• Sākums >
  • Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai

Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai

Reģ Nr. 1-08/144/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus Eiropas Savienības nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai individuālām valstij kopumā kā arī aizsargājamām teritorijām. Ilgtermiņa: Izstrādātā metodika aizsardzības mērķu noteikšanai kalpos par labu atskaites punktu gan turpmākajos Latvijas ziņojumos par ES Putnu un Biotopu direktīvu izpildi, gan lēmumu pieņemšanā un rīcību prioritizācijā attiecībā uz dabas aizsardzību nacionālajā līmenī.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot līdzšinējo publicēto pieredzi aizsardzības mērķu noteikšanā Latvijā, un Eiropas Savienībā (piem., izmantojot notiekošā EK finansētā projekta Defining and applying the concept of Favourable Reference Values rezultātus) 2. Konsultēties ar Latvijas ekspertiem, NVO, Vides aizsardzības institūcijām un Eiropas Savienības institūcijām, kas iesaistītas dabas direktīvu ziņošanas procesos (Eiropas Komisija, Eiropas Vides aģentūra, Eiropas bioloģiskās daudzveidības tematiskais centrs 3. Izstrādāt skaidru aizsardzības mērķu noteikšanas koncepciju, kas piemērojama Latvijas specifiskajiem apstākļiem 4. Balstoties uz augšminēto koncepciju, izstrādāt caurskatāmu un pielietojamu metodiku aizsardzības mērķu noteikšanai sugām un biotopiem (1) valsts līmenī (dabas direktīvu ziņošanas kontekstā) un (2) individuālu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju līmenī (dabas aizsardzības plānu izstrādes kontekstā). Būtiska metodikas daļa būs ieteikumi par datu atlasi, izmantošanu un interpretāciju aizsardzības mērķu noteikšanā.

Projekta rezultāti

1. Darba atskaite, kas ietver līdzšinējās pieredzes apskatu, aizsardzības mērķu noteikšanas koncepcijas izklāstu un ieteikto metodiku ar konkrētiem piemēriem vismaz 5 sugām un 5 biotopiem, kas atspoguļo dažādas situācijas un iespējamos risinājumus. 2. Atskaite ir saskaņota ar Latvijas dabas aizsardzības institūcijām (VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde) un metodika prezentēta un izklāstīta 12. un 17. panta ziņojumu gatavotājiem, potenciālajiem ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem un nozaru pārstāvjiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 36 720.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 720.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.