• Sākums >
  • Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Sociālekonomiskais novērtējums potenciālajiem papildus pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Reģ Nr. 1-08/127/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt sociālekonomisko analīzi pasākumu programmā (turpmāk – programma) potenciāli iekļaujamiem papildu (jauniem) pasākumiem laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2020.gadā, pamatojoties uz 2014.gadā veikto priekšizpēti un 2015.gadā izstrādātajiem priekšlikumiem programmai.

Projekta uzdevumi

Ņemot vērā 2014.gadā veiktās priekšizpētes rezultātus un izstrādāto nacionālo metodiku programmas sagatavošanai, kā arī 2015.gadā izstrādātos priekšlikumus programmā potenciāli nepieciešamiem papildu (jauniem) pasākumiem LVS sasniegšanai, ir noteikti šādi darba uzdevumi: 1. veikt izmaksu – efektivitātes analīzi un sociālekonomisko novērtējumu programmā paredzētajiem potenciālajiem papildu pasākumiem; 2. nodrošināt metodoloģiskās pieejas un novērtējumu starptautisko un reģionālo koordinēšanu, īpaši sadarbojoties ar tām valstīm, ar kurām Latvijai ir jūras robeža un kuras jau ir veikušas sociālekonomisko novērtējumu savu pasākumu programmu ietvaros. Tiem Eiropas Komisijas Lēmumā 2010/477/ES (2010.gada 1.septembris) par laba jūras ūdeņu vides stāvokļa kritērijiem un metodiskajiem standartiem (turpmāk - Komisijas Lēmums) noteiktajiem laba vides stāvokļa kvalitatīvajiem raksturlielumiem, kuriem pastāv risks nesasniegt labu vides stāvokli, 2015.gadā tika sagatavoti pētniecisko datu analīzē pamatoti priekšlikumi potenciāli nepieciešamiem papildu (jauniem) pasākumiem iekļaušanai programmā. Projekta ietvaros tiks veikts potenciālo papildus pasākumu sociālekonomisks novērtējums saistībā ar kvalitatīvajiem raksturlielumiem D2 „Svešzemju sugas”, D5 „Eitrofikācija” un D10 „Jūru piesārņojošie atkritumi”, kur nepieciešams, veicot pasākumu izmaksu novērtējumu, izmaksu – efektivitātes analīzi un sociālekonomiskās ietekmes analīzi (t.sk., izmaksu – ieguvumu analīzi). Tātad, pasākumiem attiecībā uz šiem kvalitatīvajiem raksturlielumiem tiks novērtētas izmaksas, efekts, ieguvumi, citas sociālekonomiskās ietekmes. Projekta darba uzdevumu ietvaros veicamās aktivitātes: 1) Praktiskās novērtēšanas pieejas izstrāde potenciālo papildus pasākumu sociālekonomiskajai novērtēšanai (t.sk., papildus pasākumu satura detalizācija un apraksta sagatavošana, jo daļai pasākumu to saturs nav pietiekami detalizēts, lai varētu veikt nepieciešamo analīzi; praktiskās pieejas izstrāde izmaksu novērtēšanai, izmaksu-efektivitātes, sociālekonomisko ietekmju un ieguvumu analīzei; informācijas un datu avotu, datu vākšanas metožu definēšana u.c.); 2) Programmā paredzēto potenciālo papildu pasākumu sociālekonomiskā novērtēšana: 2.1. potenciālo papildus pasākumu sociālekonomiskā novērtēšana saistībā ar 2. kvalitatīvo raksturlielumu „Svešzemju sugas”, veicot šo pasākumu izmaksu un efektivitātes novērtēšanu un iespējamo ieguvumu analīzi; 2.2. potenciālo papildu pasākumu sociālekonomiskā novērtēšana saistībā ar 5.kvalitatīvo raksturlielumu „Eitrofikācija”, veicot šo pasākumu izmaksu un efektivitātes novērtēšanu un iespējamo ieguvumu analīzi; 2.3. potenciālo papildu pasākumu sociālekonomiskā novērtēšana saistībā ar 10. kvalitatīvo raksturlielumu „Jūru piesārņojošie atkritumi”, kur nepieciešams, veicot šo pasākumu izmaksu novērtēšanu, izmaksu-efektivitātes un sociālekonomisko ietekmju analīzi. 3) Priekšlikumu izstrāde pasākumu programmā iekļaujamiem pasākumiem zināšanu un informācijas bāzes uzlabošanai nākotnē attiecībā uz papildu pasākumu sociālekonomisko novērtēšanu, t.sk. saistībā ar iespējamiem izņēmumiem nesamērīgu izmaksu dēļ. 4) Konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un novērtējumu starptautiskā un reģionālā koordinācija. Lai ievērotu JSD 5.pantā un 6.pantā noteikto reģionālās sadarbības un koordinācijas principu, programmas sagatavošanu un izstrādi nepieciešams koordinēt reģionālā līmenī. Lai to nodrošinātu, nepieciešams sadarboties ar tām valstīm, ar kurām Latvijai ir jūras robeža: Igauniju, Lietuvu un Zviedriju, kā arī ņemt vērā HELCOM darba rezultātus saistībā ar JSD pasākumu programmu izstrādi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta pieeja pasākumu sociālekonomiskai novērtēšanai (pieejas apraksts); 2. Sagatavots novērtējums pasākumu sociālekonomiskajām ietekmēm (izmaksām, izmaksu-efektivitātei, ieguvumiem u.c. ietekmēm) (atskaite ar novērtējuma rezultātiem); 3. Noorganizētas 2 ekspertu grupu diskusijas/sanāksmes.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 18 888.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 888.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 888.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.