Vides diena

Reģ Nr. 1-08/68/2019

Projekta mērķis

1.Īstermiņa mērķis ir ar kvalitatīvu redakcionālo saturu piesaistīt laikraksta „Diena” un portāla www.diena.lv auditoriju projektu konkursa tēmām, kas savukārt veicinās konkursa ilgtermiņa mērķa izpildi. Šaurākā izpratnē, īstermiņa mērķis ir arī nodrošināt izpildījumu atbilstoši projekta dokumentācijai, kā arī atbilstoši prasībām, kas ietvertas projektu konkursa nolikumā. 2.Ilgtermiņa mērķis ir ar dzīvesstāstiem, veiksmīgiem un mazāk veiksmīgiem piemēriem un gadījumiem, kā arī citādi, kas skar konkursa tēmas, veikt lasītāju izglītošanu par valsts vides politiku, tādā veidā veidojot sabiedrisko domu - ilgtermiņa ietekme ir informācija, kas nepieciešama sabiedrības locekļiem objektīvu un pareizu lēmumu pieņemšanai (t.sk., lai veidotu interesi un tādā veidā sniegtu atbalstu iecerēm), kas atbilst un kas ir vērsti uz ilgtspējīgu, piem., tautsaimniecības attīstību, lai nodrošinātu savas un citu Latvijas iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē, kas savukārt papildus veicinātu atbalstu pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. Šaurākā nozīmē, ilgtermiņa mērķis ir arī, izceļot veiksmes stātus, savā veidā izteikt atbalstu personām, kas iesaistās un realizē videi draudzīgus pasākumus un aktivitātēs (tādā veidā arī iedrošinot citus). Tāpat, mērķis ir rosināt domāšanas maiņu auditorijai, kas neaizdomājas par vides aizsardzības jautājumu nozīmīgo dabu, kas nenovērtē vides ietekmi uz personu ikdienu, u.tml.

