• Sākums >
  • Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem

Vadlīniju izstrāde teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos ap rūpniecisko avāriju riska objektiem

Reģ Nr. 1-08/133/2016

Projekta mērķis

Izstrādāt vadlīnijas, kā noteikt un iekļaut vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos paaugstinātas bīstamības objektu riska zonējumu. Izstrādāt teritorijas izmantošanas ierobežojumu ap paaugstinātas bīstamības objektiem noteikšanas principus.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenoti šādi projekta uzdevumi: 1. Izstrādāti vienoti akceptējamā riska kritēriji, pamatojoties uz ES dalībvalstu pieredzi un ES institūciju ieteikumiem; 2. Noteikti rūpniecisko avāriju skaitliskā riska novērtēšanas principi un rūpniecisko avāriju nevēlamās ietekmes robežvērtības; 3. Izstrādāti ieteikumi drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem teritorijas plānošanas dokumentos; 4. Ar pirmo trīs uzdevumu ietvaros sagatavotajiem ieteikumiem un priekšlikumiem tiks iepazīstināti Valsts vides dienesta un Vides pārraudzības valsts biroja eksperti, rīkojot darba sanāksmes. Sadarbības rezultātā tiks sagatavota saskaņota ieteikumu darba versija. 5. Pamatojoties uz 4. uzdevuma rezultātiem, tiks izstrādāts pilotprojekts Rīgas pilsētai, nosakot riska zonējumu ap stacionāriem rūpniecisko avāriju riska objektiem un izstrādājot ieteikumus teritorijas izmantošanas ierobežojumiem Rīgas pilsētā. Pilotprojekta izstrādē tiek plānots iesaistīt arī Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistus. 6. Pamatojoties uz pilotprojekta ietvaros iegūto informāciju par saskaņoto ieteikumu darba versijas izmatošanas iespējām praksē, tiks sagatavota vadlīniju rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos gala versija. 7. Sadarbībā ar Valsts vides dienestu tiks rīkots informatīvais seminārs par projekta rezultātiem vides aizsardzības institūciju un pašvaldību darbiniekiem.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas vadlīnijas rūpniecisko avāriju riska objektu izvietošanas minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumu noteikšanai teritorijas plānošanas dokumentos, kurās: a. Noteikti viennozīmīgi un nepārprotami akceptējamā rūpniecisko avāriju riska kritēriji; b. Definēti tipiskie riska scenāriji, apkopotas tipisko avārijas notikumu atkārtošanās biežuma vērtības; c. Definētas ugunsgrēku un sprādzienu kaitīgās iedarbības robežvērtības, definēti nosacījumi toksiskās iedarbības noteikšanai; d. Aprakstīti minimālo drošības attālumu un teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanas principi, ierobežojumi atkarībā no riska pakāpes un teritorijas izmantošanas mērķiem. 2. Sagatavota atskaite par pilotprojekta rezultātiem ar priekšlikumiem, kas izmantojami Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē: a. noteikti vienoti akceptējamā riska kritēriji iekļaušanai pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos; b. noteiktas un kartogrāfiskajā materiālā attēlotas riska zonas ap augstāka līmeņa stacionāriem riska objektiem; c. raksturotas teritorijas, kurās iedzīvotāji ir pakļauti nepieļaujami augstam riska līmenim; d. izstrādāti ieteikumi riska samazināšanai; e. sagatavoti priekšlikumi teritorijas izmantošanas ierobežojumu noteikšanai ap stacionāriem rūpnieciskā riska objektiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 24.02.2017
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 12 983.97 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 983.97 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 983.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.