• Sākums >
  • Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību Latvijas apstākļos

Datu iegūšana un popularizēšana par zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu darbību Latvijas apstākļos

Reģ Nr. 1-08/68/2022

Projekta mērķis

Ilgtspējīgie lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumi arvien plašāk tiek izmantoti Latvijā. Tie sekmē ES Plūdu direktīvas, Ūdens struktūrdirektīvas, Apdzīvoto vietu notekūdeņu direktīvas, Peldūdeņu direktīvas, Bioloģiskas daudzveidības direktīvas un attiecīgo Latvijas normatīvo aktu prasību izpildi pilsētvidē. Šie daudzfunkcionālie un izmaksu efektīvie risinājumi uzlabo ūdens kvalitāti, samazina applūšanas riskus, veicina bioloģisko daudzdveidību, mazina klimata pārmaiņu ietekmi, regulē mikroklimatu, veicina kvalitatīvās un pievilcīgas publiskās ārtelpas izveidi. Latvijā, pateicoties, tai skaitā, Rīgas Tehniskās Universitātes aktivitātēm, sistemātiski tiek veikta un popularizēta ārzemju prakse, t.sk. zinātniskie pētījumi un literatūra par ilgtspējīgo risinājumu potenciālu, tiek plānoti jaunie risinājumi. Taču Latvijā šie izveidotie risinājumi netiek sistemātiski pētīti, un to veiksmīgākai ieviešanai un popularizēšanai nepieciešami dati par ilgtspējīgo risinājumu darbību Latvijas apstākļos. Turklāt, šie risinājumi lielā mērā izmanto grunšu infiltrācijas spējas, taču Latvijā un arī pasaulē trūkst drošu metožu, kā ar aprēķiniem noteikt grunts infiltrācijas ātrumu, praksē tiek noteikts infiltrācijas ātrums ar infiltrācijas ātruma testiem konkrētajā vietā. Situācijā, kad arvien vairāk attīstības teritorijās, gan Rīgas centrā, gan citviet Latvijās, izvēlas vai ir spiesti izmantot infiltrācijas risinājumus, kļūst ļoti aktuālas praktiskās zināšanas, kā mērīt infiltrāciju un izmantot šo informācijas zaļo risinājumu projektēšanā. Projekta rezultātā iegūtie dati un izstrādātais materiāls sekmēs zaļo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu, jo pirmo reizi nodrošinās informāciju par ilgtspējīgo lietus ūdens risinājumu darbību Latvijas apstākļos. Turklāt, tiks nodrošināti konkrētie dati un metodes zaļo risinājumu potenciāla novērtēšanai un optimālo parametru noteikšanai attīstības teritorijās. Projekta izstrādes tiks izmantotas doktorantūras studijās izstrādē par ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu plānošanu un izmantojot projekta rezultātus, tiks sagatavotas publikācijas. Projekta ietvaros iegūties dati un metodes tiks popularizēti CLEANTECH LATVIA un MadCity Riga organizētajos pasākumos.

Projekta uzdevumi

1. A1 - Zaļo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu infiltrācijas testi / demonstrācijas. Tiks veiktas lietus dārzu / ievalku / infiltrācijas spējas testi, simulējot stipru nokrišņu nonākšanu risinājumos. 2. A2 - Attīstības teritoriju Rīgā infiltrācijas testi. Tiks veikti infiltrācijas testi attīstības teritorijās (ar uzsvaru uz Rīgas centru), lai novērtētu grunšu infiltrācijas spēju reālos apstākļos, simulējot stiprus nokrišņus. 3. A3 - Zaļo risinājumu ilgstošs infiltrācijas monitorings. Tiks veikts zaļo risinājumu infiltrācijas monitorings sezonas garumā. Monitorings tiks veikts gan ievācot datus tiešsaistē (vienā objektā), gan nolasot datus reizi mēnesī (vienā objektā). 4. A4 - Attīstības projektu grunšu ilgstošs infiltrācijas monitorings. Monitorings tiks veikts gan ievācot datus tiešsaistē (vienā objektā), gan nolasot datus reizi mēnesī (vienā objektā). 5. A5 - Zaļo risinājumu lietus ūdens kvalitātes monitorings. Tiks veikts sistemātisks (vairākas reizes gadā) lietus ūdens kvalitātes monitorings pirms nonākšanas zaļajos risinājumos un pēc attīrīšanas, kā arī lietu ūdens kvalitātes monitorings pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā attiecīgajā teritorijā. Monitorings tiks nodrošināts ņemot lietus ūdens paraugus. 6. A6 - Ziņojums – labākās prakses apkopojuma kopsavilkums un monitoringa rezultātu kopsavilkums. Labākā prakse attiecībā uz lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu hidraulisko un ūdens kvalitātes monitoringu. 7. A7 - Seminārs par lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu un attīstības projektu grunšu hidraulisko un ūdens kvalitātes monitoringu. Noslēdzot projektu, tiks rīkots seminārs / vebinārs ieinteresētajām pusēm (VARAM, VVD, pašvaldības, projektētāji un ainavu arhitekti, attīstītāji). 8. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Projekta rezultāti

1. A1 - Veikti divi infiltrācijas testi diviem risinājumiem – kopā 4 testi / demonstrācijas izbūvētajiem ilgtspējīgajiem lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem, kas darbojas caur infiltrāciju (lietus dārzs, bioievalka, u.c.). 2023.gadā tests plānots kā demonstrācija, pieaicinot interesentus, kā daļa no Cleantech Latvia organizētās tehniskās ekskursijas vai kā atsevišķs pasākums. 2. A2 - Veikti divi infiltrācijas testi diviem risinājumiem – kopā 4 testi / demonstrācijas neapbūvētajās attīstības teritorijas, informācijas iegūšanai ilgtspējīgo risinājumu projektēšanai. 3. A3 - Veikts ilgstošs (vairāku mēnešu garumā) divu ilgtspējīgo zaļo lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu infiltrācijas ātruma monitorings reālajās lietusgāzēs. 4. A4 - Veikts ilgstošs (vairāku mēnešu garumā) divu neapbūvēto attīstības teritoriju grunšu infiltrācijas ātruma monitorings reālajās lietusgāzēs. 5. A5 - Piecas reizes projekta gaitā veikts sistemātisks neattīrīto un attīrīto lietus ūdens kvalitātes parametru (BSP, ĶSP, Nkop, Pkop, KSV, naftas produkti) monitorings ilgtspējīgajos risinājumos. 6. A6 - Sagatavots un sadarbības iestādei - VARAM Vides aizsardzības departamentam un Fonda administrācijai iesniegts Ziņojums – labākās prakses apkopojuma kopsavilkums un monitoringa rezultātu kopsavilkums. 7. A7 - Projekta rezultāti tiks prezentēti sadarbības iestādei – VARAM Vides aizsardzības departamentam, Valsts vides dienesta un citiem interesentiem klātienes (tam tiks dota priekšroka) vai neklātienes semināra veidā, lai diskutētu par vadlīniju pielietošanu nākotnē, ilgtermiņa monitoringu un piesārņojuma izmaiņu tendencēm. Ne mazāk kā 20 dalībnieki. 8. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkums tiks iesniegts Fonda administrācijā publicēšanai mājaslapā https://lvafa.vraa.gov.lv/

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Ķīpsalas Iela 6a, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 21 825.75 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 825.75 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 825.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.