• Sākums >
  • Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai

Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai

Reģ Nr. 1-08/204/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: organizēt un moderēt mērķtiecīgu dialogu ar dažādām ieinteresētām pusēm, lai izvērtētu Latvijas mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) pašreizējo praksi un normatīvo aktu regulējumu, noteiktu galvenās risināmās problēmas un sniegtu priekšlikumus nepieciešamām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē. Ilgtermiņa: veicināt Vides politikas pamatnostādnēs (VPP) definēto politikas mērķu F1.8 un F1.9 īstenošanu

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt pašreizējo mazo upju pārvaldības (tai skaitā apsaimniekošanas) praksi un normatīvo aktu regulējumu saistībā ar juridisko un fizisko personu tiesībām un pienākumiem teritorijai pieguļošo mazo upju apsaimniekošanā un pārvaldībā. 2. Apzināt kaimiņvalstu situāciju attiecībā uz tiesībām un pienākumiem mazo upju apsaimniekošanā. 3. Organizēt dialogu ar ieinteresēto pušu un mērķa grupu pārstāvjiem par problēmām un nepieciešamajām izmaiņām: 4. Apkopot organizētajos pasākumos izteiktos viedokļus un priekšlikumus un sagatavot rekomendācijas par nepieciešamajām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē.

Projekta rezultāti

1. Novērtēta pašreizējā situācija par atbildību sadalījumu ūdeņu pārvaldības jomā: 1.1. Analītiski informatīvs apskats par Latvijas mazo upju pārvaldības pašreizējo praksi. 1.2. Ziņojums par normatīvo aktu regulējumu par tiesībām un pienākumiem ūdeņu apsaimniekošanā. 2. Sniegts situācijas raksturojums par atbildības sadalījumu mazo upju apsaimniekošanā kaimiņvalstīs. 2.1. Sagatavots ziņojums par Igaunijas un Lietuvas būtiskajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē atbildības ūdeņu apsaimniekošanā. 3. Organizēti ieinteresēto pušu un mērķa grupu iesaistes pasākumi: 3.1. Piecas tematiskās domnīcas vienas nozares vai pārstāvniecības grupas pārstāvjiem (piem., pašvaldības, makšķernieki, vēžotāji, laivotāji) vai tēmas analīzei (piemēram, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, plūdu risku novēršanai, u.c.); (aptuvenais dalībnieku skaits katrā domnīcā – 10); ielūgums un programma; protokols, fotogrāfijas, parakstu lapa. 3.2. Divas starpnozaru tikšanās par identificētajiem problēmjautājumiem un iespējamiem risinājumiem: tikšanās notiks Zemgalē (Jelgavā vai Bauskā) un Vidzemē (Cēsīs vai Siguldā); (aptuvenais dalībnieku skaits katrā pasākumā – 20-25); ielūgums un programma; protokols, fotogrāfijas, parakstu lapa. 3.3.Divi integrētie semināri ar visu iesaistīto pušu un mērķa grupu pārstāvniecību: uzsākšanas fāzē un noslēgumā par projekta rezultātiem (aptuvenais dalībnieku skaits katrā seminārā – 30-40): ielūgums, dienaskārtība; protokols, fotogrāfijas, parakstu lapa. 4. Apkopoti viedokļi un priekšlikumi no visiem organizētajiem pasākumiem un sagatavotas rekomendācijas nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar juridisko un fizisko personu tiesībām un pienākumiem teritorijai pieguļošo upju apsaimniekošanā, kā arī priekšlikumi citām nepieciešamajām un/vai iespējamām rīcībām, kas vērstas uz upju pārvaldību. 4.1. Ziņojums ar priekšlikumiem un rekomendācijām par nepieciešamajām izmaiņām labākai mazo upju pārvaldībai tuvākajā nākotnē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 16 961.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 961.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.