• Sākums >
  • Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija

Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija

Reģ Nr. 1-08/146/2016

Projekta mērķis

Izvērtēt gaisa kvalitātes un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķu un to sasniegšanas iespēju sinerģiju dažādās tautsaimniecības nozarēs, veicot informācijas apkopošanu un datu pieejamības analīzi. Izvērtējumā tiks identificēti gaisa kvalitātes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas abpusēji izdevīgi risinājumi, kas nodrošinātu oglekļa mazietilpīgas attīstības Latvijā un gaisa kvalitātes uzlabošanas savstarpējo sadarbību.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot ES nozaru politikas regulējuma (stratēģijas, direktīvas) dokumentos un Latvijas likumdošanā iekļautos nosacījumus attiecībā uz gaisa kvalitāti un SEG emisijām šādās tautsaimniecības nozarēs: enerģētika, transports, rūpniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība; 2. Veikt informācijas un statistikas datu analīzi par dažādām tautsaimniecības nozarēm, kas ietekmē gaisa kvalitāti, SEG emisijas un klimata pārmaiņas; 3. Izvērtēt ES un Latvijas nozaru regulējuma sinerģiju attiecībā uz gaisa kvalitāti un SEG emisiju samazināšanu – savstarpējā ietekme, pārklāšanās, pretrunas; 4. Izvērtēt, kādi instrumenti ir noteikti ES un Latvijas nozaru regulējumā gaisa kvalitātes un SEG emisiju samazināšanas pasākumu īstenošanai; 5. Analizēt un izvērtēt dažādu tautsaimniecības nozaru ietvaros izstrādāto gaisa kvalitātes un SEG emisiju samazināšanas instrumentu un nozaru mērķu īstenošanai veikto pasākumu sinerģiju - savstarpējā ietekme, pārklāšanās, pretrunas; 6. Organizēt sanāksmes ar atbildīgo institūciju un profesionālo asociāciju pārstāvjiem par iespējamām rīcībām gaisa kvalitātes uzlabošanai un SEG emisiju samazināšanai; 7. Izstrādāt rekomendācijas abpusēji izdevīgiem risinājumiem un datu pieejamības uzlabošanai gaisa un klimata pārmaiņu samazināšanas nosacījumu saskaņotībai.

Projekta rezultāti

1. Apkopojums par enerģētikas, transporta, rūpniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru ES līmeņa politikas regulējuma un Latvijas likumdošanas dokumentos iekļautajiem nosacījumiem par gaisa kvalitāti un SEG emisijām; 2. Informācijas un statistikas datu izvērtējums, iekļaujot datu avotus, pieejas raksturojumu, laika rindu raksturojumu (vēsturiski, datu vākšanas periodu un periodu starp datu vākšanu un publicēšanu) par dažādām tautsaimniecības nozarēm un to ietekmi uz gaisa kvalitāti, SEG emisijām un klimata pārmaiņām; 3. Izvērtējums par ES un Latvijas nozaru regulējuma sinerģiju attiecībā uz gaisa kvalitāti un SEG emisiju samazināšanu; 4. Pārskats par instrumentiem, kas noteikti ES un Latvijas nozaru regulējumā gaisa kvalitātes un SEG emisiju samazināšanas pasākumu īstenošanai; 5. Pārskats par dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu ietekmi uz gaisa kvalitāti un SEG emisijām, atspoguļojot to savstarpējās mijiedarbības; 6. Noorganizētas vismaz četras sanāksmes ar atbildīgo institūciju un profesionālo asociāciju pārstāvjiem, un pārrunātas iespējamās rīcības par abpusēji izdevīgiem risinājumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai un SEG emisiju samazināšanai; 7. Rekomendācijas (priekšlikumi/vadlīnijas) abpusēji izdevīgu risinājumu ieviešanai un datu pieejamības uzlabošanai gaisa un klimata politikas jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2017
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 17 503.39 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 503.39 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 503.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.