• Sākums >
  • Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai

Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai

Reģ Nr. 1-08/161/2016

Projekta mērķis

Izstrādāt “Vadlīnijas videi draudzīgai meliorācijai”, lai sekmētu videi draudzīgas meliorācijas prakses ieviešanu Latvijā un Valsts nozīmes ūdensnoteku statusā esošo regulēto upju pārtīrīšanas gaitā būtu ievēroti arī upes funkcionēšanai nepieciešamie nosacījumi un tiku sasniegti arī Ūdens struktūrdirektīvā noteiktie labas ekoloģiskās kvalitātes mērķi un nodrošinātas Plūdu Direktīvā noteiktās prasības.

Projekta uzdevumi

I etaps: Vadlīniju izstrāde: 1.uzd: Pilotobjektu identificēšana un iepazīšana dabā – ietver iepazīšanos ar meliorācijas projektu arhīva materiāliem, vismaz viena meliorācijas grāvju ierīkošanas projekta un vismaz viena valsts nozīmes ūdensnotekas pārtīrīšanas projekta atlasi. 2.uzd.: Vadlīniju satura koncepcijas izstrāde un saskaņošana – ietver satura rādītāja un īsa nodaļu apraksta izstrādi, tā saskaņošanu ar sadarbības partneri. 3.uzd.: Ilustratīvā materiāla vākšana – ietver identificēto objektu apsekošanu dabā un nepieciešamā foto materiāla vākšanu. 4.uzd.: Vadlīniju teksta un ilustratīvā materiāla izstrāde – ietver teksta un to skaidrojošā ilustratīvā materiāla izstrādi. 5. uzd.: Vadlīniju pielikumu izstrāde – ietver (1) konvenciālas un videi draudzīgas meliorācijas sistēmas tehniskos projektus vienam un tam pašam objektam (2) konvencionālas un bioloģisku daudzveidību nodrošinošanas upes pārtīrīšanas tehniskos projektus vienai un tai pašai upei. II etaps: Vadlīniju satura apspriešana ar atbildīgajām valsts institūcijām un citām ieinteresētajām NVO: 6.uzd: Vadlīniju apspriešanā iesaistāmo valsts institūciju un NVO identificēšana – ietver konsultācijās ar sadarbības partneri identificēto atbildīgo valsts institūciju un NVO apzināšanu un kontaktpersonu identificēšanu. 7.uzd: Vadlīniju satura apspriešana – ietver Vadlīniju projekta izsūtīšanu, apspriešanas sanāksmju organizēšanu, saņemto komentāru apkopošanu un iestrādāšanu Vadlīniju gala versijā. III etaps: Vadlīniju maketa izstrāde: 8.uzd: Vadlīniju maketa izstrāde – ietver vadlīniju elektroniskas versijas izstrādi, izstrādātā maketa saskaņošanu ar sadarbības partneri. 9.uzd.: Atbildīgo valsts insitūciju iepazīstināšana ar izstrādātajām Vadlīnijām – ietver informatīvo vēstuļu izsūtīšanu un sanāksmes organizēšanu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātus raksturo sekojoši rādītāji, kuri ir pārbaudāmi konkrētu nodevumu formā: I etaps: Vadlīniju satura izstrāde: 1. Ir atlasīts vismaz 1 meliorācijas grāvju ierīkošanas tehniskais projekts un vismaz 1 regulētās upes pārtīrīšanas darbu tehniskais projekts. Izmērāmais rezultāts – 2 tehnisko projektu kopijas. 2. Ir izstrādāta un ar sadarbības partneri saskaņota Vadlīniju satura koncepcija. Izmērāmais rezultāts – Vadlīniju satura rādītājs un īss nodaļu apskats. 3. Ir dabā apsekoti vismaz 5 meliorācijas grāvji un vismaz 5 regulētās (taisnotās) upes un iegūts nepieciešamais foto materiāls. Izmērāmais rezultāts – vismaz 5 meliorācijas grāvju un vismaz 5 taisnoto upju fotogrāfijas ar fiksētiem tajos notiekošajiem procesiem un to skaidrojumiem, kuri turpmāk tiek izmantoti Vadlīnijās. 4. Ir izstrādāts Vadlīniju teksts, kuru papildina fotogrāfijas un zīmējumi. Izmērāmais rezultāts –Vadlīniju 1.redakcija. 5. Ir sagatavoti 4 pielikumi, kas ilustrē (1) ar konvencionālu pieeju izstrādātu meliorācijas tehnisko projektu, (2) ar videi draudzīgu pieeju izstrādātu meliorācijas tehnisko projektu, (3) ar konvenciālu pieeju izstrādātu upes pārtīrīšanas tehnisko projektu un (4) ar videi draudzīgu pieeju izstrādātu upes pārtīrīšanas tehnisko projektu. Izmērāmais rezultāts – 4 tehniskie projekti. II etaps: Vadlīniju satura apspriešana ar atbildīgajām valsts institūcijām un citām ieinteresētajām NVO: 6. Ir izstrādāts un ar sadarbības partneri saskaņots Vadlīniju apspriešanā iesaistāmo valsts institūciju un NVO saraksts, ir identificēti pārstāvēto institūciju pārstāvji. Izmērāmais rezultāts – saraksts ar institūciju deleģētajiem pārstāvjiem. 7. Izstrādātās Vadlīnijas ir izsūtītas to apspriešanā iesaistītajām insitūcijām, ir organizēta apspriešanas sanāksme, iesniegtie komentāri ir iestrādāti Vadlīniju gala versijā. Izmērāmais rezultāts – sanāksmes dalībnieku saraksts, Vadlīniju gala versija. III etaps: Vadlīniju maketa izstrāde: 8. Ir izstrādāta Vadlīniju elektroniskā versija, ir izstrādāts publicēšanai izmantojams Vadlīniju makets. Izmērāmais rezultāts – fails ar Vadlīniju elektronisko versiju (publicēšanai sagatavota faila kvalitātē). 9. Atbildīgo valsts insitūciju pārstāvji ir iepazīstināti ar izstrādāto vadlīniju saturu un to izmantošanas iespējām. Izmērāmais rezultāts – Informatīvās vēstules kopija, saraksts ar institūcijām, kurām vadlīnijas ir izsūtītas, sanāksmes dalībnieku saraksts.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2017
Īstenotājs Ūdensaina
Rīga, Lienes iela 23a - 2,
Projekta kopējās izmaksas 12 437.04 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 437.04 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 437.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.