• Sākums >
  • Apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojuma aizsardzība Latvijā

Apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojuma aizsardzība Latvijā

Reģ Nr. 1-08/163/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Balstoties uz sabiedrības viedokļa apzināšanu, veicināt ieteikumu un rekomendāciju izstrādi par apputeksnētāju aizsardzības mērķu iekļaušanu jaunajā Lauku attīstības programmā. Ilgtermiņa: Veicināt sabiedrības līdzdalību apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojumu un apputeksnētāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā Latvijā, šādā veidā nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un pārtikas drošību. Latvijas sabiedrības viedokļa apzināšanas rezultāti par apputeksnētāju problemātiku tiks iesniegti ar Lauku attīstības programmas izstrādi saistītām institūcijām un organizācijām, t.sk. Vides Konsultatīvajai padomei, ar mērķi papildināt Eiropas Komisijas uzsākto aptauju kā aktuālu un nozīmīgu Latvijas ieguldījumu Eiropas līmeņa apputeksnētāju aizsardzības politikas veidošanā Eiropas Savienības Apputeksnētāju Iniciatīvas kontekstā.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt un ar dažādu iestāžu un nevalstisko organizāciju starpniecību izplatīt informatīvos materiālus (30 000 eksemplārus izmantojot videi draudzīgo papīru un papildus elektroniski) par apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojumu problemātiku un risinājumiem, par ieteikumiem saimnieciskajai darbībai, lai nodrošinātu apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojumu ilgtspēju. Informatīvie materiāli tiks izstrādāti, ņemot vērā veiksmīgākos ārzemju paraugus t.sk ir saņemta NVO “Pollinator Partnership” atļauja izmantot to materiālus kā paraugu, lai iesaistītu sabiedrību apputeksnētāju aizsardzības pasākumos (piemēram, stādot savos dārzos augus, kas nodrošina apputeksnētājiem pārtiku un dzīvotnes, kā arī demonstrētu lauksaimniekiem videi draudzīgo saimniekošanas modeli. Informatīvajos materiālos paredzēts iestrādāt arī uzaicinājumu piedalīties aptaujā. Informatīvos materiālus plānots izstrādāt līdz 2018. gada jūnija beigām, izplatīt līdz 2018. gada 1. novembrim. 2. Izstrādāt aptaujas anketu, ņemot vērā galvenos jautājumus, kas iekļauti Eiropas Komisijas aptaujā (Pielikums Nr. 9), un ir pielāgoti Latvijas situācijai ar mērķi iegūt informāciju par sociāli aktīvā vecuma Latvijas iedzīvotāju viedokli par apputeksnētāju aizsardzības aktivitāšu ieviešanu. Aptaujas kvalitātes nodrošināšanai tiks izveidota komanda no ekspertiem ar pieredzi socioloģiskajos pētījumos. Digitāla aptaujas versija tiks izstrādāta plaši pielietojamā aptauju veikšanas programmā “eSurv”, un izplatīta ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kā arī ar dažādu institūciju un organizāciju - Dabas Aizsardzības pārvaldes, Latvijas Pašvaldību Savienības (LPS), Vides Konsultatīvās Padomes (VKP), Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomes (LOSP), Latvijas Biškopības biedrības, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC), Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Investīcijas un Attīstības Aģentūras (LIAA) augstskolu t.sk Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola un nevalstisko vides organizāciju atbalstu sasniedzot aptuveni 1 000 respondentu skaitu. Tiek plānots izvietot aicinājumu pašvaldību plašsaziņas līdzekļos piedalīties aptaujā ar mērķi sasniegt lauksaimnieku, biškopju un mežsaimnieku mērķauditoriju. Šajā aptaujā tiks izstrādāti 10 jautājumi, lai nodrošinātu augstu respondentu skaitu, iestrādājot nodarbinātības identifikācijas datus, lai varētu klasificēt respondentus, - attiecīgi - lauksaimnieks, mežsaimnieks, biškopis, dārzkopis, dabas aizsardzības aktīvists, pilsētas iedzīvotājs u.t.t., kā arī pēc vecuma grupas un dzimuma. Aptauju plānots izstrādāt līdz 2018. gada maija beigām un izplatīt līdz 2018. gada novembrim. 3. Izstrādāt zīmi „Zelta Kamene”, kas tiks piešķirta lauksaimniekiem, kuri darbojas, ņemot vērā ieteikumus saistībā ar apputeksnētāju aizsardzību. Šo zīmi plānots izstrādāt līdz 2018. gada jūnija beigām, lai varētu to prezentēt plānotajos semināros. