Vide - nākotnes garants

Reģ Nr. 1-08/61/2019

Projekta mērķis

Veidojot publikācijas periodiskajā preses izdevumā par videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida tēmām, veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta uzdevumi

Projektā “Vide – nākotnes garants” tiks atspoguļots un panākts lielāks iedzīvotāju informētības līmenis par tiem izaicinājumiem vides daudzveidības, atbildīgas saimniekošanas, izaicinājumiem saistībā ar klimata pārmaiņām, tīras, uz ilgtspējību vērstas vides saglabāšanā, ar ko no jauna saskaras iedzīvotāji, uzņēmēji un iesaistītās institūcijas. Būtiska problēma atkritumu apsaimniekošanā joprojām ir daļas iedzīvotāju neinformētība par ieguvumiem vides tīrības saglabāšanā un otrreizējo izejvielu izmatošanā, tāpēc projektā “Vide - nākotnes garants” viena no atspoguļojamām tēmām būs vairākās publikācijās informēt par atkritumiem kā resursu, skaidrot atkritumu apsaimniekošanas specifiku, kā arī izglītot par iespēju samazināt atkritumu rašanos un plastmasas maisiņu izmantošanu proti, tiks padziļināti skaidrota nepieciešamība izmantot atkritumus kā resursu, kā arī atkritumu šķirošanas iespējas un ieguvumi (tēmas nr. 1.- 3.). Latvijas iedzīvotāju saskaršanās ar klimata pārmaiņu radītajām sekām un izmaiņām ir otra būtiska problēma, kurai nepieciešams gan paaugstināt iedzīvotāju informētības līmeni, gan skaidrot cēloņsakarības starp cilvēka rīcību, saimniecisko darbību, pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un klimata izmaiņām, arī ņemot vērā starptautisko praksi un pieredzi (tēmas nr. 6.-8.). Pozitīvie piemēri gan uzņēmumu, gan pašvaldību, gan iesaistīto institūciju rīcībā ir veids, kādā ne tikai panākt cilvēku lielāku sapratni par atbildīgu saimniekošanu, vienlaikus publikācijas ar šādu ievirzi var kalpot kā iedvesma un paraugs citiem izmantot uzkrāto pieredzi savas darbības izvērtēšanai un turpmākajai plānošanai. Publikācijas par dabas aizsardzību un uzņēmējdarbību - labās prakses piemēriem, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēriem no Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, biotopu apsaimniekošana un biotopu apsaimniekošanu (tēmas nr. 4., 5. ).

Projekta rezultāti

1. Izglītojoša un informatīva publikācija par atkritumu apsaimniekošanu: atkritumi kā resurss, atkritumu šķirošanas iespējas un ieguvumi tiek sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija (drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 2. Izglītojoša un informatīva publikācija par plastmasas (t.sk. iepirkumu maisiņu) pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi tiek sagatavota un nopublicēta 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija (drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 3. Izglītojoša un informatīva publikācija par aprites ekonomiku tiek sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot praktiskus piemērus, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem. Publikācija tiek papildināta ar 2-4 ilustratīvajiem materiāliem. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija (drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 4. Izglītojoša un informatīva publikācija par dabas aizsardzību un uzņēmējdarbību - labās prakses piemēriem, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēriem no Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) veiktās uzņēmējdarbības, komercdarbības iespējas ĪADT dabas aizsardzību t.sk. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija (drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 5. Izglītojoša un informatīva publikācija par biotopu apsaimniekošanu - nepieciešamību, esošajiem un nākotnes ieguvumiem, problēmām, iespējamiem risinājumiem, ilgtspējīgas attīstības ciešo saikni ar indivīdu un uzņēmumu lēmumiem, rīcībām tiek sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija (drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 6. Izglītojoša un informatīva publikācija par Latvijas un starptautiskās sabiedrības kopējo līdzatbildību par klimata pārmaiņām un nepieciešamās aktivitātes to ierobežošanā (t.sk. Parīzes nolīgums, valstu un starptautisko nozaru organizāciju iniciatīvas) tiek sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija ( drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 7. Izglītojoša un informatīva publikācija par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (t.sk., bet ne tikai siltumnīcefekta gāzu emisijas ierobežošana, kā arī ieviestās tehnoloģijas transportā, lauksaimniecībā, enerģētikā, atkritumu apsaimniekošanā) tiek sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija ( drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 8. Izglītojoša un informatīva publikācija par pielāgošanos klimata pārmaiņām nepieciešamība un potenciāli veicamie pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī (t.sk. pielāgošanās intensīvākiem nokrišņiem, ilgstošam sausumam, veģetācijas sezonas izmaiņām u.tml.) tiek sagatavota un nopublicēta laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” 4 A4 lpp apjomā, ietverot 2-4 ilustratīvos materiālus. Ar publikāciju, izmantojot dažādas mediju platformas, tiek sasniegta vismaz 6000 liela auditorija ( drukātajā laikraksta versijā, portālā un sociālajos tīklos). 9. Projekta “Vide - nākotnes garants” īstenošanas laikā tapušās, speciālā rubrikā izdalītās publikācijas tiek saglabātas interneta vietnē www.aprinkis.lv pilnā apjomā, tām tiek nodrošināta bezmaksas pieejamības internetā projekta īstenošanas laikā un vienu gadu pēc projekta īstenošanas ar šādiem nosacījumiem: katram rakstam ir unikāla saite (links), kas satur raksta nosaukumu, nodrošinot iespēju dalīties ar konkrēto rakstu sociālajos tīklos vai nosūtīt precīzu saiti uz konkrēto rakstu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Rīgas Apriņķa avīze
Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 9 665.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 215.93 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 092.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.