• Sākums >
  • Vēja parki un putni – metodika ietekmju izvērtēšanai un risku karte

Vēja parki un putni – metodika ietekmju izvērtēšanai un risku karte

Reģ Nr. 1-08/74/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt vadlīnijas un standartizētu metodiku putnu ekspertu atzinumu sagatavošanai vēja parku potenciālo ietekmju uz putniem būtiskuma novērtēšanā, kā arī risku zonējuma karti Latvijas teritorijai saistībā ar putnu koncentrēšanās vietām migrāciju periodos.

Projekta uzdevumi

1. Analizēt un apkopot līdz šim zināmos datus par vēja elektrostaciju ietekmi uz putnu sugām migrāciju periodos un ligzdošanas laikā, sagatavot pārskatu par zinātnisko pētījumu secinājumiem attiecībā uz vēja parku ietekmi uz putniem; 2. Pēc noteiktiem kritērijiem sastādīt putnu sugu un sugu grupu sarakstu, uz kurām potenciālā ietekme ir jāizvērtē obligāti 1) migrāciju periodā; 2) ligzdošanas periodā; 3. Izstrādāt priekšlikumus standartizētu metožu izvēlei plānojamo vēja parku teritorijās, kādas ekspertiem izmantojamas 1) iespējamo ietekmju novērtēšanai uz mērķa sugām putnu migrāciju laikā, 2) iespējamo ietekmju novērtēšanai uz mērķa sugām putnu ligzdošanas periodā, un apspriest tos ekspertu seminārā; 4. Izstrādāt “ceļa karti” lēmumu pieņemšanai par dabā veicamo novērtējumu un pētījumu (uzskaišu) saturu un apjomu; “ceļa karte” ietvertu obligāti vērtējamus kritērijus, kā arī nosacījumus konkrētu standartizētu metožu izvēlei dažādās situācijās; 5. Sagatavot risku zonējuma karti par vietām, kur pavasara un rudens migrācijas periodā Latvijas teritorijā var koncentrēties liels skaits putnu, vai ir riski saistībā ar īpaši aizsargājamu (ĪA) putnu sugu ligzdošanu un barošanos, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) vai mikroliegumiem; 6. Organizēt iesaistīto pušu (valsts institūciju, pašvaldību, valsts kapitālsabiedrību un NVO, ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāju) iesaisti un informēšanu par izstrādāto vadlīniju, standartizētas metodikas un riska zonējuma kartes projektu klātienes semināra veidā (ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija); atbilstoši saņemtajiem iesaistīto pušu priekšlikumiem un komentāriem pilnveidot metodoloģiskos dokumentus; 7. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi iepazīstināt ekspertus ar metodoloģisko materiālu un tā turpmāko izmantošanu (projekta īstenotāju dalība Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā seminārā ekspertiem); 8. Sagatavot projekta gala atskaiti.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots apkopojošs pārskats ar galvenajiem secinājumiem un atsaucēm uz literatūras avotiem par vēja elektrostaciju ietekmi uz putniem; 2. Izveidots putnu sugu un sugu grupu saraksts, uz kurām potenciālā plānojamo vēja parku ietekme obligāti ir jāizvērtē 1) migrāciju periodā; 2) ligzdošanas periodā; 3. Sagatavots metodoloģiskais materiāls ar standartizētām metodēm, kādas izmantojamas iespējamo ietekmju novērtēšanai uz mērķa sugām putnu migrāciju laikā un ligzdošanas periodā plānojamo vēja parku teritorijās, ietverot eksperta lēmumu pieņemšanā obligāti vērtējamos rādītājus un “ceļa karti” lēmumu pieņemšanai par dabā veicamo novērtējumu un pētījumu (uzskaišu) saturu un apjomu; 4. Sagatavota risku zonējuma karte par vietām, kur pavasara un rudens migrācijas periodā Latvijas teritorijā var koncentrēties liels skaits putnu, vai ir riski saistībā ar īpaši aizsargājamu (ĪA) putnu sugu ligzdošanu un barošanos, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) vai mikroliegumiem; 5. Noorganizēts seminārs iesaistītajām pusēm, saņemti priekšlikumi par izstrādāto metodoloģisko materiālu un riska zonējuma karti, identificētajām problēmām un iespējamiem to risinājumiem no ieinteresētajām pusēm, attiecīgi precizēts metodoloģiskais materiāls; 6. Dalība Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā seminārā ekspertiem, lai iepazīstinātu ar metodoloģisko materiālu; 7. Sagatavota un iesniegta projekta gala atskaite.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2023
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 54 559.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 559.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 558.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.