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides Kvalitātes sertifikācijas institūciju tiks izstrādāti kritēriji, saskaņā ar kuriem šī zīme tiek piešķirta lauku saimniecībām. Kandidātu atlase tiks iesākta jau 2018. gada jūnijā, apzinot lauku saimniecības, kas darbojas saskaņā ar videi draudzīgiem principiem, izvēloties „Zelta kamenes” zīmes nominantus, kurus vērtēs komisija, kuras sastāvā paredzēts iekļaut pārstāvjus no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides Kvalitātes sertifikācijas institūcijas un biedrības „Nature and People”. Pēc izvēlēto lauku saimniecību apsekošanas 2018. gada augustā ir paredzēta ceremonija „Zelta kamenes” zīmes piešķiršanai laureātiem. 4. Organizēt izglītojošu semināru „Pārtikas drošība un apputeksnētāji 21. gadsimtā” Kurzemē (Kuldīga, Kandavā vai Tukumā) lauksaimniekiem, dārzkopjiem, meža īpašniekiem, lopkopjiem, žurnālistiem, NVO sektora pārstāvjiem, jebkuram interesentam par apputeksnēšanas pakalpojumiem un iespējām sabiedrības iesaistīšanā apputeksnēšanas pakalpojumu aizsardzībā. Veikt diskusiju un intervijas semināra ietvaros, lai noskaidrotu Latvijas sabiedrības attieksmi saistībā ar apputeksnēšanas problemātiku. Plānotais dalībnieku skaits līdz 50 cilvēkiem. Laiks: 2018. gada jūlijs. Semināra dalībnieku reģistrācijai plānots īstenot bezmaksas programmu “Attandize”. 5. Piedalīties “Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki” pasākumā Jelgavā 2018. gada 25. augustā, Zemgalē. Pasākuma ietvaros paredzēts sniegt informāciju par apputeksnēšanas pakalpojumu nozīmi Latvijas pārtikas drošībai un saimnieciskās darbības ietekmi uz apputeksnētājiem, informēt par aptauju un „Zelta Kamenes” zīmes ieviešanu, ņemot vērā faktu, ka šos pasākumus apmeklē daudzi lauksaimnieki, lopkopji un meža īpašnieki. Arī pasākuma laikā plānots veikt intervijas, lai noskaidrotu Latvijas lauksaimnieku, mežsaimnieku, lopkopju un biškopju attieksmi pret apputeksnēšanas problemātiku. 6. Organizēt tematisku konferenci „Pārtikas drošība un apputeksnētāju problemātika Latvijā, Eiropā un Pasaulē” Daugavpilī. Konferences mērķis ir veicināt zinātnieku, valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību, sniedzot prezentācijas, diskutējot par apputeksnēšanas aktualitāti valstī un plānošanas reģionos, izstrādāt konferences rezolūciju un izpētīt iespējas sabiedrības iesaistīšanā apputeksnēšanas pakalpojumu nodrošināšanā. Veikt diskusiju un intervijas konferences ietvaros, lai noskaidrotu Latvijas sabiedrības attieksmi pret apputeksnēšanas problemātiku. Konferences dalībnieki: lauksaimnieki, meža īpašnieki, lopkopji, žurnālisti, NVO sektora pārstāvji, jebkurš interesents. Konference plānota Daugavpilī 2018. gada septembrī, dalībnieku skaits līdz 100 cilvēkiem. Konferences dalībnieku reģistrācijai tiks izmantota bezmaksas programma “Attandize”. 7. Piedalīties Rāmavas lauksaimniecības un meža tehnikas izstādē „Lauku sēta 2018" – Vidzemē 2018. gadā oktobra sākumā Pasākuma mērķis ir sniegt informāciju par apputeksnēšanas pakalpojumu nozīmi Latvijas pārtikas drošībā un saimnieciskās darbības ietekmi uz apputeksnētājiem, iepazīstināt ar “Zelta Kamenes” zīmi un veikt intervijas un aptauju, lai noskaidrotu Latvijas sabiedrības attieksmi pret apputeksnēšanas problemātiku, ņemot vērā faktu, ka šos pasākumus apmeklē daudzi lauksaimnieki, lopkopji un meža īpašnieki. 8. Veikt aptaujas rezultātu analīzi Balstoties uz aptaujas rezultatiem un interviju datiem sagatavot vestijumu Eiropas Komisijai apkopojot Latvijas sabiedrības apzināšanas rezultātus par apputeksnētāju problemātiku. Aptaujas rezultātus paredzēts apkopot un izanalizēt līdz 2018. gada novembra beigam. 9. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, interviju datiem, zinātniskas literatūras un ANO Starpvaldību zinātniskās sadarbības paneļa ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības pakalpojumu nodrošināšanā (IPBES) rekomendācijām, izstrādāt priekšlikumus valsts politikas plānošanas dokumentu projektiem. Rekomendācijas plānots izstrādāt līdz 2018.gada novembra beigām, lai varētu tās prezentēt forumā. 