• Sākums >
  • Materiālu izstrāde Mitrāju centra izveidei Lubāna mitrāja informācijas centrā

Materiālu izstrāde Mitrāju centra izveidei Lubāna mitrāja informācijas centrā

Reģ Nr. 1-08/221/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot saturisko materiālbāzi nacionālas nozīmes Mitrāju centra izveidei dabas lieguma Lubāna mitrājs teritorijā, kas aptver astoņu pašvadību robežas, kas būtu reprezentatīvs Mitrāju centrs kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā. Ilgtermiņa: Izveidot dabas liegumā Lubāna mitrājs nacionālas nozīmes Mitrāju centru, kas aptver astoņu pašvadību robežas, kas ilgtermiņā un mērķtiecīga darba rezultātā kļūtu par reprezentatīvu Mitrāju centru gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, sniedzot ieguldījumu sabiedrības informēšanā, tālākizglītošanā vides jautājumos un iesaistīšanos Lubāna mitrāja teritorijas ilgtspējības attīstības nodrošināšanā. Attīstīt ideju un redzēju par Mitrāju apsaimniekošanas kompetences/apmācības centra attīstību, rīkojot seminārus un mācības tieši pieaugušo/zemes īpašnieku/makšķernieku/ mednieku auditorijai, kvalitatīvākai mitrāju apsaimniekošanai Latvijā. Dabas liegums Lubāna mitrājs ir lielākais iekšzemes mitrāju kompleks Latvijā, viena no Ramsāres konvecijas vietām Latvijā, kas atrodas astoņu pašvaldību teritorijā; ir unikāla vieta bioloģiskās daudzveidības jomā, netikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.

Projekta uzdevumi

1. Papildināt LMIC materiālo bāzi ar dabas izglītības materiāliem bērnu, jauniešu un pieaugušo auditorijai, piedāvājot kvalitatīvu brīvā laika un dabas izziņas iespēju centra apmeklētājiem jebkurā sezonā; 2. Izstrādāt spēles/nodarbību materiālus par tēmām - mitrāji un to nozīme, bioloģiskā daudzveidība, palieņu pļavas, purvi, Lubāna ezers, meža daudzveidība un zivis u.c. 3. Sadarboties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centru “Rāzna” dabas izglītības materiālu satura izveidē; 4. Pēc spēļu/nodarbību materiālu izstrādes organizēt izbraukuma nodarbības visās projetka partneru pašvaldībās, prezentējot izveidotos materiālus, informācijas centra piedāvājumu un dabas liegumu Lubāna mitrājs. 4. Sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm un brīvu pieejamu nodarbības materiālu izmantošanā Lubāna mitrāja informācijas centrā. Izsūtītas relīzes par projekta aktivitātēm pašvaldību mājas lapām un Lubāna ezera apkārtnē esošajām skolām, publicēta relīze Lubāna mitrāja informācijas centra mājas lapā, sociālo tīklu kontos.

Projekta rezultāti

1.Izstrādātas spēles un nodarbību materiāli par tēmām - bioloģiskā daudzveidība, ornitofauna, ihtiofauna, bezmugurkaulnieki kā arī izstrādātas spēles par mitrājiem, kas pieejamas ikvienā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrā, kuru teritorijā atrodas Ramsāres konvecijas vieta. Izstrādātas 5-10 spēļu un nodarbību materiāli. 2. Izveidotā saturiskā materiālu bāze ikdienā atrodas LMIC telpās un ir pieejama ikvienam apmekletājam arī pēc projekta īstenošanas laika, veidojot saturiski piepildītāku Lubāna mitrāja informācijas centra piedāvājumu. Saturiski materiālo bāzi nākamajā pārskata gadā izmantojuši 2000-3000 apmeklētāju un 20-30 skolēnu grupu pavasara un rudens ekskursiju laikā. 3. Regulāra komunikācija ar sadarbības iestādi kvalitatīva un pilnvērtīga rezultāta sasniegšanai un darbības nodrošināšanai ilgtermiņā; Notikušas 3 tikšanās projekta laikā par materiālu saturu. 4. Izsūtītas 1-3 preses relīzes par projekta uzsākšanu, projekta norises gaitu un nobeigšanu. Veikts mediju monitorings. 5.Realizētas septiņas izbraukuma nodarbības projekta partneru pašvaldību izglītības iestādēs/jauniešu centros. Nodarbības tiek organizētas sadarbojoties ar projekta partneriem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 11 390.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 170.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.