• Sākums >
  • Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem

Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem

Reģ Nr. 1-08/191/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta mērķis ir noteikt pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva fona koncentrācijas un izstrādāt rekomendācijas piesārņojošo vielu robežvērtībām pazemes ūdensobjektos (PŪO) visā Latvijā. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt kvalitātes kritērijus pazemes ūdensobjektu ķīmiskā stāvokļa novērtējumam, laicīgai negatīvu kvalitātes izmaiņu tendenču identificēšanai, kā arī pazemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanai realizēto rīcības programmu efektivitātes novērtēšanai, lai sasniegtu Ūdens struktūrdirektīvas, Gruntsūdeņu direktīvas un Ūdens apsaimniekošanas likuma pamatmērķinodrošināt ūdens vides, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. Literatūras studijas; 2. Datu apkopošana un kvalitātes kontrole; 3. Fona koncentrāciju noteikšanas metodikas izstrāde; 4. Fona koncentrāciju noteikšana katrā PŪO; 5. Kvalitātes robežvērtību noteikšanas metodikas izstrāde un noteikšana katrā PŪO; 6. Informatīvā semināra sagatavošana un organizēšana; 7. Rezultātu apkopošana, rekomendāciju izstrāde un gala ziņojuma sagatavošana.

Projekta rezultāti

1. Viena fona koncentrāciju noteikšanas metodika. 2. Ziņojums “Noteiktās fona koncentrācijas Latvijas pazeme ūdensobjektos un to pamatojums”. 3. Viena kvalitātes robežvērtību noteikšanas metodika. 4. Ziņojums “Noteiktās kvalitātes robežvērtības Latvijas pazeme ūdensobjektos un to pamatojums”. 5. Informatīvs seminārs un semināra materiāli prezentāciju veidā. 6. Gala ziņojums ar galvenajiem projekta rezultātiem un rekomendācijām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 26 161.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 161.81 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 545.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.