10. Īstenot Forumu „Pārtikas drošība apputeksnētāju populāciju samazināšanas kontekstā” par priekšlikumiem un rekomendācijām, kas saistās ar apputeksnētāju kā ekosistēmu aizsardzības iekļaušanu vides aizsardzības, meža un lauksaimniecības ilgtspējīgas pārvaldības politikā. Forumā paredzēts iesaistīt pārstāvjus no VARAM, Zemkopības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Biškopības biedrības, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, vides, zemkopības, mežkopības NVO. Vieta: Rīgā, 2018. gada decembra sākumā, plānots piesaistīt līdz 100 dalībniekiem. 11. Projekta aktivitāšu publicitātes pasākumu īstenošana. Par ikvienu šajā projektā paredzēto notikumu (izstāde Rāmavā, pasākums Jelgavā, konference, seminārs, kā arī par aptaujas publicēšanu un apbalvošanām ar “Zelta kamene” zīmi) tiks sagatavotas preses relīzes un informēti masu mediji (nacionālā un reģionāla mērogā avīzes, televīzija, radio). Plānots uz pasākumiem uzaicināt dažādas organizācijas - Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Pašvaldību Savienību (LPS), Vides Konsultatīvo Padomi (VKP), Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi (LOSP), Latvijas Biškopības biedrību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Investīcijas un Attīstības Aģentūru (LIAA), augstskolas (tajā skaitā Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola) nevalstisko vides organizācijas un jebkuru interesentu. Informatīvos materiālus (foto, video materiālus, rakstus izvietot Biedrības “Nature and People” sociālos medijos (Facebook, Twitter, Linkedin). Forumā (Rīgā) plānots organizēt pasākuma video ierakstu, kas tiks nosūtīti nacionālajiem Televīzijas kanāliem, kā arī tiks izvietots biedrības “Nature and People” sociālos medijos ( YouTube, Facebook, Twitter, Linkedin) - par šo materiālu pieejamību papildus informējot Latvijas Saeimu, Rīgas Domi, Dabas Aizsardzības pārvaldi, Latvijas Pašvaldību Savienību, Vides Konsultatīvo Padomi, Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi, Latvijas Biškopības biedrību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, Latvijas Investīcijas un Attīstības Aģentūru, augstskolas (tajā skaitā Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola), nevalstiskās vides organizācijas, Rīgas Domi, lai rastu iespēju izvietot šos videomateriālus savos sociālajos medijos.

Projekta rezultāti

1. Apkopojot un analizējot socioloģiskās aptaujas un interviju rezultātus tiks noskaidroti Latvijas iedzīvotāju, īpaši zemnieku, meža īpašnieku, lopkopju, biškopju, kā arī dabas aizsardzības NVO viedokļi pār apputeksnēšanas pakalpojumu problemātiku un apsvērumiem, kas saistīti ar apputeksnētāju aizsardzību un rekomendējamo normu iekļaušanu meža un lauksaimniecības politikas plānošanas dokumentu projektos. Plānots apkopot aptuveni 1 000 aizpildītas anketas. 2. Konferences, semināra, izstāžu apmeklējumu laikā Latvijas iedzīvotājiem, īpaši mērķa grupām - lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvjiem, NVO tiks sniegta informācija par nepieciešamību rūpēties par apputeksnētājiem, par šo procesu ekonomisko izdevīgumu, par rekomendācijām un konkrētu rīcību apputeksnēšanas pakalpojumu ilgtspējības nodrošināšanā. Projekta realizācijas gaitā sabiedrības informēšanai un rezultātu popularizēšanai plānots piesaistīt medijus. Konferencē Daugavpilī, plānots piesaistīt līdz 100 dalībniekiem, semināram Kurzemē līdz 50 dalībniekiem. Izstādes laikā Rāmavā un pasākumā laikā Jelgavā plānots apzināt vismaz 200 respondentus, kā arī izplatīt 1000 bukletus katrā no šīem pasākumiem (katram pasākumam ap 1000). Plānots veikt 10 intervijas Jelgavas pasākumā ar lauksaimniekiem, lopkopjiem, biškopjiem un mežsaimniekiem, 10 – Rāmavas izstādē ar lauksaimniekiem, lopkopjiem, biškopjiem un mežsaimniekiem, 15 – Daugavpils konferencē ar lauksaimniekiem, lopkopjiem, biškopjiem un mežsaimniekiem kā arī ar zinātniekiem, mācībspēkiem, studentiem, NVO pārstāvjiem, (plānots piesaistīt dalībniekus no Daugavpils Universitātes) un 5 intervijas seminārā lauksaimniekiem, lopkopjiem, biškopjiem un meža saimniekiem ka arī ar NVO pārstāvjiem, zinātniekiem vai mācībspēkiem un studentiem Kurzemē (plānots piesaistīt dalībniekus no Kandavas Lauksamniecības tehnikuma). 