• Sākums >
  • Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana

Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana

Reģ Nr. 1-08/187/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt konceptuālus risinājumus mūsdienīgas un komfortablas vides radīšanā vēsturiskajos piļu un muižu parkos un to apkārtnē, nodrošinot dabas un kultūras mantojuma saglabāšanos, vienlaikus papildinot parku dendroloģiskās vērtības, kā arī veidot Latvijas Piļu un muižu asociācijas (turpmāk – LPMA) biedru, pašvaldību darbinieku un citu interesentu izpratni par parkos esošajām kultūrvēsturiskajām, ainaviskajām, bioloģiskajām un estētiskajām vērtībām. Papildināt Dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols” ar teritoriju izpētē iegūtajiem datiem par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem), īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. Ilgtermiņa: Veicināt vēsturisko piļu un muižu parku un to apkārtnes īpašnieku, apsaimniekotāju, tūristu, pakalpojumu sniedzēju, kā arī visas sabiedrības zināšanas un izpratni par dabas un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas un uzturēšanas nozīmību. Sekmēt pilotprojektu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, dabas un kultūrvēstures vērtību saglabāšanos tajos, izmantojot pilotprojektos izstrādātos vēsturisko piļu un muižu parku izpētes, ainavu attīstības un labiekārtojuma plānus pasākumu īstenošanai dabā pēc projekta noslēgšanās. Sekmēt izpratni par vēsturisko piļu un muižu parku izpētes un plānošanas darbu veikšanas secību un apjomu, balstoties uz pilotprojektos gūto pieredzi kā labas prakses piemēriem, kā arī izvērtējot un turpmāk ņemot vērā pilotprojektu realizācijā pieļautās kļūdas, dot pienesumu kultūrvēsturiski nozīmīgu teritoriju saglabāšanai, apsaimniekošanai un publiskai izmantošanai. Padarīt publiski pieejamus datus par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem), īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, ko vēsturisko piļu un muižu parku apsaimniekotāji, attīstības plānotāji, sugu un biotopu aizsardzības speciālisti var izmantot, lietojot Dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols”.

Projekta uzdevumi

1. Labiekārtot Preiļu pils parku. 2. Veikt Stāmerienas pils parka izpēti un izstrādāt parka ainavu attīstības plānu. 3. Izstrādāt Litenes muižas parka ainavu attīstības plānu. 4. Izstrādāt dabas takas gar Vilces un Svētes upes krastu no Vilces muižas līdz Berķenes muižai izveides plānu. 5. Noorganizēt semināru par izpētes, plānošanas, uzturēšanas un kopšanas darbu secību kultūrvēsturiskās teritorijās. 6. Noorganizēt ekskursiju dabā speciālistu pavadībā ar komentāriem par Latvijai raksturīgiem augiem, tajā skaitā par vietējām sugām, par svešzemju sugu vēsturisko introdukciju un izmantošanu kultūrainavā, par augu sugu un šķirņu piemērotību Latvijas klimatam. 7. Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu.

Projekta rezultāti

1. Labiekārtots Preiļu pils parks, t.sk.: izveidota taciņa (200 m garumā) no parka jaunās estrādes tiltiņa gar kanāla malu līdz jaunajam, baltajam tiltiņam; iegādāti un uzstādīti četri jauni soliņi un pie tiem ierīkoti jauni apstādījumi, sakopti zālieni un apstādījumi, konsultējoties par bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgām darbu veikšanas metodēm ar DAP speciālistiem. 2. Veikta Stāmerienas pils parka teritorijas (8 ha platībā) topogrāfiskā uzmērīšana. Veikta dendroloģiskā inventarizācija, bioloģiskā un ainaviskā izpēte. Iegūtie dati par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem), īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem iesniegti DAP ievietošanai Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Izstrādāts parka ainavu attīstības plāns. 3. Veikta Litenes muižas parka ainaviskā izpēte. Izstrādāts parka ainavu attīstības plāns. 4. Izstrādāts dabas takas (aptuveni 16 km garumā) gar Vilces un Svētes upes krastu no Vilces muižas līdz Berķenes muižai izveides plāns. Dabas taka aptuveni 4 km garumā atbrīvota no nevēlamā aizauguma. 5. Vismaz 50 LPMA biedri, pašvaldību darbinieki seminārā ieguvuši zināšanas par izpētes, plānošanas, uzturēšanas un kopšanas secību kultūrvēsturiskās teritorijās, videi draudzīgi atjaunojot un apsaimniekojot muižu kompleksus. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas turpmākajā darbā ilgtermiņā. 6. Vismaz 50 LPMA biedri, pašvaldību darbinieki speciālista pavadībā piedalījušies ekskursijā dabā un iepazinušies ar Latvijai raksturīgiem augiem, tajā skaitā par vietējām sugām, par svešzemju sugu vēsturisko introdukciju un izmantošanu kultūrainavā, par augu sugu un šķirņu piemērotību Latvijas klimatam Iegūtās zināšanas tiek izmantotas turpmākajā darbā ilgtermiņā. 7. Projekta noslēguma pasākumā LPMA biedri, pašvaldību darbinieki, vides jomas speciālisti, mediju pārstāvji un sabiedrība kopumā iepazīstināti ar projekta rezultātiem. 8. Projekta rezultāti ievietoti interneta vietnēs www.pilis.lv, www.preili.lv, www.gulbene.lv, www.jelgavasnovads.lv. 9. Projekta īstenošanas rezultātā iegūtie dabas dati ievietoti Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Atjaunojot un uzlabojot kultūrvēsturiskajiem objektiem pieguļošās teritorijas, notiek kultūrvēsturisko teritoriju sakārtošana (dendroloģiskā piesārņojuma likvidācija, dendroloģisko vērtība saglabāšana un izcelšana, skatu punktu un ainavu perspektīvu atjaunošana, vidi degradējošu elementu likvidācija, bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu ainavas elementu saglabāšana, uzturēšana un radīšana u.c.), kā rezultātā pieaug zaļo zonu kvalitāte, uzlabojas publiskās telpas funkcijas – rekreācija, izziņa, estētiskā audzināšana. Tiek veicināta pašvaldību un vietējās sabiedrības informētība, ieinteresētība par kultūrainavas uzturēšanas nepieciešamību un prioritātēm, kā arī iesaiste. Sabiedrībā pieaug izpratne par publiskās ārtelpas labiekārtojuma un dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmīgumu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 28.12.2018
Īstenotājs Latvijas Piļu un muižu asociācija
Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 32 798.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 998.52 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.