• Sākums >
  • Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas risināšanā Latvijā

Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas risināšanā Latvijā

Reģ Nr. 1-08/230/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt Latvijas vides institūciju veiktspēju un aktīvu sabiedrības līdzdalību jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas apzināšanā un risinājumu meklēšanā. Ilgtermiņa: Nodrošināt Laba jūras vides stāvokļa sasniegšanu jūras piesārņojošo atkritumu jomā Latvijas piekrastē, saskaņā ar Latvijas starptautiskajām saistībām ES vides politikā, kā arī panākt augstu sabiedrības informētību un iesaisti piekrastes vides aizsardzības iniciatīvās.

Projekta uzdevumi

1. Datu apkopošana par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē 2018. gadā, izpildot prasības un saistības, ko ES dalībvalstīm izvirza Jūras stratēģijas pamatdirektīva un Komisijas lēmums. 2. Sabiedrības iesaistīšana un informēšana par jūras piesārņojošo atkritumu tematiku, īstenojot publisku kampaņu un turpinot attīstīt JPA sabiedriskā monitoringa sistēmu Latvijā, kā arī palielināt sabiedrības izpratni par JPA problemātiku un atbalstu vides politikas pasākumiem šajā jomā un plašākā piekrastes ilgtspējīgas pārvaldības kontekstā. 3. Darbs ar pašvaldībām JPA tematikas turpmākai aktualizācijai, turpinot datu un izpētes rezultātu komunikāciju ar pašvaldībām un pašvaldību organizācijām, kā arī izstrādājot un pilnveidojot instrumentus, kas pašvaldībām sniedz iespēju meklēt piemērotus risinājumus JPA jomā.

Projekta rezultāti

1.Apkopoti JPA situācijas dati par 2018. gadu, iekļaujot informāciju par vismaz 42-48 izvērtējuma laukumiem publiskās kampaņas ietvaros un indikatīvi 12-16 sezonālajiem izvērtējuma laukumiem. Pašreiz VIF izveidotajā monitoringa sistēmā ir iekļautas 42 vasaras un 12 sezonālā monitoringa vietas un sadarbības projekta ietvaros lēmums par 2018. gada izvērtējumu skaitu tiks kopīgi izdiskutēts un pieņemts līdz kārtējā sezonālo monitoringu gada sākumam, sekojot līdzi situācijas attīstībai starptautiskajā līmenī – HELCOM ietvaros. Mērķauditorija un ietekme uz mērķauditoriju: nacionālās vides institūcijas un organizācijas, kas atbild par JSD ieviešanu un saistītajiem pasākumiem vai to izstrādi (VARAM, LHEI u..c.), starptautiskās institūcijas un organizācijas, kas strādā ar JPA politiku pilnveidošanu (HELCOM, EC Joint Research Centre). Īstenotā JPA monitoringa programma (indikatīvi 24-32 sezonālie izvērtējumi, 42-48 vasaras sezonas izvērtējumi) nodrošinās Latvijas datu pieejamību nacionālajām un starptautiskajām institūcijām, kas strādā ar JPA politikām. Tiks arī nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde (JSD prasības, EK lēmums) par JPA monitoringa veikšanu piekrastē un datu pieejamību par JPA situāciju atbilstoši JSD 10. Deskriptora prasībām. 2. Atjaunota un papildināta Latvijas JPA datu rinda ar 2018. gada datiem - atjaunotas 42 individuālās datu rindas ar 2018. gada datiem, programmas paplašināšanas gadījumā nodrošināta individuālā profila izveide katram jaunajam laukumam, - papildinātas sezonālo datu rindas ar 2018. gada datiem. - atjaunoti un ar 2018. gada datiem papildināti 16 piekrastes pašvaldību JPA profili, vērtējot tendenci virzībā uz Laba jūras vides stāvokļa sasniegšanu. Nodrošināta atjaunoto datu rindu un profilu komunikāciju ar atbildīgajām un ieinteresētajām nacionālajām institūcijām – VARAM, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI), Latvijas pašvaldību savienību (LPS), kā arī datu nodošanu starptautiskajām organizācijām un datubāzēm – prioritāri HELCOM un EMODNET. Mērķauditorija un ietekme uz mērķauditoriju: nacionālās vides institūcijas un organizācijas, kas atbild par JSD ieviešanu un saistītajiem pasākumiem vai to izstrādi (VARAM, LHEI u..c.), piekrastes pašvaldības (sevišķi Zilā Karoga programmā iesaistītās, kurām JPA dati ir kvalifikācijas kritērijs sertifikāta saņemšanai). JPA dati mērķauditorijai nodrošinās pilnvērtīgu informāciju par aktuālo situāciju Latvijas piekrastē 3.Īstenota ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par JPA un ilgtspējīgas piekrastes pārvaldības jautājumiem kampaņas Mana Jūra Zaļās ekspedīcijas ietvaros, īstenojot 30 dienu ekspedīciju ar izglītojošu komponenti – 26 lekciju un nodarbību ciklu un 3 publiskajiem pasākumiem par JPA un piekrastes aizsardzības jautājumiem. Mērķauditorija un ietekme uz mērķauditoriju: sabiedrība kopumā, masu informācijas līdzekļi un piekrastes pašvaldības. Aktivitātes nodrošinās JPA jautājumu aktualizāciju sabiedrībā un masu informācijas līdzekļos 4. Pašvaldībām pieejami instrumenti JPA situācijas apzināšanā savā teritorijā – JPA plūsmu un avotu novērtēšanas anketa, prioritāšu noteikšanas un rīcību plānošanas anketas/vadlīnijas. Vismaz sešu piekrastes pašvaldību aizpildīta anketa un pašpārbaudes lapa par lokālo JPA situāciju. Mērķauditorija un ietekme uz mērķauditoriju: piekrastes pašvaldības. JPA plūsmu un avotu anketa, kā arī pašpārbaudes lapas ļauj identificēt prioritārās rīcības turpmāku risinājumu meklēšanai JPA situācijas uzlabošanā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 27 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.