Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 26.08.2022 rezultāti

1. Projektu konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” iesniegtie projekti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)
1-08/59/2022 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 33 938.00 €
Nepieciešamo datu un emisiju aprēķināšanas metodes pilnveidošana stacionārām sadedzināšanas iekārtām
1-08/57/2022 Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 17 880.00 €
Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana
1-08/61/2022 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Piešķirt - 41 329.00 €
Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings
1-08/62/2022 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 50 974.00 €
Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa tīkla izveidei
1-08/42/2022 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 30 163.00 €
Uzņēmumu bīstamības kategorijas noteikšanas kalkulatora darbības koncepcijas un tā tehniskās specifikācijas izstrāde
1-08/51/2022 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 14 287.00 €
Augstākās bangas robežas noteikšana iecirkņos ar sarežģītu teritorijas īpašumtiesību struktūru
1-08/66/2022 Baltijas krasti
Piešķirt - 7 182.00 €
Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2022.–2023. gadam)
1-08/45/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 60 000.00 €
Rokasgrāmatas invazīvo sugu atpazīšanai izstrāde
1-08/54/2022 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 55 000.00 €
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei
1-08/58/2022 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 58 000.00 €
Vides izglītības darba sekmēšana Dabas muzejā ar digitāliem un taktīliem elementiem
1-08/49/2022 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 49 178.00 €
Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs
1-08/37/2022 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 48 936.00 €
Biotopu direktīvas sugu smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles populāciju novērtējums
1-08/43/2022 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 37 995.00 €
Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos
1-08/55/2022 Latvijas Kūdras asociācija
Piešķirt - 59 961.00 €
Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros
1-08/44/2022 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 27 846.00 €
Rekomendācijas lielo sadedzināšanas iekārtu nepārtrauktā monitoringa datu izvērtēšanai
1-08/53/2022 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 16 303.00 €
Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanas veicināšanas pasākumi
1-08/65/2022 Cleantech Latvia
Piešķirt - 25 402.00 €
Vēja parki un putni – metodika ietekmju izvērtēšanai un risku karte
1-08/74/2022 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 54 558.00 €
Metāllūžņu apsaimniekošanas laukuma standarta un praktiska ceļveža metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu pareizai klasificēšanai izstrāde
1-08/60/2022 Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija
Piešķirt - 28 395.00 €
Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību Latvijas apstākļos
1-08/68/2022 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 21 825.00 €
Rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pilnveidošanai Latvijā
1-08/56/2022 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 40 000.00 €
Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”
1-08/73/2022 Dzīvo Zaļāk!
Piešķirt - 23 000.00 €
Inovatīvu metožu aprobācija lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona monitoringam
1-08/38/2022 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 50 000.00 €
Metodoloģija pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu funkciju līdzsvarošanai
1-08/48/2022 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Noraidīt
MadCity Riga 2022 “Rīgas metropoles zaļā infrastruktūra”
1-08/69/2022 MadCity Rīga
Noraidīt
Latvijas Nacionālā dabas muzeja etalonkolekciju papildināšana. Ķērpji
1-08/70/2022 Daugavpils Universitāte
Noraidīt
Ziemeļu upespērlenes un peldošā ezerrieksta dzīvotņu ūdens kvalitātes novērtēšana
1-08/41/2022 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Pilotprojekta realizācija aprites ekonomikai atbilstošiem ēdiena piegādes iepakojuma risinājumiem
1-08/72/2022 Zero Waste Latvija
Noraidīt
Avotu ūdens kvalitātes novērtējums
1-08/50/2022 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Kūdras un oglekļa uzkrāšanās dinamikas noteikšana Teiču un Rožu purvā pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas
1-08/63/2022 Ezeru un purvu izpētes centrs
Noraidīt
Ūpja Bubo bubo barības izpēte
1-08/64/2022 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Ļoti lielo upju ūdenskrātuvju ekoloģiskā potenciāla novērtēšanas metodika pēc makrozoobentosa
1-08/46/2022 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Ar pazemes ūdeņiem saistīto saldūdens ekosistēmu novērtēšana un ietekmju analīze
1-08/47/2022 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Īpaši aizsargājamo un potenciāli īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” izpēte un atbilstības ĪADT statusam novērtēšana
1-08/67/2022 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
EMAS vadlīniju izstrāde ilgtspējīgai kooperatīvu darbības pārvaldībai
1-08/39/2022 Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
Noraidīt
Kolonijās ligzdojošo putnu monitoringa metodikas izstrāde
1-08/52/2022 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Ķemeru NP megafaunas novērojumi (saīsinājumā: „ĶNP Mež.kam.proj.”)
1-08/40/2022 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
Tūrisma plūsmas analīze Engures ezera dabas parkā
1-08/36/2022 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt
Atbalsts uzņēmumu sertifikācijas iegūšanai pārejai uz aprites ekonomiku un bezatkritumu praksi
1-08/71/2022 Zero Waste Latvija
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.