• Sākums >
  • Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde četriem Rāznas Nacionālā parka ezeriem

Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde četriem Rāznas Nacionālā parka ezeriem

Reģ Nr. 1-08/167/2018

Projekta mērķis

Mērķis: ievākt zinātniskus datus par Rāznas Nacionālā parka Zosnas, Salāja, Olovecas un Bižas ezera ūdens ekosistēmām, nolūkā izstrādāt šo ezeru dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānus, ko iespējams integrēt aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas noteikumos, regulējot šo resursu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot esošos datus par visu pētāmo ezeru ūdens ekosistēmām. 2. Veikt fizikāli – ķīmisko parametru izpēti Zosnas un Olovecas ezeros. Šajos ezeros nav paredzēts minētos datus iegūt citu pētījumu/projektu ietvaros (atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) sniegtajai informācijai). Iegūtie dati papildinās valsts līmeņa monitoringa un biotopu kartēšanas ietvaros iegūtos datus, kas palīdzēs sagatavot kvalitatīvus ieteikumus ezeru apsaimniekošanai un ziņojumu Eiropas Komisijai (EK) par biotopu stāvokli un tendencēm valstī. Paraugus ievāks pavasarī, vasarā, rudenī, 5 stacijās dažādās ezeru dziļuma zonās, kā arī ietekošajās/iztekošajās ūdenstecēs. Pētāmie parametri: izšķīdušā skābekļa koncentrācija (O2), ūdens temperatūra, kopējā fosfora koncentrācija, kopējā slāpekļa koncentrācija, pH, elektrovadītspēja (EVS), krāsainība, hlorofila a koncentrācija. 3. Veikt fitoplanktona sabiedrības analīzi visos pētāmajos ezeros. Paraugus ievākt 2 -3 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. 4. Veikt zooplanktona, zoobentosa sugu sastāva un biomasu izpēti visos pētāmajos ezeros. Paraugus ievākt vasarā, 3-5 batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās 5. Veikt ihtiofaunas izpēti visos pētāmajos ezeros. Paraugus ievākt jūlija/augusta mēnešos, iegūstot informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem. 6. Veikt ornitofaunas izpēti visos pētāmajos ezeros. Īstenot putnu uzskaiti ligzdošanas (dienas un nakts uzskaites) un migrāciju sezonā (pavasarī un rudenī), iegūstot informāciju par sastopamajām sugām, to izplatību, apdzīvotajiem biotopiem. Izvērtēt iespējamo un plānoto apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz ornitofaunu. 7. Veikt ūdensaugu izpēti visos pētāmajos ezeros: novērtēt ūdensaugu izplatības vēsturiskās izmaiņas, izmantojot satelītu attālinātās izpētes metodoloģiju. 8. Veikt iegūto datu kompleksu analīzi un izstrādāt pētāmo ezeru dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānus jeb apsaimniekošanas plānus. Sagatavot ieteikumus normatīvo aktu, kas regulē šo ezeru izmantošanu (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) individuālie izmantošanas noteikumi), precizēšanai/izmaiņām.

Projekta rezultāti

1. Ievākti zinātniski dati par Zosnas, Salāja, Olovecas un Bižas ezera ūdens ekosistēmām; 2. Veikta ievāktās informācijas apkopošana un analīze; 3. Izstrādāti pētāmo ezeru dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plāni, kurus iespējams integrēt aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas noteikumos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2019
Īstenotājs Vides risinājumu institūts
Priekuļu nov., Lidlauks, Priekuļu pag.,, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 25 117.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 117.01 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.