• Sākums >
  • Dažu reto augu sugu dzīvotspējas analīze un pasākumi to saglabāšanai

Dažu reto augu sugu dzīvotspējas analīze un pasākumi to saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/173/2018

Projekta mērķis

Dažu izzūdošo un vienas sarūkošās augu sugas populāciju dzīvotspējas novērtējums saistībā ar faktoriem in situ. Šo datu salīdzinājums ar ex situ adaptētajiem augiem NBD. Ilgtermiņā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai plānotu nepieciešamos atradņu apsaimniekošanas pasākumus, kā arī izzūdošo un sarūkošo sugu atradņu atjaunošanas pasākumus.

Projekta uzdevumi

1. 2018. un 2019.gada pavasarī LVAFA projekta ietvaros iegūto sēklu dzīvotspējas un dīgtspējas pārbaude pēc izturēšanas pazeminātā temperatūrā. 2. Ar dzīvotspēju saistīto struktūru mērījumi sugu īpatņiem (krāšņā neļķe Dianthus superbus L., dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L., Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L.); augtenes raksturojums. 3. 2017.gadā S. hirculus atradnē konstatētās, bet līdz šim Latvijā neapstiprinātās sugas Nymphaea tetragona Georgi detalizēta izpēte un salīdzinājums ar N. alba L. un N. candida. C.Presl. Publikācijas manuskripta sagatavošana. 4. D. superbus savairošana, izstādīšana substrātā neļķu ekspozīcijas veidošanai NBD un populācijas papildināšanai in situ pēc DAP ieskatiem. 5. Sēklu ievākšana embriju dzīvotspējas noteikšanai. 6. Rezultātu analīze un rekomendācijas, izejot no iegūtajiem rezultātiem. 7. Iegūto datu salīdzinājums sugas īpatņiem in un ex situ. 8. Rezultātu prezentācija.

Projekta rezultāti

1. Veikti morfoloģiskie mērījumi, konstatēts sēklu daudzums un kvalitāte, to dzīvotspēja in vitro iegūtiem un NBD adaptētajiem augiem un augiem in situ katrai sugai, raksturota augtene; 2. Aktualizēta informācija par sugu atradņu stāvokli un to ietekmējošajiem faktoriem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 3. Izejot no šiem konkrētajiem rezultātiem, salīdzinātas gan izzūdošo augu sugu populācijas in situ, gan NBD adaptēto augu ģeneratīvās pavairošanās iespējas, kas ir viens no būtiskākiem faktoriem sugas izdzīvošanā; 4. Dots N. tetragona zinātnisks apstiprinājums Latvijas florā un sāktas apzināt šīs sugas atradnes; 5. Izveidota izglītojoša neļķu sugu ekspozīcija NBD ar paskaidrojošu planšeti; 6. Savairotie D. superbus īpatņi izstādīti in situ populācijas papildināšanai un veikts to monitorings; 7. Iegūtā informācija tiks apkopota, izanalizēta un iesniegta LVAFA un sadarbības partnerim – DAP.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 25 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.