Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 30.05.2016 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Par projektu konkursu aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
2. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem
1-08/133/2016 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 12 983.00 €
Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā
1-08/136/2016 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 6 393.00 €
Ilustratīva izziņas un mācību materiāla sagatavošana par Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus Latvijā raksturojošām augu sugām
1-08/134/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 21 565.00 €
Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai
1-08/161/2016 Ūdensaina
Piešķirt - 12 437.00 €
Informatīvu un izglītojošu publicitātes materiālu izstrādāšana lietotnes Vides SOS efektivitātes veicināšanai un sabiedrības izglītošanai vides jomā. Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes uzlabošana
1-08/140/2016 Vides fakti
Piešķirt - 27 795.00 €
Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana dabaszinību tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā
1-08/131/2016 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 22 025.00 €
Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā
1-08/148/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 8 009.00 €
Seminārs "Bioloģiski vērtīgu koku saglabāšana un apsaimniekošana apdzīvotās vietās Ziemeļkurzemē"
1-08/128/2016 Popes muiža
Piešķirt - 1 019.00 €
Seno kultūraugu un lakstaugu paraugu ievākšana Smiltenes novadā
1-08/147/2016 Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība
Piešķirt - 2 949.00 €
Seminārs "Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās"
1-08/165/2016 Dzīvo Zaļāk!
Piešķirt - 7 069.00 €
Grāmatas par Ķemeru Nacionālā parka floru sagatavošana un izdošana
1-08/139/2016 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 10 450.00 €
Gulbja lidojums
1-08/164/2016 Pie Kraujas
Piešķirt - 3 210.00 €
Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem, kukaiņiem
1-08/155/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Sabiedrības informēšana par dabas vērtībām Zilupes novadā
1-08/166/2016 Zilupes novada attīstībai
Noraidīt
Gaujas nozīme, aizsardzība un ilgtermiņa izmantošana
1-08/145/2016 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Noraidīt
Dabas draugs kopš bērnības
1-08/163/2016 Vidzemes inovāciju instruments
Noraidīt
3. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas īstenošanai”
Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde
1-08/137/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 15 430.00 €
ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums
1-08/132/2016 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 38 470.00 €
Jūras krasta izmaiņas laikā. Plūdu riski no Latvijas-Lietuvas robežas līdz Kolkai
1-08/143/2016 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Noraidīt
Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola ratificēšanu
1-08/168/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 10 760.00 €
Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām
1-08/94/2016 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 40 418.00 €
Metodikas izstrāde orientēšanās sporta sacensību ietekmes novērtēšanai meža ekosistēmās
1-08/160/2016 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai
1-08/127/2016 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 18 888.00 €
Jūras krasta izmaiņas laikā. Plūdu riski no Rīgas līdz Ainažiem
1-08/142/2016 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Noraidīt
Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ un in situ izpēte
1-08/130/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 6 364.00 €
Latvijas reto kokaugu izpēte to genofonda saglabāšanai
1-08/167/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Jūras krasta izmaiņas laikā. Plūdu riski no Kolkas līdz Rīgai
1-08/144/2016 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Noraidīt
Engures ezera DP ligzdojošo putnu izplatības dinamika
1-08/135/2016 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 26 508.00 €
Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ
1-08/129/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 3 918.00 €
Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina
1-08/158/2016 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Piešķirt - 34 190.00 €
Ceļvedis jūru piesārņojošo atkritumu mazināšanai Latvijā
1-08/151/2016 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
Informācijas par pūču konstatēšanas iespējamību ieguve
1-08/157/2016 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Noraidīt
Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespēju izvērtējums mājsaimniecības sektoram - AER un klimata politikas mērķu sasniegšanai
1-08/141/2016 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
Zaļo vārnu izpētes un aizsardzības analīze
1-08/154/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija
1-08/146/2016 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 17 503.00 €
NBD oranžērijas augu kaitēkļu monitorings un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas efektivitātes izpēte
1-08/169/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Upmalu mežu ekosistēmas sniegtā ūdens attīrīšanas pakalpojuma novērtēšana.
1-08/170/2016 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
Ūdensstrazdu novērojumu analīze un nodošana DAP
1-08/159/2016 Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība
Noraidīt
Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu inventarizācija
1-08/156/2016 Annas koku skolas biedrība
Noraidīt
Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā (2. kārta)
1-08/153/2016 homo ecos:
Piešķirt - 37 551.00 €
Efektīva vides politikas kontrole uzņēmumos
1-08/152/2016 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
Aizsargājamo koku (dižkoku) apsekošana un marķēšana dabā
1-08/138/2016 Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība
Noraidīt
EmEx Latvijai
1-08/150/2016 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
4. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
Zivju resursu aizsardzība DP “Pape”
1-08/185/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 6 725.00 €
Zivju nārsta vietu kontrole Grīvā, Rojā un Pilsupe
1-08/149/2016 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 1 713.00 €
Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2016"
1-08/171/2016 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 23 198.00 €
5. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/179/2016 Kokneses novada dome
Piešķirt - 13 597.00 €
Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takā
1-08/181/2016 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 11 789.00 €
Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projektu izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu
1-08/184/2016 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 28 090.00 €
Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene”
1-08/174/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 8 841.00 €
Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”
1-08/182/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 23 730.00 €
Talsu pauguraine
1-08/187/2016 Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
Piešķirt - 5 008.00 €
Antropogēnās slodzes optimizēšanas un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējas nodrošināšanas pasākumi Gaujas dabas takā Strenču novadā
1-08/173/2016 Strenču novada dome
Piešķirt - 6 337.00 €
Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē
1-08/180/2016 Cēsu novada pašvaldība
Piešķirt - 5 035.00 €
Dabīgo zālāju atjaunošana Lielupes palienē
1-08/176/2016 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 7 650.00 €
Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 2016.gadā
1-08/175/2016 Teiču dabas fonds
Piešķirt - 25 385.00 €
Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" pļavu un lauču uzturēšana
1-08/177/2016 Priekules novada pašvaldība
Piešķirt - 5 015.00 €
Ūdensputniem piemērota ligzdošanas biotopa atjaunošana Engures ezera Lielrovas mākslīgo salu arhipelāgā
1-08/172/2016 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 15 749.00 €
Vērtīgo biotopu un ainavu aizsardzība dabas liegumā "Ventas ieleja"
1-08/186/2016 Kuldīgas novada pašvaldība
Piešķirt - 23 498.00 €
Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā
1-08/188/2016 Rēzeknes novada pašvaldība
Piešķirt - 5 130.00 €
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā
1-08/183/2016 Engures novada dome
Piešķirt - 34 131.00 €
Gaujas, Melderupītes, Vecpalsas straujteču, Zvārtavas upītes zivju migrācijas ceļu atjaunošana
1-08/178/2016 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Noraidīt
6. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”
Eirāzijas lūša Lynx lynx aizsardzības plāna atjaunošana
1-08/190/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 8 000.00 €
Pelēkā vilka Canis lupus aizsardzības plāna atjaunošana
1-08/189/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 8 000.00 €
Brūnā lāča Ursus arctos aizsardzības plāna atjaunošana
1-08/192/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 7 989.00 €
Eirāzijas ūdra Lutra lutra aizsardzības plāna izstrāde
1-08/191/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 16 010.00 €
7. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2016.gadā
1-08/93/2016 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 54 964.00 €
Autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas Rīgas aglomerācijā uzturēšana
1-08/193/2016 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 29 696.00 €
8. Dažādi
Pārskats par 2015.gadu
Pārskats par mediju projektu izvērtēšanu 2016.gada I cet.
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.