• Sākums >
  • Grāmatas par Ķemeru Nacionālā parka floru sagatavošana un izdošana

Grāmatas par Ķemeru Nacionālā parka floru sagatavošana un izdošana

Reģ Nr. 1-08/139/2016

Projekta mērķis

Sagatavot grāmatu par vienu no Ķemeru Nacionālā parka unikālās daudzveidības aspektiem  vaskulāro augu floru, uzsverot interesanto, maz zināmo un maz pētīto un zinātniski nozīmīgo. Grāmatas kā paliekošas vērtības izdošana iecerēta kā viens no Ķemeru nacionālā parka 20 gadu jubilejai veltītiem pasākumiem.

Projekta uzdevumi

• Sagatavot pārskatu par Ķemeru Nacionālā parka dabas vides izpētes vēsturi, liekot uzsvaru uz floras un veģetācijas izpēti, kā arī nedzīvās vides izpēti saistībā ar floru un veģetāciju; • apkopot un sagatavot publicēšanai dažādu laiku kartogrāfisko materiālu par Ķemeru Nacionālā parka teritoriju, kas ilustrētu izmaiņas laika gaitā, analizējot to kopsakarībās ar dabas vidi, tās pārmaiņām un iemesliem; • apkopot vēsturiskos (pirms 2006. gada) un jaunākos (20062016) pieejamos datus par Ķemeru Nacionālā parka vaskulāro augu floru, izmantojot pieejamos avotus (datubāzes, Ķemeru Nacionālā parka arhīvu, nepublicētas piezīmes, herbāriju vākumus, esošās iestrādes, literatūru u. C.); • sagatavot vaskulāro augu floras sarakstu, kas ietver ziņas par katras konstatētās sugas sastopamības biežumu, atradumu laiku un aptuvenu vietu (retām sugām), aizsardzības statusu; • sagatavot izplatības kartes (atlantu) retajām, t. Sk. Īpaši aizsargājamām vaskulāro augu sugām un sugām, kas izmantojamas kā vides indikatori (kopā ap 400 sugu), izmantojot 1 × 1 km kvadrātu tīklu (tādā mērogā, lai nepakļautu iespējamam apdraudējumam precīzas retu, jutīgu sugu atradnes); • sagatavot aprakstošu informāciju par Ķemeru Nacionālo parku, liekot uzsvaru uz līdz šim nepublicētiem, vismaz ne plaši zināmiem faktiem par dabas vidi un tās dažādiem aspektiem (ģeoloģija, hidroloģija, augsnes, veģetācija, to izmaiņas laika gaitā, ietekmējošie faktori); • sagatavot grāmatas manuskriptu, kas ietvertu līdz šim maz zināmu un tikpat kā nepublicētu informāciju par Ķemeru Nacionālā parka dabas vidi floras un veģetācijas kontekstā, izmantojot apkopoto informāciju un esošās iestrādnes; • zinātniski recenzēt sagatavoto manuskriptu un sagatavot labojumus atbilstoši recenzenta ieteikumiem; • sagatavot grāmatas maketu un sagatavot materiālu iespiedizdevuma (grāmatas) un elektroniska faila (.pdf) formā.

Projekta rezultāti

1) Sagatavots un pabeigts manuskripts (vismaz 300 lpp.). 2) Grāmata (iespiedizdevums) – ap 300 lpp. (projekta iesniegšanas brīdī lapaspušu skaits nav precīzi nosakāms), grāmata būtu bagātīgi ilustrēta un krāsaina, latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā. Plānotais eksemplāru skaits – 800. 3) Grāmata elektroniskā formā (.pdf formātā) – pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta mājas lapā; 4) Grāmata ietvers: • aprakstošo daļu (vismaz 50 lpp., skaits projekta iesniegšanas brīdī nav precīzi nosakāms); • 370400 sugu izplatības kartes (kopējais skaits projekta iesniegšanas brīdī nav precīzi nosakāms); • vismaz 50 attēlus (fotoattēli, kartes, zīmējumi u. C.), neskaitot sugu izplatības kartes; • vaskulāro augu floras sarakstu tabulas veidā (vismaz 900 sugas (t. Sk. Savvaļā sastopamās svešzemju sugas), skaits projekta iesniegšanas brīdī nav precīzi nosakāms), kas ietvers sastopamības biežuma vērtējumu, norādes par atradnēm retām sugām (gads, atradējs, avots u. C.), sastopamības statuss Ķemeru Nacionālajā parkā (sastopama, iznīkusi), aizsardzības statuss valstī. Grāmatu paredzēts izplatīt bez samaksas (dažādos Ķemeru Nacionālā parka un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotos pasākumos, kā reprezentatīvu materiālu utt.).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2017
Īstenotājs Ķemeru nacionālā parka fonds
Jūrmala, "Meža māja", Ķemeri, LV-2012
Projekta kopējās izmaksas 10 450.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 450.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 450.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.