• Sākums >
  • Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”

Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”

Reģ Nr. 1-08/182/2016

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir nodrošināt DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu – Mērķis 4.2.9. Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīta ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu (DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4), un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā. Projekta ieviešana sekmēs arī iespējamo starptautiski apdraudētas putnu sugas grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola) ligzdošanas un barošanās biotopu saglabāšanu un uzturēšanu Papes ezera Papes ciemā (Rucavas pagasts) un A piekrastē starp Paurupi un Līgupi (Nīcas novads).

Projekta uzdevumi

Projektā veicamie uzdevumi un aktivitātes ir pamatotas DP „Pape” dabas aizsardzības plānā (2007-2018) kā prioritārie pasākumi, kas sekmēs ES Natura2000 teritorijas palieņu pļavu (selērijas un molīniju) apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu, nodrošinot aktivitātes ieviešanu 100% apjomā t.i. ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu DAP prioritārie pasākumi 4.2.9.2.,4.2.9.3 un 4.2.9.4, kas jānodrošina katru gadu. Uzdevuma īstenošanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 1.1.Uzstādīt aploku Papes ciemā, Rucavas pagasts, Rucavas novada domes īpašumos ar kadastra Nr. 64840070048 (Zirgi), 6484007147 (Sēkļi) un privātīpašumā kad. Nr. 64840070047 (Jaunkāpenieki). Kopējā iežogojamā platība sastāda 14,01ha. Šajās platībās ir izcirsti krūmi, lai saglabātu retā grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola) ligzdošanās un barošanās vietas. Aprēķinātais žoga garums ir ap 1552m. Aploka izbūvei tiks izmantoti sausi, virpoti, 3-4. klases augstspiediena impregnēti mieti (210x100). Mieti tiks uzstādīti 3-5m attālumā viens no otra. Paredzētas 4-5 drāšu līnijas. Pie ezera malas tiks atstātas brīvas pieejas ūdenim, jo šajā platībā vēlāk tiks izlaisti 4-7 zirgi. Pēc projekta īstenošanas, fonds turpinās šo jaunizveidotās teritorijas uzturēšanu. 1.2. Uzstādīt aploku Papes ezera A krastā starp Paurupi un Līgupi, Nīcas pagasts, Nīcas novada domes īpašumos ar kadastra Nr. 64780230067 (Papes dabas parks), 64780230037 (Papes dabas parks) un privātīpašumā uz Dienvidiem ar kad. Nr. 64840070081 (Ezerzeme). Šajā teritorijā ir paredzēta atsevišķu krūmāju izciršana pie Paurupes ap 6 ha (kad. 64780230067). Šie īpašumi atrodas tieši gar ezera krasta līniju un ir nozīmīgi palieņu pļavu biotopi, arī iespējams retā grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola) ligzdošanās un barošanās vietas. Aprēķinātais žoga garums ir ap 2040m no Līgupes līdz Paurupe kad. Nr. 64780230067 (Papes dabas parks), 64780230037 (Papes dabas parks) robežās un 1380m no Paurupes uz D kad. 64840070081 (Ezerzeme). Aploka izbūvei tiks izmantoti sausi, virpoti, 3-4.klases augstspiediena impregnēti mieti (210x100). Mieti tiks uzstādīti 3-5m attālumā viens no otra. Paredzētas 4-5 drāšu līnijas. Pie ezera malas tiks atstātas brīvas pieejas ūdenim, jo šajā platībās ganās zirgi un govis. Pēc projekta īstenošanas, fonds turpinās šo teritorijas uzturēšanu.

Projekta rezultāti

1.1. Uzstādīts aploka žogs garumā ap 1552m. 1.2. Uzstādīts aploka žogs 3420m garumā, izcirsti krūmi 6ha platībā

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 27.01.2017
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 27 930.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 730.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 730.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.