• Sākums >
  • Seminārs "Bioloģiski vērtīgu koku saglabāšana un apsaimniekošana apdzīvotās vietās Ziemeļkurzemē"

Seminārs "Bioloģiski vērtīgu koku saglabāšana un apsaimniekošana apdzīvotās vietās Ziemeļkurzemē"

Reģ Nr. 1-08/128/2016

Projekta mērķis

Nodrošināt bioloģiski vērtīgo koku, aleju un muižu stādījumu saglabāšanu apdzīvotās vietās, vienlaicīgi saglabājot teritorijas ainaviskumu, aizsargājamo sugu dzīvotnes un nodrošinot sabiedrības drošību Palielināt atbildīgo institūciju izpratni par koku bioloģisko, ainavisko, vēsturisko un estētisko nozīmi apdzīvotajās vietās. Ieviest labu koku apsaimniekošanas praksi pašvaldību un AS Latvijas Valsts ceļi īpašumos.

Projekta uzdevumi

Vienas dienas seminārā Ventspils novada Popē, izglītot Ventspils, Kuldīgas un Dundagas novada pašvaldību, AS Latvijas Valsts ceļi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbiniekus par nepieciešamajiem pasākumiem, kas nodrošina bioloģiski vērtīgu koku saglabāšanu, novērš to bīstamību un pagarina mūža ilgumu. Parādīt dabā, kā nosakāma īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu – marmora rožvabole un lapkoku praulgrauzis klātbūtne kokā, un kādā veidā koks būtu sakopjams, lai nodrošinātu šo sugu aizsardzību.

Projekta rezultāti

1) Veicot lēmuma pieņemšanu par bioloģiski vērtīgo koku nociršanas nepieciešamību, pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji izvērtē iespējas novērst koka bīstamību, un nodrošināt tā saglabāšanu izmantojot pieejamās metodes, piemērojot koka nociršanu tikai galējas nepieciešamības gadījumā. 2) Veicot koku apsekošanu pašvaldību speciālisti pievērsīs uzmanību aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu, galvenokārt lapkoku praulgrauža, klātbūtnei kokā un par konstatēto sniegs informāciju Dabas aizsardzības pārvaldei. 3) Veicot būvniecības projektu saskaņošanu pašvaldība izvērtēs, vai projektā ir iekļauti visi nepieciešamie pasākumi vērtīgo koku saglabāšanai būvniecības procesa laikā. 4) Veicot īpašumu ikdienas apsaimniekošanu pašvaldības un AS Latvijas Valsts ceļi, kas ir lielākie aleju un muižu stādījumu īpašnieki, ievēro labas apsaimniekošanas praksi attiecībā uz ainaviski un bioloģiski vērtīgajiem kokiem, alejām un muižu parkiem. 5) Izskatot jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, kuras nepieciešamas lapkoku praulgrauža aizsardzībai, pašvaldības un AS Latvijas Valsts ceļi, ir zinoši un gatavi pamatotai viedokļa paušanai, kā arī sadarbībai ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 6) Praktiski sakopts viens dižkoks – ozols, kurš ir arī aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugas lapkoku praugrauzis dzīvotne, tādējādi tiks novērsta koka bīstamība sabiedrībai un nodrošināta dzīvotnes saglabāšana.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs Popes muiža
Ventspils nov., „Meždārzi”-1, Pope, LV-3614
Projekta kopējās izmaksas 1 019.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 019.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 019.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.