• Sākums >
  • Ar pazemes ūdeņiem saistīto saldūdens ekosistēmu novērtēšana un ietekmju analīze

Ar pazemes ūdeņiem saistīto saldūdens ekosistēmu novērtēšana un ietekmju analīze

Reģ Nr. 1-08/47/2022

Projekta mērķis

Ieviest daļu no 3.cikla upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos un augstāk minētajā projektā plašāk izstrādātajām rekomendācijām – ievākt trūkstošos datus (ES aizsargājamo biotopu kartēšana, upju caurplūduma mērīšana sezonāli, ūdens (t.sk. gruntsūdens) kvalitātes novērojumi vienā līdz divās sezonās) un veikt datu analīzi ŪSD direktīvas prasību izpildei, lai pilnvērtīgi novērtētu pazemes ūdeņu kvantitatīvo un kvalitatīvo ietekmi uz kritiskajām PŪSSE: (1) kurās kritiski trūkst datu un/vai līdz šim nav veikts kvalitātes novērtējums un kuras potenciāli apdraud dzeramā ūdens resursus (65 karsta kritenes) un (2) kuras atzītas par sliktā kvalitātē esošām un/vai datu trūkuma/pretrunīguma dēļ nav bijusi iespēja veikt vismaz vidējas ticamības pazemes ūdeņu ietekmes novērtējumu (“Inčupe” un “Ruņupe”).

Projekta uzdevumi

1. Kamerālie darbi un datu priekšapstrāde; 2. Karsta kriteņu apsekošana, mērījumu veikšana un paraugu ievākšana; 3. Upju posmu Ruņupē un Inčupē apsekošana, fizikāli - ķīmisko mērījumu veikšana un paraugu ievākšana; 4. Karsta kriteņu un upju posmu novērtējuma un rekomendāciju sagatavošana; 5. Divi informatīvie semināri.

Projekta rezultāti

1. Atskaite - lauka apsekojuma maršruts un monitoringa plāns karsta kritenēm un upju posmiem. 2. Datu kopa: iegūtie dati no karsta kriteņu apsekošanas, mērījumu veikšanas un paraugu ievākšanas un analīzēm. 3. Datu kopa: iegūtie dati no izvēlēto upju posmu apsekošanas, mērījumu veikšanas un paraugu ievākšanas un analīzēm. 4. Gala ziņojums par karsta kriteņu un upju posmu novērtējumu un rekomendācijām. 5. Viens ziņojums Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē un viens tiešsaistes informatīvais seminārs ieinteresētajām pusēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 39 627.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 627.90 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.