• Sākums >
  • Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

Rekomendāciju izstrāde alternatīvu un būtiskuma izvērtējumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

Reģ Nr. 1-08/44/2022

Projekta mērķis

Spēkā esošais SIVN procedūras tiesību ietvars paredz nepieciešamību vērtēt plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi. Tomēr valstī nav pieejami vienoti metodoloģiskie norādījumi, kā identificēt un dokumentēt plānošanas dokumenta alternatīvas un pēc kādiem kritērijiem vērtēt ietekmju būtiskumu. 2021. gada septembrī VPVB nosūtīja ieinteresētajām pusēm vēstuli par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma kvalitātes uzlabošanu, kurā norāda, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) 2019. gada Latvijas vides raksturlielumu pārskatā (sk. 33. lpp.) OECD eksperti atzinuši, ka Latvijā ir stingras konstitucionālās garantijas vides jomā – SIVN novērtējums tiek veikts attiecībā uz visiem plānošanas dokumentiem attiecīgajās nozarēs, tomēr secināts, ka SIVN kvalitāte nav vienmērīga. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – VPVB) līdz ar vēstuli nosūtīja arī apkopojumu ieteikumiem SIVN kvalitātes uzlabošanai, un konsultācijās ar izstrādātājiem kā viens no risinājumiem tika identificēta nepieciešamība sagatavot atsevišķas plānošanas dokumentu izstrādes vai SIVN izstrādes vadlīnijas, kurās tiktu padziļināti skaidroti galvenie problēmu jautājumi, kuros saskatīta pilnveides nepieciešamība.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt labo praksi stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā SIVN) alternatīvu identificēšanā un dokumentēšanā 2. Apzināt labo praksi SIVN ietvaros analizējamo būtisko vides jomu identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes un tās būtiskuma novērtējumam 3. Organizēt un novadīt 2 darba grupu sanāksmes (iesaistot SIVN izstrādātājus un plānotājus, kā arī VPVB), kurās tiek prezentēti un apspriesti iepriekšējo darba uzdevumu rezultāti un apkopoti ieteikumi SIVN pilnveidošanai norādītajos aspektos. 4. Izstrādāt metodisko materiālu, kurā apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai, būtisko vides jomu identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes būtiskuma novērtējumam. Sagatavot metodiskā materiāla gala versiju un nodot publicēšanai VPVB mājaslapā.

Projekta rezultāti

1. 1 (viens) pārskats par iespējamajiem ieteikumiem (risinājumiem) un labās prakses piemēriem SIVN ietvaros veicamo iespējamo alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai ar fokusu uz plānošanas dokumenta būtību un detalizācijas pakāpi (lokālplānojums, teritorijas plānojums, nozares plānošanas dokuments). 2. 1 (viens) pārskats par iespējamajiem ieteikumiem (risinājumiem) un labās prakses piemēriem SIVN ietvaros veicamo būtisko vides jomu, kas varētu tikt negatīvi ietekmētas ar plānošanas dokumentā paredzētajiem attīstības virzieniem un risinājumiem, identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes un tās būtiskuma novērtējumam (piemēram, izmantojot vērtēšanas kritērijus, kas pamato būtiskumu/ nozīmīgumu). 3.Novadītas 2 darba grupu sanāksmes ar SIVN izstrādātāju un plānotāju, kā arī sadarbības iestādes (VPVB) dalību 4. Izstrādāts metodiskais materiāls, kurā apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri alternatīvu identificēšanai un dokumentēšanai, būtisko vides jomu identifikācijai un pamatotai nodalīšanai, kā arī ietekmes būtiskuma novērtējumam. Metodiskais materiāls publicēts VPVB mājaslapā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2023
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 27 846.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 846.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 846.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.