• Sākums >
  • Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos

Priekšlikumu izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidei un biotopu atjaunošanai degradētos kūdrājos

Reģ Nr. 1-08/55/2022

Projekta mērķis

ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīti mērķi: līdz 2030.gadam atjaunot ievērojamas degradētu un oglekļbagātu ekosistēmu platības; panākt, ka vismaz 30 % sugu un biotopu ir nonākuši labvēlīgā saglabāšanās stāvoklī vai vismaz uzrāda virzību uz to. Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēs 2020.–2030.gadam (MK 24.11.2020. rīkojums Nr. 696) iekļauts 4.uzdevums: “Apzināt iespējas degradēto purvu platībās, tajā skaitā vēsturiskajās ieguves vietās (kur kūdras ieguve pārtraukta un nav atjaunota) veikt prioritāru rekultivāciju, ja vien tajās nav iespējama un nav plānojama kūdras ieguve.”

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt biotopu kartēšanas, projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) (2015.-2019.g.) un projekta “Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā” (Projekta reģ. Nr.1-08/153/2016 (2016-2017) rezultātus un no degradētajiem kūdrājiem kamerāli izvēlēties: 1) teritorijas, kuras varētu iekļaut īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) bez papildus pasākumiem; 2) teritorijas, kurās par samērīgiem ieguldījumiem iespējama mitrāju (purvu, saldūdeņu) biotopu izveidošana (visas kopā turpmāk – atlasītās teritorijas). 2. Saskaņot ar zemes īpašniekiem atlasītās teritorijas un to apsekošanu dabā, informējot par projekta mērķiem. Saskaņot atlasītās teritorijas ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Sadarbības iestādi – VARAM DAD. Ja kādas no sākotnēji atlasītajām teritorijām apmeklēšana netiek akceptēta, tā tiek aizstāta ar citu, lai rezultātā vienotos par 28 teritorijām, kas jāapseko dabā. 3. Izstrādāt kritērijus atlasīto teritoriju novērtēšanai dabā. Saskaņot kritērijus ar Dabas aizsardzības pārvaldi (attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības un vides apstākļu novērtējumu) un Sadarbības iestādi - VARAM DAD. 4. Apsekot atlasītās teritorijas dabā. Novērtēt, vai, ņemot vērā vietas apstākļus un izpētes dabā rezultātus, piemērotākais rekultivācijas veids ir mitrāju (purvu, vai saldūdens) biotopu atjaunošana (izveide). Apsekojot teritorijas, izmantot dronu. 5. Izvērtēt atlasīto teritoriju apsekošanas dabā rezultātus, sastādīt divus sarakstus: 1) teritorijas, kurās jau norit renaturalizācija un kas ir potenciālas ĪADT (atbilstoši apsekojuma rezultātiem teritorijās ir aizsargājamu sugu dzīvotnes, veidojas ES nozīmes biotopi, notiek dabiska atjaunošanās un nav nepieciešami ieguldījumi teritoriju renaturalizācijai); 2) teritorijas, kur ar samērīgiem ieguldījumiem iespējama mitrāja (tai skaitā purva, vai saldūdens) biotopa atjaunošana (izveide). 6. Par katru teritoriju uzrakstīt īsu pamatojumu un sagatavot robežu shēmu (likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 11. panta pirmās daļas izpratnē). Saskaņot teritoriju sarakstus ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Sadarbības iestādi - VARAM DAD. Visu projekta ietvaros iegūto informāciju par dabas vērtībām, pamatojumus un shēmas iesniegt Sadarbības iestādei – VARAM DAD un Dabas aizsardzības pārvaldei. 7. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Projekta rezultāti

1. Kamerāli izvērtēti biotopu kartēšanas (20 teritorijas), projekta LIFE REstore (237 teritorijas) un projekta “Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā” (turpmāk – atradņu datu analīzes projekts) (190 teritorijas) rezultāti. Izvēlētas vismaz 28 teritorijas, kurās iespējama renaturalizācija - saskaņotas ar projekta sadarbības iestādi – VARAM DAD. Sagatavots nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls. 2. Izvēlēto teritoriju apmeklēšana un nodoms ieteikt tajās veidot aizsargājamas platības vai atjaunot mitrāju biotopus saskaņots ar zemes īpašniekiem, Dabas aizsardzības pārvaldi, Sadarbības iestādi VARAM DAD. Saskaņota 28 teritoriju apmeklēšana. 3. Izstrādāti kritēriji atlasīto teritoriju novērtēšanai dabā. Saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi (attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības un vides apstākļu novērtējumu) un Sadarbības iestādi VARAM DAD. 4. Atlasītās teritorijas apsekotas dabā, novērtēts to stāvoklis, veikta bioloģiskās daudzveidības izpēte un novērtēts vai, ņemot vērā vietas apstākļus, piemērotākais rekultivācijas veids ir mitrāju (purvu vai saldūdeņu) biotopu izveidošana. 5. Sastādīti divi saraksti: 1) teritorijas, kurās jau norit renaturalizācija, tajās sastopamas aizsargājamu sugu dzīvotnes vai veidojas ES nozīmes biotopi, un kuru bioloģiskais potenciāls ir tāds, lai rosinātu tām noteikt aizsardzības statusu; 2) teritorijas, kurās ar samērīgiem ieguldījumiem iespējama mitrāja (purva vai saldūdens) biotopa atjaunošana (izveide) un kas nākotnē varētu kalpot, lai sasniegtu bioloģiskās daudzveidības un klimata politikas mērķus. 6. Par katru teritoriju uzrakstīts īss pamatojums un sagatavota robežu shēma. Pamatojumi un robežu shēmas iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei un Sadarbības iestādei – VARAM DA, izpētes laikā iegūtie dati iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei. 7. Projekta rezultātu un projekta kopsavilkums tiks iesniegts Fonda administrācijā publicēšanai mājaslapā https://lvafa.vraa.gov.lv/

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 12.12.2023
Īstenotājs Latvijas Kūdras asociācija
Rīga, Ernestīnes iela 24-3, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 59 961.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 961.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 961.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.