• Sākums >
  • AINA (Atklāj, Iepazīsti Nacionālās Ainavas)

AINA (Atklāj, Iepazīsti Nacionālās Ainavas)

Reģ Nr. 1-08/214/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: īstenojot veiktspējas un kompetences celšanas aktivitātes starp biedrību Latvijas Mazpulki un Latvijas Nacionālo botānisko dārzu, pilnveidot organizācijas biedru zināšanas un prasmes par Latvijas ainaviskajām vērtībām, bioloģisko daudzveidību, jo īpaši dominējošo koku un krūmu sugu identificēšanā, rosināt dzimtenes mīlestību, apzinot un novērtējot vietējo parku/skolas dārzu bioloģisko daudzveidību kā resursu. Ilgtermiņa: Paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par Vides politikas pamatnostādnēm, akcentējot bioloģiskās daudzveidības nozīmi Latvijas ainavā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi strukturēti 4 blokos: 1. Mācību aprakstu izstrāde: izstrādāt zinātniski pamatotus, interaktīvus mācību materiālus par Latvijas ainavu pētīšanas pamatprincipiem, un tās nozīmi bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un saglabāšanai ar indikatīvu nosaukumu Ainavas raksturs – kas kopīgs Tev un ainavai? un mācību aprakstu-noteicēju (indikatīvs nosaukums Bio.Daudz.) par vietējām un biežāk sastopamām citzemju koku un krūmu sugām, etnobotāniskajiem augiem un Latvijas selekcijas augu šķirnēm. Materiāli būs brīvi pieejami ikvienam interesentam organizācijas mājās lapā vismaz 5 gadus pēc projekta realizācijas beigām, nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju; 2. Izglītojošie pasākumi: Saulesdārza parka (Rīga) kā pētījuma pilotteritorijas ģeobotāniskā izpēte projekta atklāšanas pasākumā (jūnija sākumā) un vienas dienas mācību ekspedīcija (apkārtējas vides izpēte, vietējā skolas parka sugu analīze un marķēšana, iepazīšanās ar koku kopšanu (arboristu darba specifiku) mazpulku vasaras nometnē “Visu daru es ar prieku!” Ļaudonā, sadarbībā ar NBD; 3. Grupas projekta “Mana ainava” (indikatīvs nosaukums) realizācija: vismaz 10 Latvijas vietās mazpulcēni grupas projekta ietvaros veiks skolas/pilsētas parka vai dārza izpēti (vēsture, ģeobotāniskais apskats), izmantojot projekta ietvaros izstrādātos mūsdienīgi noformētus Latvijas raksturīgāko sugu indikatorus – norādes, nomarķēs pētījuma teritoriju un izstrādās interaktīvus uzdevumus pētījuma teritorijas apmeklētajiem; 4. Publicitāte - projekta rezultātu izplatīšanai un sabiedrības informēšanai.

Projekta rezultāti

1. izstrādāti mācību materiāli Latvijas ainavu raksturojumam, kā arī mācību apraksti-noteicēji par augu sugām bioloģiskās daudzveidības kontekstā. Mācību materiāli būs brīvi pieejami ikvienam interesentam organizāciju mājas lapās, kā arī LU ĢZZF (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) kā pieaicināto ekspertu institūcijas mājas lapā. Ar izstrādātajiem materiāliem tiks iepazīstināti vairāk kā 200 ģeogrāfijas un dabazinību skolotāji, kā arī materiāli tiks izmantoti studiju procesa nodrošināšanai LU ĢZZF. Materiāli daļēji tiks publicēti izglītības nozares žurnālā kā, piemēram, Skolas vārds. Projekta rezultātu ilgtspēju papildus nodrošinās arī izstrādāto materiālu izmantojums Biedrības nākotnes aktivitātēs kā Projektu Forumi, vietējās nometnes, festivāli, pastarpināti sasniedzot lielāku mērķauditorijas pārklājumu. Materiāli tiks izveidoti atbilstoši mērķauditorijas vecumposma uztveres īpatnībām. 2. novadīta vienas dienas mācību ekspedīcija nometnē 250 mazpulcēniem un mazpulku vadītājām, kā arī izglītojošās aktivitātes 120 mazpulcēniem un mazpulku vadītājām projekta atklāšanas pasākumā, izpētot Saulesdārzu kā pilotpētījuma teritoriju; Piesaistot zinošus un atraktīvus ekspertus, izglītojošās nodarbības kā Saulesdāzra parka teritorijas izpēte un Ļaudonas skolas parka izpēte, aizraus mazpulcēnus un vadītājus, rosinot veikt savas apkārtnes izpēti un apzināties vietējās kultūrainas bagātības. 3. sekmīgi realizēti vismaz 10 grupas projekti vietējās kultūrainavas izpētei – vietējā parka/dārza sugu identificēšana un marķēšana (NBD eksperti sniegs konsultācijas, iespēju robežās piedaloties lauka apsekojumos vai sniedzot konsultācijas elektroniski), rosinošu izpētes uzdevumu izstrāde interesentiem (tūristi, vietējā sabiedrība); 4. izstrādātas mūsdienīgi noformētas sugu identifikācijas zīmes un norādes dabā pielietošanai citu vietējo kultūrainavu raksturošanai. Dominējošo Latvijas koku un krūmu sugu (vismaz 15) identifikācijas zīmes būs brīvi pieejamas lejuplādei un vietējā parka/dārza sugu marķēšanai organizācijas mājas lapā vismaz 5 gadus pēc projekta realizācijas beigām, nodrošinot rezultātu ilgtspēju. Norādes tiks veidotas vizuāli ātri uztveramas, ieverot tikai būtiskāko un svarīgāko informāciju, kas balstīta zinātniskos pētījumos. Sekmīgi realizējot projekta aktivitātes, mazpulcēni un mazpulku vadītāji, kā arī pastarpināti sabiedrība kopumā, būs pilnveidojuši zināšanas un prasmes par Latvijas ainaviskajām vērtībām, bioloģisko daudzveidību, jo īpaši dominējošo koku un krūmu sugu identificēšanā, novērtējot vietējo parku/skolas dārzu bioloģisko daudzveidību kā resursu, sasniedzot projektā izvirzīto mērķi. Mazpulcēni un mazpulku vadītāji arī pēc projekta noslēguma, turpinās vietējās kultūrainavas izpēti, izmantojot projekta ietvaros gūtās zināšanas un izstrādātos materiālus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Latvijas Mazpulki
Rīga, Ezermalas iela 24/26, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 24 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.