• Sākums >
  • Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projektu izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu

Dabas vērtību inventarizācija un rekonstrukcijas projektu izstrāde Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu

Reģ Nr. 1-08/184/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt dabas un ainavisko vērtību inventarizāciju, kā arī izstrādāt dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektus Medumu un Jaunsventes parkiem, saskaņā ar aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu (apstiprināts ar 04.04.2016. VARAM ministra rīkojumu Nr. 80).

Projekta uzdevumi

Medumu un Jaunsventes parku topogrāfiskā uzmērīšana un parku topogrāfisko plānu izstrāde. Ekspertu sanāksmju organizēšanu. Medumu un Jaunsventes parku dendroloģiskā inventarizācija (piesaistīts sertificēts dendrologs un arborists). Medumu un Jaunsventes parku dabas vērtību inventarizācija. Medumu un Jaunsventes parku ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija. Medumu un Jaunsventes parku dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas un labiekārtošanas projektu izstrāde.

Projekta rezultāti

Veikti Medumu un Jaunsventes parku topogrāfiskās uzmērīšanas darbi un izstrādāti parku topogrāfiskie plāni. Noorganizētas vismaz 2 ekspertu sanāksmes (viena sanāksme uzsākot projekta īstenošanu, otra sanāksme pēc teritorijas apsekošanas darbu pabeigšanas), kurās piedalījušies visi projektā iesaistītie eksperti un plānošanas speciālisti. Veikta Medumu un Jaunsventes parku dendroloģisko vērtību inventarizācija - sagatavots visu parkos konstatēto koku un krūmu sugu saraksts, veikts koku stāvokļa un dzīvotspējas novērtējums, sagatavots detalizēts kartogrāfiskais materiāls un izstrādāti eksperta ieteikumi turpmākai parku apsaimniekošanai (bīstamo koku novākšana, vērtīgo koku saglabāšanas pasākumu ieteikumi). Veikta Medumu un Jaunsventes parku dabas vērtību inventarizācija. Izstrādāti ekspertu ziņojumi par parkos konstatētajām īpaši aizsargājamām un retajām sugām (putni, bezmugurkaulnieki, epifīti, augi u.c.) un sagatavots atradņu stāvokļa novērtējums. Sagatavots detalizēts kartogrāfiskais materiāls un izstrādāti ekspertu ieteikumi dabas vērtību aizsardzības nodrošināšanai. Veikta Medumu un Jaunsventes parku ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija – īstenota parku vēstures materiālu izpēte un veikts ainavisko vērtību novērtējums, sagatavots detalizēts kartogrāfiskais materiāls un izstrādāti ekspertu ieteikumi ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzības nodrošināšanai. Izstrādāti Medumu un Jaunsventes parku dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekti - sagatavots parku apsaimniekošanas plānojums, tai skaitā nevajadzīgo koku un krūmu izzāģēšanas plāns, atstājamo koku un krūmu karte un kopšanas plāns, esošo infrastruktūras objektu (celiņi, apgaisme, mazās arhitektūras formas) rekonstrukcijas un jaunas infrastruktūras veidošanas plāns, ainavas veidošanas plāns.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.01.2017
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 37 519.61 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 090.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 090.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.