• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā

Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā

Reģ Nr. 1-08/160/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: iegūt jaunus zinātniski pamatotus datus par īpaši aizsargājamajām pirofīlajām kukaiņu sugām un to dzīvotnēm Latvijā, Eiropas Komisijai iesniedzamā ziņojuma par Biotopu direktīvā iekļauto īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējumu kontekstā. Ilgtermiņa: noskaidrot Latvijā pašreiz pastāvošo dažādas kvalitātes meža degumu lomu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanā īpaši aizsargājamajām pirofīlajām kukaiņu sugām un prioritāri aizsargājamajam meža biotopam “Veci vai dabiski boreālie meža biotopi 9010*” kā no uguns atkarīgo kukaiņu sugu dzīvotnei.

Projekta uzdevumi

1. Noskaidrot Biotopu direktīvā iekļauto īpaši aizsargājamo pirofīlo kukaiņu sugu (svītrainā kapucķirmja Stephanopachys linearis un degumu mizasblakts Aradus angularis) vēsturisko atradņu teritorijas (reģionus), apkopot visu zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par šo sugu izplatību un sastopamību Latvijā. 2. Noskaidrot pārējo īpaši aizsargājamo pirofīlo kukaiņu sugu (degumu krāšņvabole Melanophila acuminata) un citu aizsargājamajam meža biotopam “Veci vai dabiski boreālie meži” raksturīgo un ar degumiem saistīto kukaiņu indikatorsugu vēsturisko atradņu teritorijas (reģionus), apkopot visu zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par šo sugu izplatību un sastopamību Latvijā. 3. Latvijas meža degumos veikt visu augstāk minēto pirofīlo kukaiņu sugu uzskaites, izmantojot sugām specifisko mikrobiotopu pārbaudes metodi, loga lamatas un augsnes lamatas, prioritāri uzmanību pievēršot pirofīlo kukaiņu sugu vēsturisko atradņu teritorijām (reģioniem). 4. Raksturot Latvijas meža degumus kā pirofīlo kukaiņu sugu dzīvotni, novērtējot šīm sugām specifisko mikrobiotopu pieejamību, atmirušās koksnes daudzveidību un daudzumu, apgaismojuma apstākļus un citus faktorus. 5. Salīdzināt pirofīlo kukaiņu sugu (to skaitā – īpaši aizsargājamo sugu) daudzveidību Latvijā pieejamajos dažādas kvalitātes meža degumos atkarībā no to apsaimniekošanas veida (apsaimniekoti, neapsaimniekoti degumi un kontroles mežaudzes). 6. Sagatavot Latvijas vides aizsardzības institūcijām nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai iesniedzamajam ziņojumam par Biotopu direktīvā iekļauto pirofīlo kukaiņu sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. 7. Organizēt izglītojušu semināru Latvijas vides aizsardzības institūciju darbiniekiem par īpaši aizsargājamajām pirofīlajām kukaiņu sugām un rekomendācijām apsaimniekošanas pasākumiem, kas nepieciešami šo sugu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai.

Projekta rezultāti

1. Sagatavota ģeodatubāze par Biotopu direktīvā iekļauto īpaši aizsargājamo pirofīlo kukaiņu sugu vēsturiskajām un no jauna apzinātajām atradnēm, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” formātam. 2. Sagatavota ģeodatubāze par pārējo īpaši aizsargājamo pirofīlo kukaiņu sugu un aizsargājamajam meža biotopam “Veci vai dabiski boreālie meži 9010*” raksturīgo pirofīlo kukaiņu sugu vēsturiskajām un no jauna apzinātajām atradnēm, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” formātam. 3. Sagatavota projekta starpatskaite par Biotopu direktīvā iekļautajām īpaši aizsargājamajām pirofīlajām kukaiņu sugām atbilstoši Eiropas Komisijai iesniedzamā ziņojuma formātam. 4. Sagatavota projekta atskaite par pirofīlo kukaiņu sugu dzīvotņu kvalitāti Latvijā pašreiz pieejamajos degumos, ietverot rekomendācijas apsaimniekošanas pasākumiem šo sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. 5. Organizēts viens izglītojošs seminārs Latvijas vides aizsardzības institūciju, galvenokārt, Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem. 6. Sagatavots vismaz viens ziņojums zinātniskajai konferencei un/vai manuskripts vismaz vienai zinātniskajai publikācijai, kas apliecina iegūto datu kvalitāti.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 29 629.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 629.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.