• Sākums >
  • Potenciāli aizsargājamo jūras teritoriju izpēte Baltijas jūrā, Latvijas EEZ

Potenciāli aizsargājamo jūras teritoriju izpēte Baltijas jūrā, Latvijas EEZ

Reģ Nr. 1-08/170/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Noteikt Latvijas EEZ ziemeļu daļas tālo sēkļu un tiem pieguļošo teritoriju bioloģisko daudzveidību un ekoloģiskās funkcijas, lai izvērtētu šo teritoriju atbilstību ES Putnu (2009/147/EC) un Biotopu (92/43/EEC) direktīvās minēto dabas vērtību aizsardzībai, tai skaitā jaunas Natura 2000 teritorijas veidošanai Latvijas EEZ. Ilgtermiņa: Papildināt Baltijas jūras aizsargājamo teritoriju tīklu, lai nodrošinātu AJT ekoloģisko vienotību Baltijas jūras centrālajā daļā, kas veicinātu sekmīgu ūdens organismu pārvietošanos, izdzīvošanu un substrātu rekolonizāciju eitrofikācijas un invazīvo sugu apdraudētajos piekrastes rajonos.

Projekta uzdevumi

1 Veikt substrāta kartēšanu pētījumu rajonā izmantojot eholokācijas un grunts skanēšanas metodes, salīdzinot datus ar iepriekšējām sedimentu kartēm. 2. Veikt sēkļu zemūdens video novērojumus un filmēšanu pētījumu rajonā, noskaidrojot biotopus veidojošo gliemeņu Mytilus trossulus audžu izplatību un kvantitatīvo pārklājumu. 3. Noteikt tālo sēkļu bioloģisko daudzveidību, ietverot makrozoobentosa un makrofitobentosa sugas, kā arī iespēju robežās nosakot arī zivju sugu sastopamību, potenciāli nosakot tālo sēkļu ekoloģiskās funkcijas. 4. Veikt iegūtās informācijas analīzi, nosakot vai pētāmajām teritorijām nepieciešams īpašs aizsardzības statuss. Sniegt atzinumu un rekomendācijas jaunas aizsargājamās teritorijas izveidei Latvijas EEZ.

Projekta rezultāti

1. Precizētas sedimentu kartes izpētes rajonā. 2. Iegūtas detalizētas biotopu kartes ar Mytilus trossulus audžu izplatību 3. Iegūtas detalizētas biotopu kartes ar kvantitatīvu un kvalitatīvu bentisko sugu pārklājumu. 4. Veikts tālo sēkļu un tiem pieguļošo teritoriju salīdzinājums, izvērtējot pētāmo teritoriju bioloģisko un ekoloģisko unikalitāti un novērtējot, vai teritorijai nepieciešams īpašs aizsardzības statuss.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 47 222.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 222.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.