• Sākums >
  • Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/225/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Sagatavot priekšlikumus esošo normatīvo aktu grozījumiem un jaunu normatīvo aktu izstrādei lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā, kas sekmētu ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanu, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdensobjektu piesārņojumu. Ilgtermiņa: Sekmēt zaļās infrastruktūras izmantošanu lietus ūdeņu apsaimniekošanā Latvijā, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinātu ūdensobjektu piesārņojumu, tādējādi veidojot iedzīvotājiem labvēlīgāku un labiekārtotāku vidi.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot detalizētu analīzi par nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajā normatīvajā regulējumā lietus ūdens apsaimniekošanas jomā, apskatot Ūdens apsaimniekošanas likumu, Meliorācijas likumu, Būvniecības likumu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, likumu “Par pašvaldībām” un saskaņā ar augšminētajiem likumiem izdotos normatīvos aktus (Ministru kabineta noteikumus). Analīzē tiks ietverts arī ārvalstu labās prakses apkopojums. 2. Sarīkot četras darba grupas apspriedes: - esošās situācijas analīze un sasniedzamie mērķi (1.darba grupas apspriede), - esošā regulējuma nepilnību apskats un precizēšana (2.darba grupas apspriede), - priekšlikumi regulējuma izmaiņām un jaunajam regulējumam (3. un 4.darba grupas apspriede)). 3. Sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām un jaunu normatīvo aktu izstrādē, t.sk. izstrādāt vadlīnijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 7.daļā paredzēto saistošo noteikumu par lietus ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldību administratīvajā teritorijā izveidei.

Projekta rezultāti

1. Veikta normatīvo aktu analīze lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā, t.sk. ārvalstu pieredzes apkopojums. 2. Novadītas četras darba grupas ar plašu ieinteresēto pušu iesaisti pilsētplānošanas, ūdenssaimniecības, meliorācijas un vides aizsardzības jomā, kvalitatīvai esošās situācijas izpratnei un vēlamo izmaiņu definēšanai, kā arī priekšlikumu normatīvo aktu izmaiņām un jaunu normatīvo aktu izstrādē apspriešanai. 3. Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām un jaunu normatīvo aktu izstrādē, t.sk. izstrādātas vadlīnijas ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 7.daļā paredzēto saistošo noteikumu par lietus ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldību administratīvajā teritorijā izveidei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs CLEANTECH LATVIA
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 20 227.34 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 227.34 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.