• Sākums >
  • Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2022.–2023. gadam)

Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2022.–2023. gadam)

Reģ Nr. 1-08/45/2022

Projekta mērķis

Ievākt īpaši aizsargājamo un mikroliegumu ligzdojošo putnu izplatības un ligzdojošo pāru skaita datus Latvijas teritorijā 2022.–2023. gadā vietās, kur šo datu visvairāk trūkst, un kas būs nepieciešami kvalitatīva Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām par 2019.–2024. gadu. Būtiski, ka iepriekšējā ziņojuma periodā pietrūka datu vairāku retāku sugu un ūdensputnu populācijas precīziem aprēķiniem, un šobrīd mērķis šo problēmu risināt.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt teritorijas (5x5 km līmenī), kurās šobrīd konstatēts mazāk kā četras dažādu īpaši aizsargājamu un mikrolieguma putnu sugu (pirms projekta īstenošanas tādu teritoriju/kvadrātu ir vairāk kā 400 – bāzes indikators); 2. Apsekot pirmajā punktā apzinātās teritorijas (un pēc iespējas arī citas), ar mērķi konstatēt šo sugu klātbūtni, gūstot pilnīgāku priekšstatu par šo sugu izplatību un skaitu, kas būs nepieciešams direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām; 3. Apsekot ūdenstilpes un ūdensteces ar mērķi uzskaitīt ligzdojošo ūdensputnu pāru skaitu (tostarp putnu kolonijas), kas būs svarīgi Putnu direktīvas 12. panta ziņojumam, jo iepriekšējā ziņojumā par šīm sugām iztrūka precīzu skaita datu; 4. Iesaistīt gan apmaksātus uzskaišu veicējus, gan brīvprātīgos, kas ievāc gadījuma ziņas; 5. Pavasarī aicināt iedzīvotājus veikt audio ierakstus savas dzīvesvietas apkārtnē, kā arī izvietot LOB rīcībā esošos audio ierakstītājus grūtāk pieejamās vietās, kurus pēc sezonas apkopot un izanalizēt, ar mērķi, ka ierakstos būs konstatējamas īpaši aizsargājamas putnu sugas. Izanalizēt arī 2022. gada pavasarī un vasarā iegūtos audioierakstus. 6. Apmācību semināra organizēšana par tēmu “Audio ierakstu izmantošana īpaši aizsargājamo sugu konstatēšanai”, kā arī specifisku audio ierakstu izveide; 7. Ievākto datu apkopošana un iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projekta rezultāti

1. Apzināta visa Latvija 5x5 km kvadrātu līmenī ar tajos konstatēto ligzdojošo īpaši aizsargājamo un mikroliegumu putnu sugu skaitu, atlasītas teritorijas, kur šīs sugas nav konstatētas vai to ir mazāk kā četras. Izveidota karte un tabula ar šo sugu skaitu katrā kvadrātā; 2. Meklētas un atrastas augstāk minētās sugas vismaz 400 5x5 km kvadrātos, kuros pēc modeļa šobrīd ir zemākais konstatētais īpaši aizsargājamo sugu skaits (zemākie 25% no kopējā kvadrātu skaita Latvijā). 3. Vismaz 160 5x5 km kvadrātos apmeklētas pēc iespējas visas ūdenstilpes un ūdensteces un precīzi uzskaitīti tur sastopamie ūdensputni. 4. Apkopoti datu ievākšanā iesaistīto vismaz piecu apmaksāto un 70 brīvprātīgo iesniegtie ligzdojošo putnu dati. 5. Apkopoti, noklausīti un izanalizēti vismaz 500 audio ieraksti, kuros tai skaitā konstatētas īpaši aizsargājamās putnu sugas. 6. Noorganizēts viens apmācību seminārs 2022. gada rudenī vai ziemā, un iegūtās zināšanas apmaksātie darbinieki un brīvprātīgie turpmāk izmanto datu ievākšanā. 7. Ievāktie dati pielāgoti un nosūtīti Dabas aizsardzības pārvaldei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 60 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 60 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.