Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 14.08.2019 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi / Fonda finansiālais stāvoklis
Fonda finansiālais stāvoklis
2. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai konkursā aktivitātē "Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu"
Vides diena
1-08/68/2019 Izdevniecība Dienas Mediji
Piešķirt - 11 025.00 €
Dzīves vides nospiedumi vakar, šodien, rīt
1-08/75/2019 Ventas Balss
Piešķirt - 8 794.00 €
Ludzas Zeme – atbildīgs dzīvesveids
1-08/59/2019 Ludzas Zeme
Piešķirt - 4 721.00 €
Rūpēsimies par vidi!
1-08/74/2019 Reģionu Mediji
Piešķirt - 11 227.00 €
Vide un Mēs
1-08/70/2019 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 12 177.00 €
Rakstu cikls "Novadi ZAĻO" reģionālajos medijos
1-08/71/2019 Kurzemes Vārds
Piešķirt - 12 801.00 €
Tematiskā vides sadaļa "Zaļā Latvija"
1-08/60/2019 Latvijas Mediji
Piešķirt - 15 160.00 €
Gribu dzīvot zaļāk
1-08/69/2019 Žurnāls Santa
Piešķirt - 7 741.00 €
Vide - nākotnes garants
1-08/61/2019 Rīgas Apriņķa avīze
Piešķirt - 5 092.00 €
Zaļās Dzīves ABC
1-08/72/2019 Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Piešķirt - 12 760.00 €
Dzīvosim zaļi Latgalē!
1-08/73/2019 Latgales laiks
Noraidīt
3. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai konkursā aktivitātē "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos"
Vides jaunumi
1-08/65/2019 K2 Production
Piešķirt - 5 239.00 €
Dabnīca
1-08/66/2019 Radio SWH
Piešķirt - 12 150.00 €
Vides izglītības sadaļa “Dzenis mežā”
1-08/76/2019 Kurzemes Radio
Piešķirt - 3 434.00 €
Zaļais vilnis
1-08/67/2019 EHR Mediju grupa
Piešķirt - 5 465.00 €
4. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai konkursā aktivitātē "Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana"
Pasākumi iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšanai un popularizēšanai
1-08/62/2019 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 9 900.00 €
Ū-vitamīns
1-08/63/2019 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 8 596.00 €
Zaļo ideju RE! Strāde
1-08/55/2019 Dzīvo Zaļāk!
Piešķirt - 8 467.00 €
Vides mēnesis “Svešie mums līdzās”. Svešzemju sugu ietekme uz vietējām ekosistēmām.
1-08/34/2019 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 8 154.00 €
Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā
1-08/53/2019 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 9 000.00 €
Mantots apģērbs ir vērtība: lietotu un ilglaicīgi izmantotu apģērbu popularizēšana Latvijas sabiedrībā
1-08/56/2019 Zaļā brīvība
Piešķirt - 9 607.00 €
Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu saistīto produktu popularizēšana Latvijas sabiedrībā
1-08/52/2019 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 932.00 €
URDA šķiro un samazina
1-08/57/2019 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 8 922.00 €
Atklāj putnu migrācijas burvību 2019
1-08/50/2019 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 10 000.00 €
Radošs pikniks visai ģimenei 3E
1-08/35/2019 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Piešķirt - 9 918.00 €
Konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm par plastmasas un mikroplastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēkiem
1-08/54/2019 Fonds Mammām un Tētiem
Piešķirt - 9 770.00 €
Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”
1-08/58/2019 Zivju gani
Noraidīt
Otrā dzīve – iemesls svinībām!
1-08/51/2019 Tavai izaugsmei
Noraidīt
5. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai konkursā aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi"
Ko darīt ar veco datoru un baterijām – rīkojies videi draudzīgi!
1-08/37/2019 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 9 949.00 €
Atbildīgi par rītdienu
1-08/49/2019 Sadarbības platforma
Piešķirt - 10 000.00 €
Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību
1-08/45/2019 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 9 950.00 €
“Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā
1-08/44/2019 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 8 205.00 €
Salabo pasauli
1-08/40/2019 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 8 999.00 €
Jaunatne rītdienai
1-08/48/2019 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 9 986.00 €
Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos
1-08/39/2019 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 10 000.00 €
Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1-08/38/2019 Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Piešķirt - 8 988.00 €
Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju
1-08/41/2019 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 8 987.00 €
Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem
1-08/43/2019 Valmieras Attīstības aģentūra
Piešķirt - 9 935.00 €
Dabā mācos, daru, dalos.
1-08/46/2019 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 9 900.00 €
Mežs ir mājas: dobumainie koki
1-08/42/2019 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 9 190.00 €
Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā
1-08/36/2019 Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Piešķirt - 9 999.00 €
Aba - Daba
1-08/64/2019 Nodibinājums Pērkons un Māra
Noraidīt
6. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai konkursā aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai"
Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana
1-08/81/2019 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 29 000.00 €
Rekomendāciju izstrāde datu par mikroplastmasas piesārņojuma klātbūtni saldūdeņos ar dažādu aizsardzības un piesārņojuma pakāpi ieguvei un analīzei
1-08/86/2019 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 28 932.00 €
Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana
1-08/87/2019 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 18 800.00 €
VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā
1-08/83/2019 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 21 588.00 €
Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde
1-08/82/2019 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 24 873.00 €
Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana
1-08/84/2019 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 16 522.00 €
Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta
1-08/77/2019 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 24 200.00 €
Sabiedrības iesaiste pasākumu kopumā atkritumu daudzuma samazināšanai dabas objektos
1-08/79/2019 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Aizsardzības stāvokļa uzlabošana dižkokiem un rekreācijas aktivitātēs plaši izmantotās īpaši aizsargājamās Gaujas nacionālā parka pļavās
1-08/80/2019 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
Antropogēno slodzi samazinošas un informatīvas infrastruktūras izveidošana dabas parka “Ogres ieleja” teritorijā
1-08/78/2019 Zivju gani
Noraidīt
Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma
1-08/85/2019 International Transport Development Association
Noraidīt
7. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" (papildus iesniegumi - 1)
VVD sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmas izveide
1-08/88/2019 Valsts vides dienests
Piešķirt - 35 000.00 €
8. Izmaiņas projektu īstenošanā
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana
1-08/31/2019 Latvijas Pašvaldību savienība
Apstiprināt izmaiņas
Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”
1-08/271/2018 Ogres novada pašvaldība
Apstiprināt izmaiņas
9. Dažādi
Vides apdraudējuma novēršana Saldus pagasta “Kalndīķos”
1-08/359/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 690.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.