• Sākums >
  • Mežaudžu noēnojama ietekme uz zivju resursiem mazajās upēs

Mežaudžu noēnojama ietekme uz zivju resursiem mazajās upēs

Reģ Nr. 1-08/155/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: iegūt zināšanas par koptu vai nekoptu upmalu mežaudžu ietekmi uz zivju resursu atražošanu mazajās upēs. Ilgtermiņa: sagatavot priekšlikumus likumdevējam upmalu mežu apsaimniekošanai kā prioritāti izvirzot Latvijā nozīmīgu ES aizsargājamo biotopu “Upju straujteces un dabiski upju posmi” (kods: 3260) veidu, kā arī īpaši aizsargājamo sugu laša Salmo salar un taimiņa Salmo trutta saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1. Ievākt datu kopu par upmalu mežaudžu veikto noēnojumu un pielūžņojumu uz upes ūdens virsmas. Plānots veikt apsekojumus kopumā 10 dažādās upēs vienā 2 km garā posmā, veicot 3 paralēlus bezpilota lidojumus ar 50% pārklājumu zinātniski izmantojamai datu ievākšanai un 3D modeļa izveidei. 2. Ievākt zivju resursu datus 10 dažādās upēs 2 km garā posmā. Katrā posmā tiek ierīkoti divi zivju uzskaites parauglaukumi 500 m2 platībā vai 100 m garumā, ja uzskaiti veic visā upes platumā. Monitoringu plānots veikt visās upēs noteiktā laika periodā (viena veģetācijas sezona), lai minimizētu abiotisko un biotisko faktoru ietekmi. 3. Apstrādāt iegūtos datus, izmantojot starptautiski zinātniski aprobētas metodes un inovatīvu programmnodrošinājumu. 4. Analizēt upmalu mežaudžu datus, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un statistikas metodes, lai salīdzinātu mežaudžu radīto noēnojumu un pielūžņojumu ar zivju resursu datiem un noskaidrojot šo datu kopu savstarpējo korelāciju. Papildus veicama faktoru analīze, identificējot būtiskos ietekmējošos faktorus. 5. Publicēt iegūtos rezultātus. Projekta laikā iegūtie rezultāti, secinājumi un praktiskie apsaimniekošanas priekšlikumi tiks publicēti starptautiski citētā zinātniskā izdevumā. 6. Nodrošināt projekta administratīvo vadību, veicot korektu un LVAF noteiktām prasībām atbilstošu iepirkuma organizēšanu, līgumu slēgšanu, finanšu kontroli, grāmatvedības uzskaiti, kā arī citus ar projekta ieviešanu nepieciešamos pasākumus.

Projekta rezultāti

1. Ievākti dati 10 dažādās upēs 2 km garā posmā par upmalas mežaudžu veikto noēnojumu un pielūžņojumu. 2. Apkopota un apstrādāta datu kopa par mežaudžu veikto noēnojumu un pielūžņojumu. 3. Ievākti dati 10 dažādās upēs 2 km garā posmā par zivju resursiem mazajās upēs. 4. Apkopota un apstrādāta datu kopa par zivju resursiem mazajās upēs. 5. Analizētas datu kopas par mežaudžu veikto noēnojumu un pielūžņojumu un zivju resursiem mazajās upēs, noskaidrojot šo datu kopu savstarpējo korelāciju un atsevišķu faktoru ietekmi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.08.2019
Īstenotājs Silva Fortis
Salacgrīva, Viļņu iela 7-7,
Projekta kopējās izmaksas 25 300.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 300.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.