• Sākums >
  • Metodoloģija pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu funkciju līdzsvarošanai

Metodoloģija pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu funkciju līdzsvarošanai

Reģ Nr. 1-08/48/2022

Projekta mērķis

Izstrādāt metodoloģiju rekreācijai un dabai nozīmīgu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma integrācijai meža apsaimniekošanas plānošanā, lai salāgotu dažādas meža ekosistēmu funkcijas pilsētu un piepilsētu mežos, tādējādi uzlabojot to apsaimniekošanu. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir pamats mežu apsaimniekošanas scenāriju izvirzīšanai, uz kā pamata veidot meža apsaimniekošanas plānus un pieņemt ekonomiskos apsvērumos balstītus lēmumus. Zinātniski pamatoti kritēriji ekosistēmu nodrošināto pakalpojumu kvalitatīvai un kvantitatīvai novērtēšanai tālāk izmatojami, lai budžetētu ar ekosistēmām saistītos ienākumus un izdevumus un nodrošinātu izejas datus informētu lēmumu pieņemšanai un dažādu apsaimniekošanas scenāriju salīdzināšanai.

Projekta uzdevumi

1. Izpētīt normatīvo ietvaru - politikas dokumentus un tiesisko regulējumu. 2. Iegūt informāciju par iesaistītajām pusēm, iedzīvotājiem un pilsētu un piepilsētu mežu apmeklētājiem nozīmīgiem meža ekosistēmu nodrošinātajiem pakalpojumiem un to prioritātēm. 3. Izstrādāt metodoloģiju pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu pakalpojumu kartējumam a. Apzinot iepriekš īstenotos pētījumus un esošos plānošanas rīkus, kā arī to integrācijas iespējas pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanā; b. Analizējot ainavu ekoloģiskās plānošanas procesā apkopotos datus, pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu klasifikāciju (CICES V5.1); c. Izstrādājot dabas, rekreācijas, mežsaimniecības kartējuma pārneses algoritmus, rīku kopumu (toolbox) to konvertēšanai ekosistēmu pakalpojumu vērtībās, nosakot esošās un potenciālās koncentrācijas vietas (“karstos punktus”); d. Izveidojot ekosistēmu pakalpojumu kartējuma telpiskās (vietas, laika, vērtību) datu bāzes struktūru; e. Izvērtējot dažādu ekosistēmu pakalpojumu savietojamību ar dabas aizsardzības mērķiem. 4. Aprobēt un demonstrēt izstrādāto metodoloģiju divās RM teritorijās. 5. Izstrādāt informatīvu materiālu par pilsētu un piepilsētu mežu nodrošinātajiem meža ekosistēmu pakalpojumiem un to vērtēšanu. 6. Sagatavot rekomendācijas un secinājumus par iegūtajiem rezultātiem.

Projekta rezultāti

1. Pārskats par pilsētu un piepilsētu mežu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīviem, ar uzsvaru uz apkopotās informācijas tālāku izmantošanu ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un analīzē. Sagatavots 1 pārskats. 2. Darba grupu tikšanās ar galvenajām iesaistītajām pusēm par pilsētu un piepilsētu mežu nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem un to prioritātēm. Organizētas 2 tikšanās, to rezultāti apkopoti galvenajos secinājumos. Pirmās tikšanās gaitā izstrādāts 1 pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu pakalpojumu saraksts to prioritāšu secībā. Otrās tikšanās laikā ieinteresētās puses informētas par metodoloģijas izstrādes gaitu, kā arī uzklausīti komentāri un ieteikumi. 3. Lokālas diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem un citām iesaistītajām pusēm RM apsaimniekotās teritorijās. Organizētas 4 diskusijas, to rezultātā sagatavoti atšķirīgiem lokāliem apstākļiem pielāgoti ekosistēmu pakalpojumu saraksti to prioritāšu secībā. 4. Metodoloģija pilsētu un piepilsētu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai un dažādu meža funkciju līdzsvarošanai. Izstrādāta 1 metodoloģija un aprakstīti tās pielietošanas soļi praktiskai ieviešanai mežsaimniecības plānošanā. 5. Metodoloģijas aprobācijas rezultāti. Sagatavots 1 aprēķinu rīku apkopojums bibliotēkas formātā un 1 kartējuma datu bāzes struktūras dokuments. 6. Informatīvs materiāls par pilsētu un piepilsētu mežu nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem un to vērtēšanu. Sagatavots 1 informatīvais materiāls (elektroniskā formātā), kas brīvi pieejams ikvienam interesentam. 7. Rekomendācijas un secinājumi. Pamatojoties uz visiem iegūtajiem rezultātiem, sagatavots secinājumu un rekomendāciju apkopojums (1 gab.) par pilsētu un piepilsētu ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas metodoloģiju un tās ieviešanas iespējām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 48 516.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 516.60 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.