Projekta uzdevumi

Projekta risināmās problēmas un publikāciju nepieciešamības pamatojums ir ietvertas konkursa tematikā, t.i.: 1.Atkritumu apsaimniekošana: atkritumi kā resurss, atkritumu šķirošanas iespējas un ieguvumi - risināmais jautājums ir resursu pārstrāde, pārstrādes efektivitāte, t.i., cik daudz lietderīga resursa var iegūt no atkritumu pārstrādēs attiecībā pret ieguldījumu, pārstrādes priekšrocības, u.tml. 2.Informēšana un izpratnes veidošana par plastmasas (t.sk. iepirkumu maisiņu) pārmērīga patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi - problēmjautājuma pamatā ir ikdienas patēriņa plastmasas preču, piem., plastmasas iepakojumu un plastmasas maisiņu pieejamība un praktiskums, t.sk., izmaksu ziņā. Saistībā ar minēto, jānodrošina pastāvīga informācijas sniegšana par tēmas jautājuma (plastmasas iepakojumu pārmērīga patērēšana) kaitīgo dabu, lai nodrošinātu lasītāju audzināšanu. Ir jāpieņem tas, ka attieksme pret ātri patērējamajiem plastmasas produktiem ir bijusi vieglprātīga ilgu periodu, līdz ar to sabiedrība šo aspektu ir pieņēmusi kā pašsaprotamu, un pārmaiņas prasīs laiku; 3.Informēšana un izglītošana par aprites ekonomiku, kas tā ir, praktiski piemēri, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem - risināmais jautājums ir informācijas sniegšana par aprites ekonomiku līmenī, kas auditorijai sniegs izpratni par to, kas ir aprites ekonomika. Tāpat, jautājums ir, kādi uzņēmumi pielieto aprites ekonomiku savā saimnieciskajā darbībā, vai tas nepadara tos mazāk konkurētspējīgākus u.tml.; 4.Dabas aizsardzība un uzņēmējdarbība - labās prakses piemēri, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēri Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), komercdarbības iespējas ĪADT - risināmās problēmas saistās ar, piem., kompromisu meklējumiem starp privāto uzņēmēju interesēm un sabiedrības interesēm, kas attiecas uz vides aizsardzību. Šajā sakarā, būtiski ir uzsvērt, ka, piem., zaļās uzņēmējdarbības ieviešana attiecīgās nozarēs, pretēji vispārīgiem uzskatiem (ka tas, piem., nepamatoti sadārdzina kādus procesus vai līdzīgi), var būt izdevīga komercdarbībai, ka tā sniedz priekšrocības, u.tml.; 5.Informēšana un izglītošana par biotopu apsaimniekošanu - nepieciešamība, esošie un nākotne ieguvumi, problēmas, iespējamie risinājumi – kā viens no jautājumiem var būt - lai nodrošinātu sugu un biotopu aizsardzību neierobežojot vai mazinot ietekmēto personu tiesības un iespējas, ir jāmeklē abpusēji izdevīgi kompromisi, kas ir risinājums ilgākam termiņam, kā arī, kas var tikt izmantots kā piemērs līdzīgos gadījumos. Tēma sniedz iespēju veidot saturu par plašu apakš tēmu loku, piesaistot lasītāju interesi biotopu apsaimniekošanai, kā arī šo aktivitāšu nepieciešamībai; 6.Latvijas un starptautiskās sabiedrības kopējā līdzatbildība par klimata pārmaiņām un nepieciešamās aktivitātes to ierobežošanā (t.sk. Parīzes nolīgums, valstu un starptautisko nozaru organizāciju iniciatīvas) – risināmās problēmas šai tēmai var būt (bet ne tikai) informācija, kas motivē un iedrošina uz atbildīgu rīcību attiecībā pret vidi, jo lielākās pārmaiņas var rosināt nevis ar aizliegumu ieviešanu, bet gan ar atbildīgu attieksmi (pret vidi) pret tēmas jautājumiem; 7.Latvijas iespējas veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (t.sk., bet ne tikai siltumnīcefekta gāzu emisijas ierobežošana, kā arī ieviestās tehnoloģijas transportā, lauksaimniecībā, enerģētikā, atkritumu apsaimniekošanā) – neskatoties uz Latvijas teritorijas izmēru salīdzinājumā ar citām, piem., Eiropas valstīm, Latvijai un tās iedzīvotājiem/uzņēmējiem nav šķēršļu veidot un ieviest tehniskos risinājumus (būt par piemēru), kas ir videi draudzīgi (piem., tehnoloģijas un ierīces, kas, neietekmējot efektivitāti vai enerģijas patēriņu, rada minimālas siltumnīcefekta gāzu (SEG), sevišķi oglekļa dioksīda (CO2), emisijas). Papildus problēmu šajā sakarībā veido, piem., ka minētie risinājumi un notikumi ir pietiekami mazpazīstami, kā rezultātā, tie paliek nenovērtēti; 8.Pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamība un potenciāli veicamie pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī (t.sk. pielāgošanās intensīvākiem nokrišņiem, ilgstošam sausumam, veģetācijas sezonas izmaiņām u.tml.). - klimata pārmaiņas aiz sevis nes nepieciešamību skaidrot un izglītot sabiedrību par nepieciešamību pielāgoties, meklēt atbilstošus risinājumus, lai saglabātu mājsaimniecību elementus, u.tml., iespējami ilgākam laikam. Tāpat, klimata pārmaiņu jautājums jāskata kopsakarībā ar nepieciešamību būt atbildīgam par savu rīcību attiecībā uz vidi.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas periodā tiks izdotas 16 publikācijas. Katra publikācija ir 4 A4 lapaspuses (viens avīzes atvērums). Publikācijas tiks izvietotas laikraksta „Diena” izdevumā. Katrs laikraksts tiks nodrukāts 10 200 eksemplāros. Bezmaksas publikācijas tiks ievietotas portālā www.diena.lv. Interneta vietnē tiek plānots vidēji 56 000 skatījumu mēnesī.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2019
Īstenotājs Izdevniecība Dienas Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 12 250.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 025.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 025.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.