• Sākums >
  • LUCAS dati ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības plānošanai

LUCAS dati ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības plānošanai

Reģ Nr. 1-08/166/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: LUCAS datu izmantošana zemes seguma un lietojuma veida, kā arī citu parametru izmaiņu faktoru analīzei saistībā ar Sugu un biotopu un Putnu direktīvas prasībām, galvenokārt analizējot zemes seguma un lietojuma veida maiņas radītās ietekmes uz direktīvu pielikumos iekļautajām sugām un biotopiem un to labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu. Ilgtermiņa: Brīvpieejas datu sniegtās analīzes iespējas izvērtējums, lai pilnveidotu vai papildinātu esošās Vides monitoringa sistēmas datu kopas, kā arī iegūto rezultātu izmantošana, lai sagatavotu datos balstītus priekšlikumus īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai.

Projekta uzdevumi

1. Veikt līdz šim 3 Latvijā veikto apsekojumu laikā savākto datu analīzi, parametru izvēli un metodikas izstrādi, lai izvērtētu un ieteiktu LUCAS datu izmantošanu Vides monitoringa programmā ietilpstošo datu kopu papildināšanai; 2. Metodikā ietvert arī 2018. gadā plānotā LUCAS apsekojuma datu izmantošanu (kuri būs pieejami no 2020. gada) nākošā perioda Vides monitoringa programmā; 3. Izvērtēt visu Latviju aptverošus un ilglaicīgus LUCAS statistikas datus, lai statistiski pierādītu aizsargājamās sugas un biotopus ietekmējošos faktorus ĪADT un ārpus tām, kas saistīti ar zemes seguma un lietojuma maiņu; 4. Rekomendācijas, kas balstītas LUCAS datu analīzē, par LUCAS datu izmantošanu Vides politikas plānošanā un esošo monitoringa sistēmu papildināšanā.

Projekta rezultāti

1. Ziņojums par izmantojamajiem LUCAS datubāzes parametriem un attiecīgās metodikas apraksts. Nodevums starpziņojuma formā; 2. Ziņojums par LUCAS 2018. gada vasarā plānotā apsekojuma datu izmantošanas metodiku un iespējām attiecībā uz Vides monitoringa metodiku pilnveidi; 3. LUCAS datu atlase un izmantošana 2018. un 2019. gadā, lai pilnveidotu un statistiski pierādītu būtiskos direktīvu pielikumos minēto sugu un biotopu ietekmējošos faktorus, kas nepieciešami ziņojumiem EK par Sugu un biotopu un Putnu direktīvas ieviešanu. Nodevums ziņojuma formā un ĢIS datubāzes formā (ar tehniski paskaidrojošu instrukciju)

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 28.10.2019
Īstenotājs Vides eksperti
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 26-18, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 34 929.03 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 929.03 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.