• Sākums >
  • Eirāzijas ūdra Lutra lutra aizsardzības plāna izstrāde

Eirāzijas ūdra Lutra lutra aizsardzības plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/191/2016

Projekta mērķis

Eirāzijas ūdra populācijas Latvijā saglabāšana labvēlīgā aizsardzības statusā (eksperta atzinums 2013. gadā), ilgtermiņā nodrošinot sugas eksistenci nepārtrauktā areālā, nesamazinot vides bioloģisko ietilpību, saglabājot sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas, kā arī rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām ūdru un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt SAP izstrādi atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 “Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību” un Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu Nr.1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām. 2. Apzināt jaunāko starpvalstu pieredzi sugas aizsardzībā, iesaistot pieredzes apmaiņā Lietuvas, Igaunijas un OSG ekspertus ūdru jautājumos. 3. Organizēt divas apspriedes ar ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sugas aizsardzības plāna izstrādes laikā. 4. Ūdru nodarīto postījumu vietu apsekošana un iesaistīto pušu viedokļu apzināšana. 5. Nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts ūdra aizsardzības plāns atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām un nodots Dabas aizsardzības pārvaldei; SAP iztulkots angļu valodā. 2. Noorganizēta viena tikšanās (nodrošināta starptautiska pieredzes apmaiņa un Latvijas SAP apspriešana) un divas SAP apspriedes ar ekspertu un ieinteresēto pušu pārstāvju līdzdalību (sapulču protokoli). 3. Iekļauts maksimālais sugas apsaimniekošanas jautājumos ieinteresēto grupu skaits, nodrošinot informācijas novadīšanu, sasniedzot visas mērķgrupas (sapulču dalībnieku saraksts) un veicināta to līdzdalība SAP izstrādē (sapulču protokoli). 4. Apzināta situācija saistībā ar aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku (ūdru) nodarītiem postījumiem (anketas, intervijas). Anketas un intervijas protokolu izstrādāšana situācijas apzināšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 28.02.2018
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 16 010.12 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 010.12 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 010.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.