• Sākums >
  • Biotopu direktīvas sugu smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles populāciju novērtējums

Biotopu direktīvas sugu smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles populāciju novērtējums

Reģ Nr. 1-08/43/2022

Projekta mērķis

Turpināt iepriekšējos Biotopu direktīvas 17. panta ziņojuma periodos uzsākto smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles monitoringu Natura 2000 teritorijās, lai varētu izvērtēt šo sugu populāciju dinamiku, apdraudētību un apsaimniekošanu, kas nepieciešams ziņojuma EK sagatavošanai. Izmantojot projekta “Dabas skaitīšana” un portālā Dabasdati.lv uzkrātos datus, veikt inventarizāciju un izvērtējumu arī ārpus Natura 2000 teritorijām, kas līdz šim, apsekojot dabā, nav darīts, bet dati ziņojumam balstīti uz teorētiskiem aprēķiniem. Iegūtie dati sniegs arī nozīmīgu ieguldījumu DAP pārziņā esošajai dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”, kas tālāk var tikt izmantoti gan Latvijas starptautisko saistību izpildei, gan dabas aizsardzības plānošanai tepat Latvijā, gan zinātniskos pētījumos un citām vajadzībām.

Projekta uzdevumi

1. Datu saņemšana no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP), to analīze, apsekojamo vietu konkrēta plānošana, kartogrāfiskā materiāla un elektronisko anketu sagatavošana darbam. 2. Darbu plānošana un sadale ekspertiem. Cenu aptaujas veikšana ekspertiem, līgumu slēgšana ar lauka darbu izpildītājiem. Kalibrācijas semināra novadīšana potenciālajiem lauka darbu veicējiem. 3. Projekta starpposma rezultātu saskaņošana ar projekta sadarbības iestādi – DAP. 4. Lauka darbi – teritoriju apsekošana, monitoringa un inventarizācijas veikšana, elektronisko anketu aizpildīšana atradnēs. 5. Ekspertu darba iesniegšana projekta koordinatoram tālākam darbībām, t.sk. datu analīzes uzsākšanai. 6. Projekta starpposma rezultātu saskaņošana ar projekta sadarbības iestādi – DAP. 7. Datu analīze un apkopošana, atskaites sagatavošana un nodošana DAP. 8. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā

Projekta rezultāti

1. Sadarbībā ar DAP – līdzšinējo pieejamo datu analīze, apsekojamo atradņu atlase, sugām piemēroto biotopu platību aprēķini, elektronisko anketu sagatavošana transekšu monitoringa metodei, kartogrāfiskā materiāla sagatavošana .gdb formātā (monitoringa transektes, parauglaukumi, atradņu punkti u.c.). 2. Veikta cenu aptauja. Noslēgti līgumi ar 5-6 lauka darbu izpildītājiem. Katram laika darbu izpildītājām jeb ekspertam ieplānots apsekot noteiktu skaitu Natura 2000 teritoriju ar konkrētām transektēm vai parauglaukumiem, kā arī jāveic inventarizācija atradnēs ārpus Natura 2000 teritorijas. Novadīts kalibrācijas seminārs ekspertiem, ka arī elektronisko anketu aizpildīšanas instruktāža. 3. Darba uzdevuma / Aktivitātes Nr.1 un Nr.2 sasniegto rezultātu saskaņošana (e-pasts) ar projekta sadarbības iestādi – DAP. 4. Veikts monitorings abām sugām 19 Natura 2000 teritorijās, kurās tas darīts iepriekšējos periodos. Papildus inventarizēti 12 piejūras posmi, kur līdz šim bijis teorētisks populāciju izvērtējums. Uzsākts jauns monitorings 4 Natura 2000 vietās un inventarizētas 3 Natura 2000 teritorijas, kurās jāveic smiltāja neļķes pasugas precizēšana. Teritorijas, kurās tiks veikts monitorings, saskaņotas ar projekta sadarbības iestādi – DAP. 5. Iesniegtas ekspertu atskaites. Datu analīzes uzsākšana. 6. Darba uzdevuma / Aktivitātes Nr.4 un Nr.5 un/vai Nr.7 sasniegto rezultātu saskaņošana (e-pasts) ar projekta sadarbības iestādi – DAP. 7. Lauka darbu rezultātu analīze par abām apsekojamajām direktīvas augu sugām. Datu apkopošana, .gdb sagatavošana. Sagatavoti dati nākamā ziņojuma sniegšanai EK par Biotopu direktīvas sugām smiltāja neļķi un Lēzela vīrceli 19 jau zināmajās un 4 jaunās Natura 2000 teritorijās, papildus izpētītajos 12 piejūras posmos ārpus Natura 2000, iegūstot jaunākos rezultātus par abu sugu populāciju lielumiem un stāvokli valstī. Atskaite nodota DAP. 8. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkums tiks iesniegts Fonda administrācijā publicēšanai mājaslapā https://lvafa.vraa.gov.lv/

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 37 995.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 995.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 995.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.