• Sākums >
  • Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās

Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās

Reģ Nr. 1-08/241/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Apliecināt, ka ir veidi kā veidot konstruktīvu dialogu par aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Iegūt jaunu informāciju un zināšanas par iesaistīto pušu mērķiem un šķēršļiem to sasniegšanai aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas praksē. Iegūt formulētus priekšlikumus konkrētu problēmu risinājumiem. Ilgtermiņa: Ir izstrādāti un ieviesti tādi meža īpašnieku un iestāžu sadarbības veidi, kas veicina gan dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu, gan zemes īpašnieku saimniecisko darbību, gan administratīvās teritorijas attīstību. Veicināt meža īpašnieku vēlmi iesaistīties aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanā caur izglītošanu un iesaistīšanu.

Projekta uzdevumi

1. Problēmu definēšanas posms 1.1. Atbilstoši konfliktsituāciju risināšanas metodikai veikt sagatavošanās pasākumus problēmu definēšanas semināram, kurā notiek mediatora tikšanās ar galvenajām iesaistītajām pusēm sākotnējās situācijas apzināšanai. 1.2. Noorganizēt moderētu semināru situācijas apzināšanai, iesaistīto pušu mērķu iepazīšanai un problēmu definēšanai. Seminārā galvenās iesaistītās puses iepazīstina ar saviem mērķiem un rīcību mērķu sasniegšanai, t.sk., Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvju informācija par dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, dabas parka Abavas senleja izveidošanas mērķiem un apsaimniekošanas nosacījumiem, Kandavas novada pārstāvju informācija par novada attīstības plāniem saistībā ar DP Abavas senleja apsaimniekošanu, kā arī zemes īpašnieku pārstāvju redzējums par savu mērķu sasniegšanas iespējām. 1.3. Veikt iegūtās informācijas strukturēšanu un analīzi, informēt iesaistītās puses par rezultātiem. 2. Informācijas ievākšanas, situācijas izvērtēšanas un datu analīzes posms. 2.2. Iegūt to meža īpašnieku, kuru īpašumi ir aizsargājamās dabas teritorijās viedokli par viņu mērķiem un saimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās. Metodes un jautājumi meža īpašniekiem tiks izstrādāti speciālistu darba grupā un apspriesti ar DAP, ZM, VARAM DAD, pašvaldību, meža īpašnieku organizāciju pārstāvjiem. 2.3. Veikt situācijas analīzi attiecībā uz: 2.3.1. mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Vai esošie nosacījumi meža apsaimniekošanai DP Abavas senleja sasniedz to noteikšanas mērķus un attiecīgo situāciju analīze par šķēršļiem, risinājumu piedāvājums. 2.3.2. dabas vērtību apsaimniekošanas režīma efektivitāte. Vai esošie nosacījumi nodrošina DP Abavas senleja dabas vērtību saglabāšanu, šķēršļi, risinājumu piedāvājums. 2.3.3. administratīvās teritorijas sociāli ekonomiskā dinamika. 2.4. Veikt pieredzes apkopojumu par aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas modeļiem citās valstīs. 3. Risinājumu posms: diskusiju forums Meža akadēmija 3.1. Iepazīstināt visas iesaistītās puses ar 2.posmā iegūtajiem rezultātiem. 3.2. Formulēt priekšlikumus 1.posmā definēto problēmu risinājumiem. 4. Sagatavot formulētos problēmu risinājumus iesniegšanai attiecīgajām iestādēm informācijai un turpmākai rīcībai.

Projekta rezultāti

1.Posms – problēmu definēšana. Mērķis: Identificēt problēmas meža apsaimniekošanā aizsargājamās dabas teritorijās. Kā pilotprojekts tiek analizēts Kandavas novads un meža apsaimniekošana tajā esošajās aizsargājamās dabas teritorijās. Taču, ja tiek identificētas sistēmiskas problēmas, kas var tikt attiecinātas uz visiem meža īpašniekiem, vai uz visu meža apsaimniekošanu, tad attiecīgi tas tā arī tiek norādīts. 1.1. Veikt lauka izpēti, jeb sagatavošanās pasākumus (tikšanās ar galvenajām iesaistītajām pusēm – meža īpašnieki, valsts iestādes, kas nosaka kārtību meža apsaimniekošanā aizsargājamās dabas teritorijās, pašvaldības) problēmu definēšanas semināram. Tikšanās notiek atsevišķi ar katru no galvenajām iesaistītajām pusēm individuāli vai mazās grupās Rīgā, Kandavā, Siguldā – atkarībā no iesaistīto personu saimniekošanas vietas un iespējām. 1.2. Noorganizēt problēmu definēšanas semināru Kandavā ar iesaistīto pušu līdzdalību. Dalībnieku saraksts tiek saskaņots ar VARAM; atbilstoši projekta iesniegumam plānots aicināt VARAM, ZM, DAP, Latvijas pašvaldību savienības, Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Kandavas un Priekuļu novada domēm, zemes īpašnieku pārstāvjus attiecīgajos novados, biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs”, speciālistus meža un aizsargājamo teritoriju likumdošanā, vides speciālistus, speciālistus sociāli ekonomiskajā attīstībā, reģionālajām meža īpašnieku biedrībām 1.3. Strukturēt un analizēt identificētās problēmas. 2.posms - informācijas apkopošanas, situācijas izvērtēšanas un datu analīzes posms. Kā pilotprojekts tiek analizēts Kandavas novads un meža apsaimniekošana tajā esošajās aizsargājamās dabas teritorijās. Taču, ja tiek identificētas sistēmiskas problēmas, kas var tikt attiecinātas uz visiem meža īpašniekiem, vai uz visu meža apsaimniekošanu, tad attiecīgi tas tā arī tiek norādīts. 2.1. Iegūt to meža īpašnieku, kuru īpašumi ir aizsargājamās dabas teritorijās viedokli par viņu mērķiem un saimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās veicot aptauju. Aptaujas jautājumi un metodika pirms aptaujas veikšanas tiks saskaņota ar VARAM. 2.2. Veikt situācijas analīzi attiecībā uz: 2.2.1. mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Vai esošie nosacījumi meža apsaimniekošanai DP Abavas senleja sasniedz to noteikšanas mērķus un attiecīgo situāciju analīze par šķēršļiem, risinājumu piedāvājums. 2.2.2. Dabas vērtību apsaimniekošanas režīma efektivitāte. Vai esošie nosacījumi nodrošina DP Abavas senleja dabas vērtību saglabāšanu, šķēršļi, risinājumu piedāvājums. Administratīvās teritorijas sociāli ekonomiskā dinamika. 2.2.3. Veikt pieredzes apkopojumu par meža apsaimniekošanas modeļiem un sadarbības formām aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanā citās atbilstošās valstīs. 3. posms - risinājumu seminārs Siguldā 3.1. Iepazīstināt visas iesaistītās puses ar 2.posmā iegūtajiem rezultātiem. 3.2 .Līdzdarbojoties visām iesaistītajām pusēm, formulēt priekšlikumus 1.posmā definēto problēmu risinājumiem. 3.3. Sagatavot formulētos problēmu risinājumus iesniegšanai VARAM, DAP, ZM un citām kompetentajām iestādēm (atbilstoši projekta rezultātiem) informācijai un turpmākai rīcībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2018
Īstenotājs Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Limbažu novads, Ūdensdzirnavas, LV-4014
Projekta kopējās izmaksas 19 497.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 454.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.