• Sākums >
  • Aizsardzības stāvokļa uzlabošana dižkokiem un rekreācijas aktivitātēs plaši izmantotās īpaši aizsargājamās Gaujas nacionālā parka pļavās

Aizsardzības stāvokļa uzlabošana dižkokiem un rekreācijas aktivitātēs plaši izmantotās īpaši aizsargājamās Gaujas nacionālā parka pļavās

Reģ Nr. 1-08/80/2019

Projekta mērķis

Sniegt būtisku praktisku ieguldījumu Latvijas dabas saglabāšanas politikas ieviešanā: 1. Veicot praktiskus dižkoku sakopšanas darbus un izglītojot dižkoku īpašniekus, uzlabot Latvijas dižkoku aizsardzības stāvokli. 2. Radīt nepieciešamos priekšnoteikumus divu DAP pārvaldībā nodotu valstij piederošu zālāju (īpaši aizsargājamu zālāju biotopu) ilgtermiņa apsaimniekošanai, īstenojot publiskās-privātās partnerības principu. Nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par īpaši aizsargājamo zālāju biotopu saglabāšanas nepieciešamību un metodēm to apsaimniekošanai.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt dižkoku sakopšanas talkas, dižkoku atēnošanai un to saglabāšanai nepieciešamās apsaimniekošanas nodrošināšanai (dižkoku vainagos ieaugušo koku izciršana, stušu un sasaišu uzstādīšana). 2. Organizēt izglītojoši praktisku semināru zemju īpašniekiem un mežu apsaimniekošanas plānotājiem par mežos augošo dižkoku aizsardzības vajadzībām un metodēm to saglabāšanai. 3. Izstrādāt informatīvos materiālus zemju īpašniekiem un mežu apsaimniekošanas plānotājiem par mežos augošo dižkoku aizsardzības vajadzībām. 4. Izstrādāt dižkoka zaru stutes prototipu, izgatavot un uzstādīt testa versiju, un demonstrēt to projekta informācijas pasākumos. 5. Nodrošināt dižkoku apzīmēšanu, pie to stumbriem piestiprinot 16.03.2010. MK not. nr. 264 noteiktās speciālās informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai. 6. Dabas datu pārvaldes sistēmā OZOLS veikt jaunu dižkoku reģistrēšanu un jau reģistrēto dižkoku informācijas aktualizēšanu. 7. Trīs Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā nodotos Gaujas nacionālā parka zālājos (ES nozīmes zālāju biotopos), kuros ierīkota tūrisma un rekreācijas infrastruktūra, uzstādīt stacionārus aplokus un gājējiem un riteņbraucējiem piemērotus ganību vārtiņus. 8. Trīs Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā nodotos Gaujas nacionālā parka zālājos (ES nozīmes zālāju biotopos), kuros ierīkota ganību un tūrisma un rekreācijas infrastruktūra, uzstādīt informācijas stendus par tūrisma infrastruktūras izmantošanu zālāju noganīšanas laikā. 9. Organizēt izglītojošu/praktisku semināru par zālāju stāvokli un to apsaimniekošanu Gaujas Nacionālajā parkā, demonstrējot publiskās-privātās partnerības ietvaros starp LDF un DAP apsaimniekotās zālāju platības [semināra izdevumi šī projekta budžetā nav iekļauti, un tiks finansēti no citu LDF īstenoto projektu līdzekļiem].

Projekta rezultāti

1. Noorganizētas vismaz astoņas dižkoku sakopšanas talkas. Veikta vismaz 24 dižkoku sakopšana un atēnošana. 2. Noorganizēts vismaz viens izglītojoši praktisks seminārs zemju īpašniekiem un mežu apsaimniekošanas plānotājiem par mežos augošo dižkoku aizsardzības vajadzībām un metodēm to saglabāšanai. 3. Sagatavotas divas faktu lapas un trīs infografikas par mežos augošu dižkoku kopšanu, apsaimniekošanu un saglabāšanu un par to nozīmi meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā; faktu lapas tiks izmantotas kā informatīvs materiāls izglītojošā seminārā, bet infografikas – komunikācijai sociālajos tīklos. 4. Izveidots stutes prototips – universālas konstrukcijas, kas ļaus vieglāk un ātrāk veikt dižkoku zaru stutēšanu. Prototips tiks demonstrēts semināra laikā. 5. Veikta vismaz 100 dižkoku apzīmēšana, pie to stumbriem piestiprinot 16.03.2010. MK not. Nr. 264 noteiktās speciālās informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai. 6. Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, reģistrēti vismaz 100 jauni ieraksti vai veikta jau reģistrēto dižkoku ierakstu precizēšana. 7. Veikti nepieciešamie priekšdarbi trīs Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošo zālāju noganīšanai – Melnajos krastos un pļavās pirms Velnalas tilta uzstādīta stacionāra ganību infrastruktūra (aploku mieti, patstāvīgo aploku stieples, slēdzami iebraucamie ganību vārti un ar pašaizvēršanās mehānismu aprīkoti gājēju vārtiņi), bet Balonu pļavā – ar pašaizvēršanās mehānismu aprīkoti gājēju vārtiņi, kurus iespējams izmantot ar elektrisko ganu aprīkotā aplokā. 8. Uzstādīti trīs informācijas stendi par zālājos uzstādītās tūrisma infrastruktūras izmantošanu zālāju noganīšanas laikā. 9. Noorganizēts vismaz viens izglītojoši praktisks seminārs par zālāju apsaimniekošanu Gaujas Nacionālajā parkā, demonstrējot publiskās-privātās partnerības ietvaros starp LDF un DAP apsaimniekotās zālāju platības

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2020
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 33 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.