• Sākums >
  • VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā

Reģ Nr. 1-08/83/2019

Projekta mērķis

Stiprināt VVD RVP veiktspēju sajaukšanās zonu noteikšanā gan esošām piesārņojošām darbībām, izvirzot samērīgus un pamatotus nosacījumus piesārņojošās darbības atļaujās, gan plānotām darbībām, sākotnējā izvērtējuma ietvaros novērtējot darbības būtiskumu, ja notekūdeņu novadīšana paredzēta virszemes ūdeņos.

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt līdzšinējo VVD reģionālo vides pārvalžu pieredzi un praksi sajaukšanās zonu noteikšanā, lai identificētu galvenos šķēršļus un apstākļus, kas rada ierobežojumus normatīvo aktu prasību izpildē. Uzdevuma ietvaros tiks vērtētas vismaz 2-3 katras RVP izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas darbībām, kas notekūdeņus novada vidē, apskatot, vai un kā ir novērtētas sajaukšanās zonas, kādi nosacījumi izvirzīti. Tāpat tiks klātienē vai telefoniski intervēti katras RVP eksperti par izmantoto pieeju sajaukšanās zonas noteikšanai un nosacījumu izvirzīšanai. 2. Sajaukšanās zonu aprēķina metožu izvērtējums un VVD piemērotākās metodes izvēle un adaptācija tiks īstenota sadarbībā ar Kompetences centru, kas izvēlēsies operatoru, kas veicot piesārņojošo darbību attīrītos notekūdeņus novada virszemes ūdeņos, vai teorētisku piemēru, kam tiks veikts sajaukšanās zonas aprēķins. šī uzdevuma ietvaros tiks izvērtēta HOTRISK projektā izstrādāto vadlīniju piemērojamība sajaukšanās zonu aprēķina veikšanai. Izvērtējums iekļaus arī citu valstu vadlīniju (vismaz 2) piemērotības analīzi, ja HOTRISK projekta vadlīnijas būs ierobežoti vai nebūs izmantojamas sajaukšanās zonu aprēķinam. Tāpat tiks ņemtas vērā Eiropas Komisijas tehniskās pamatnostādnes sajaukšanās zonu noteikšanai. Šis uzdevums ietvers arī aprēķinu veikšanai nepieciešamo datu apkopošanu un var iekļaut arī piesārņojošo vielu koncentrācijas vai citu parametru noteikšanu, ja šāda informācija nebūs pieejama. 3. Sadarbībā ar Kompetences centru tiks sagatavots apmācību programma un materiāls, lai VVD RVP ekspertiem sniegtu izpratni par principiem un pieeju sajaukšanās zonu noteikšanā, kā arī stiprinātu to prasmes šajā jomā. Apmācību materiālu Kompetences centrs plāno izmantot arī turpmāk jauno ekspertu apmācībām. 4. Noorganizēt un novadīt 2 dienu pārskata un apmācību semināru VVD RVP ekspertiem (līdz 32 dalībniekiem). Seminārs tiks organizēts sadarbībā ar VVD un Kompetences centru. 5. Izstrādāt rīcības plānu turpmākajām aktivitātēm, lai nodrošinātu MK Noteikumu Nr. 34 prasību par sajaukšanās zonu noteikšanu iekļaušanu līdz šim izsniegtajās piesārņojošo darbību atļaujās, kur notekūdeņi tiek novadīti virszemes ūdeņos, kā arī nepieciešamajām turpmākajām rīcībām, kas nepieciešamas projekta ietvaros konstatēto trūkumu novēršanai.

Projekta rezultāti

1. Izvērtēti un apkopoti šķēršļi un trūkumi, piemēram, konkrētu datu neesamība, normatīvo aktu prasību piemērošanā sajaukšanās zonu noteikšanas kontekstā. 2. Veikts sajaukšanās zonu aprēķina metožu izvērtējums un izvēlēta VVD piemērotākā metode 3. Sagatavota apmācību programma un materiāli. 4. Noorganizētas un novadītas 2 dienu apmācības VVD ekspertiem. 5. Izstrādāts rīcības plāns.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2020
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 21 588.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 588.82 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 588.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.