei Lubāna mitrāja informācijas centrā
1-08/221/2018 Pie Kraujas
Noraidīt
Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana
1-08/187/2018 Latvijas Piļu un muižu asociācija
Noraidīt
Veiktspēja un kompetences celšana ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā
1-08/259/2018 Cleantech Latvia
Noraidīt
6. aktivitāte“Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”
Koncepcija "Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā"
Atbalstīt
Koncepcija "Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe"
Atbalstīt
Koncepcija "Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve"
Atbalstīt
Koncepcija "Decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstības vides aizsardzības prasībām nodrošināšana Lielvārdes novadā"
Noraidīt
Koncepcija "Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā"
Atbalstīt
Koncepcija "Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā"
Atbalstīt
Koncepcija "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve ar septisko notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai, vides risku novēršanai Sēlijas ciemā"
Atbalstīt
Koncepcija "Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā"
Atbalstīt
Koncepcija "Ošanu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai"
Atbalstīt
Koncepcija "Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana"
Atbalstīt
Koncepcija "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Rūjienā, pie Rūjas upes"
Atbalstīt
Koncepcija "Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Aizputē"
Atbalstīt
Koncepcija "Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā"
Atbalstīt
Koncepcija "Sabiedriskas infrastruktūras izveidei Naukšēnu pagastā"
Atbalstīt
Koncepcija "Atvērtā atkritumu šķirošanas laukuma izveide"
Noraidīt
Koncepcija "Lietus ūdens novadīšanas tīkla izbūve daudzdzīvokļu māju masīvā Dārza ielā, Skrundā"
Noraidīt
Koncepcija "Vides aizsardzības pasākumu realizācija naftas produktu piesārņojuma novēršanai Daugavpils novada Višķu tehnikuma ciemā"
Noraidīt
Koncepcija "Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu dīķī un tā apkārtnē"
Noraidīt
Koncepcija "Gaurata ezera eitrofikācijas mazināšana"
Noraidīt
Koncepcija "Inovatīva atkritumu savākšanas punkta izveide Siguldas novadā"
Noraidīt
Koncepcija "Vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi meliorācijas sistēmās Mārupes novadā"
Noraidīt
Koncepcija "Antropogēnās slodzes samazināšana Naukšēnu novada iedzīvotāju atpūtas objektos"
Noraidīt
Koncepcija "Vides apdraudējuma risku novēršana Ķimšu ūdenskrātuvē"
Noraidīt
Koncepcija "Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana Valmieras kapos"
Noraidīt
Koncepcija "Bilskas ezera vides stāvokļa uzlabošana"
Noraidīt
Koncepcija "Iedzīvotāju līdzdalība peldvietu ūdens monitoringā Baldones novadā"
Noraidīt
Koncepcija "Zasas muižas parka bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības saglabāšana"
Noraidīt
Koncepcija "Vadakstes muižas parka vides risku izvērtējums, praktiska vides risku novēršana un vides stāvokļa uzlabošana"
Noraidīt
Koncepcija "Saieta laukuma izveide"
Noraidīt
Koncepcija "Praktiski vides izziņas pasākumi Preiļu pilsētas parkā"
Noraidīt
Koncepcija "Gaisa piesārņojuma samazināšana Olaines novadā"
Noraidīt
Koncepcija "Vecpiebalgas pils esošo konstrukciju konservācija, I kārta"
Noraidīt
Koncepcija "Plūdu risku mazināšanas pasākumu un Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu novada robežās"
Noraidīt
Koncepcija "Augsnes erozijas novēršana Smiltenes pilsētas Vecajā parkā"
Noraidīt
Koncepcija "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai"
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.