3. Informatīvo materiālu izplatīšanas un izstrādāto rekomendāciju ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta apputeksnētāju aizsardzība ilgtermiņā. Informatīvie materiāli veicinās vides aizsardzības NVO līdzdalību un sabiedrības iesaistīšanos apputeksnēšanas pakalpojumu aizsardzībā, papildus piesaistīs respondentus projekta izveidotajai aptaujai. Tiks izplatīti 30 000 bukleti (A4 formāta lapā salocīti 4 reizes) izglītojot Latvijas sabiedrību par jautājumiem un konkrētu rīcību Latvijas iedzīvotājiem, īpaši lauksaimniekiem, biškopjiem un mežsaimniekiem, apputeksnētāju aizsardzībā un ilgtermiņa nodrošināšanā, sabiedrības līdzdalībā apputeksnēšanas pakalpojumu un apputeksnētāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā šādā veidā nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un pārtikas drošību. 4. „Zelta Kamenes” zīmes kā atzinības balvas ieviešana paaugstinās konkurences priekšrocības, motivēs lauksaimniekus, meža īpašniekus un lopkopjus ņemt vērā apputeksnētāju aizsardzības priekšlikumus un rekomendācijas savā saimnieciskā darbībā un atbalstīs šādu priekšlikumu iekļaušanu Lauku attīstības programmā. Šī zīme palīdzēs NVO uzrunāt mērķauditoriju. Tas, savukārt, ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojumu ilgtspēju nacionālā mērogā. Plānots projekta gaitā piešķirt šo zīmi vismaz vienai vai nedaudzām videi draudzīgām lauku saimniecībām. Zīmes piešķiršanas ceremonijā plānots uzaicināt arī kaimiņos esošās lauku saimniecības. Informāciju par apbalvošanu plānots izplatīt pašvaldību un vietējos laikrakstos, TV un radio. 5. Balstoties uz aptaujas un interviju datiem tiks izstrādāts dokuments. Šis dokuments tiks iesniegts VKP līdz 2018. gada decembra beigām ar mērķi iesniegt Eiropas Komisijai, kā vērtīgu Latvijas valsts ieguldījumu Eiropas līmeņa apputeksnētāju aizsardzības politikas veidošanā Eiropas Savienības Apputeksnētāju Iniciatīvas kontekstā. 6. Tiks izstrādāts dokuments, kurā tiks sagatavotas rekomendācijas par apputeksnētāju aizsardzību ar mērķi iekļaut tās jaunajā Lauku attīstības programmas projektā. Šīs rekomendācijas balstīsies uz zinātniskajos rakstos un pētījumos esošajiem argumentiem, īpaši tiks ņemtas vērā IPBES rekomendācijas. Dokumentā tiks apkopoti aptauju un interviju rezultāti ar mērķi atspoguļot dažādus Latvijas sabiedrības pārstāvju grupu (lauksaimnieki, mežsaimnieki, biškopji, NVO pārstāvji, plaša sabiedrība) viedokļus un attieksmi par nepieciešamību aizsargāt apputeksnētājus. Šis dokuments tiks izmantots kā pamats diskusijām forumā. 7. Forumā tiks diskutēti un ierosināti ieteikumi par apsvērumiem, kas saistīti ar apputeksnētāju aizsardzību un tās iekļaušanu meža un lauksaimniecības politikas plānošanas dokumentu projektos. Diskusija tiks balstīta uz priekšlikumiem, kas tika sagatavoti, izmantojot zinātniskos pētījumus un publikācijas, ka arī tiks apspriesti aptauju un interviju rezultāti. Foruma rezultātā plānots izstrādāt politikas dokumentu, kas var būt izmantots jaunas Lauku attīstības programmas projekta veidošanā ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt apputeksnētāju aizsardzību un apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojuma izturību (resilience) Latvijā. Forumā plānots iesaistīt līdz 100 dalībniekiem, tajā skaitā ministriju vadības pārstāvjus, aktīvākās NVO. Foruma plašai publicitātei plānots uzaicināt žurnālistus, organizējot preses konferenci. 8. Projekta aktivitāšu publicitāte tiks nodrošināta masu medijos, sociālajos tīklos Latvijas sabiedrības informēšanai, iesaistīšanai un līdzdalībai apputeksnētāju problemātikas risināšanā. Projekta laikā plānots izstrādāt 6 preses relīzes, izplatīšanai vismaz 120 nacionāla un pašvaldību mēroga medijos, sociālajos medijos. Pasākuma laikā (Forums Rīgā) tiks izveidots videomateriāls, kas nosūtāms medijiem, t.sk. LTV, LNT, TV Rīga 24, kā arī tiks izvietots sociālajos medijos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Nature and People
Puikules iela 2a, Rīga, LV-1030
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.