• Sākums >
  • Nacionālā ilgtspējības indikatoru sistēmu tīkla vides indikatori

Nacionālā ilgtspējības indikatoru sistēmu tīkla vides indikatori

Reģ Nr. 1-08/227/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Indikatoru trīslīmeņu kopa vides aizsardzības un pārvaldības ilgtspējības novērtēšanai nacionālajam, reģionālajam un lokālajam pārvaldības līmenim. Indikatoru saraksts un pilns metodiskais nodrošinājums, kas nodrošina mērījumu homogenitāti neatkarīgi no mērīšanas laika un vietas un mērījumu veicēja interpretācijas. Rezultātu izmantošana Vides politikas pamatnostādņu 2021-2027.gadam rezultatīvās daļas un īpaši tās rezultatīvo rādītāju sagatavošanai. Ilgtermiņa: Vides indikatoru sadaļa nacionālajā ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru tīklā, pilotmērījumu veidā ieviešama nākamajā valsts vidēja termiņa plānošanas ciklā (2020.-2026.) un pilnvērtīgi funkcionējoša valsts teritorijā pilna indikatoru sistēmu tīkla sastāvā ar 2027.gadu, kas varētu būt kā nacionālā vides indikatoru pārskata lokālās un reģionālās dimensijas atspoguļojums.

Projekta uzdevumi

1. Padziļināti izvērtēt valstī esošo funkcionējošās un vēsturiskās ar vidi un ilgtspējības novērtēšanu saistītās indikatoru sistēmas valsts un reģionālajā līmenī. Arī atlases kārtībā a) vismaz 25 – 30 vietējā līmeņa vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentu rezultatīvo rādītāju sistēmas un vides pārskatos noteiktos monitorējamos rādītājus, kā arī ziņojumus, kas balstīti uz šo sistēmu mērījumu rezultātiem, b) vides aizsardzības un pārvaldības elementu klātbūtnes izvērtējums to pašu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 2. Izstrādāt indikatoru sistēmu tīkla vispārinātu modeli (tematisko struktūru) un detalizētu (līdz konkrētiem indikatoru nosaukumiem) modeli vides aizsardzības un pārvaldības indikatoriem trijos pārvaldības līmeņos, saistībā ar nacionālo vides indikatoru sistēmu, piemērotu iekļaušanai nacionālajā vides indikatoru sistēmā kā vietējā un reģionālā līmeņa atspoguļojums un integrētu ar stratēģijā „Latvija-2030” noteiktajām nacionālo interešu teritorijām, it īpaši piekrasti kā nozīmīgu vides problēmu teritoriju. 3. Pēc tipveida shēmas izstrādāt metodisko nodrošinājumu visu līmeņu indikatoru mērīšanai un ziņojumu sagatavošanai, lai nodrošinātu datu ieguves, aprēķina un interpretācijas homogenitāti mērījumu korektai salīdzināmībai. 4. Veikt pilotmērījumus valsts un reģionālā līmenī, kā arī 5 – 7 izraudzītās pašvaldībās vietējā līmenī. 4.1. fāze: mērījumu organizēšana un izejdatu ieguve, 4.2. fāze: rezultātu apstrāde un ziņojumu sastādīšana, 4.3. fāze: sistēmas struktūras, sastāva un metodiskā materiāla nepieciešamās korekcijas.

Projekta rezultāti

1. Atskaite par projekta 1.aktivitāti. Analītisks pārskats par vides aizsardzības un pārvaldības ilgtspējības un citiem uz to attiecināmiem mērījumiem Latvijā, kā arī par vides aizsardzības un pārvaldības elementu klātbūtni reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 2. Atskaite par 2.aktivitāti. Rekomendācijas: trijos pārvaldības līmeņos un nacionālo interešu teritoriju griezumā integrēts vides aizsardzības un pārvaldības indikatoru saraksts ar anotācijām. 3. Atskaite par 3.aktivitāti. Rokasgrāmata vides aizsardzības un pārvaldības indikatoru mērīšanai dažādos pārvaldības līmeņos. 4. Atskaites par 4.aktivitāti: 4.1. pilotmērījumos balstīts modeļziņojums par vides aizsardzības un pārvaldības ilgtspējību vietējā līmeņa teritorijās, 4.2. pilotmērījumos balstīts modeļziņojums par vides aizsardzības un pārvaldības ilgtspējību reģionālā un nacionālā līmenī, 4.3. pilotmērījumos balstīts ziņojums: nacionālā indikatoru sistēmu tīkla vides aizsardzības un pārvaldības komponentes tehniskais novērtējums tajā pamatoti un iespējamie labojumi, 4.4. projekta kopējais gala ziņojums un apkopojums par ekspertu rekomendācijām indikatoru izstrādes un mērījumu veikšanas gaitā, 4.5. pārskats par sabiedriskā monitoringa aktivitātēm mērījumu veikšanas ietvaros. 5. Projekta kopējo zinātnisko rezultātu nodevumi: 5.1. zinātniskā atskaite: pilotmērījuma rezultātu kopīgs zinātnisks izvērtējums, 5.2. vismaz viena akadēmiska publikācija SCOPUS vai līdzvērtīgi indeksētā izdevumā, iesniegta publicēšanai līdz 31.10.2019.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 58 584.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 584.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.