• Sākums >
  • Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings

Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings

Reģ Nr. 1-08/62/2022

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju sugas monitoringam, nodrošinot iespēju veikt zinātniski pamatotu sugas populācijas aprēķinu, kā arī novērtēt sugas populācijas lielumus Natura 2000 teritorijās.

Projekta uzdevumi

1. Izvērtēt dažādu biotopu un sugu monitoringa un inventarizācijas ietvaros iegūto datu izmantošanas iespējas Cucujus cinnaberinus nozīmīgu mikrobiotopu un dzīvotņu identificēšanai. 2. Balstoties uz sarkanā plakaņa ekoloģiskajām preferencēm, zinātnisko literatūru, sugas monitoringa pasākumos iesaistīto Latvijas un ārvalstu speciālistu viedokli izvēlēties un reālos monitoringa apstākļos aprobēt sarkanā plakaņa uzskaites metodes, piemērotas populācijas aprēķinu veikšanai. 3. Izstrādāt populācijas lieluma aprēķināšanas metodiku un specializētu rīku sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas lieluma izvērtēšanai. 4. Novērtēt sarkanā plakaņa populācijas lielumus Natura 2000 teritorijās, kur suga ir reģistrēta, pielietojot izstrādāto metodiku un specializētu populācijas aprēķina rīku. 5. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem izvērtēt sarkanā plakaņa populāciju ietekmējošos faktorus un izstrādāt ietekumus negatīvās ietekmes mazināšanai. 6. Organizēt starptautisku izglītojoši praktisko pieredzes apmaiņas semināru monitoringa ekspertiem, lai dalītos pieredzē sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus monitorēšanā, kā arī prezentēt izstrādāto sugas monitoringa un populācijas aprēķina metodiku. 7. Sagatavot vismaz vienu zinātnisko publikāciju par sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus uzskaites metodēm un to efektivitāti.

Projekta rezultāti

1. Izvērtēta Vides monitoringa programmā iekļauto monitoringa un valstī īstenoto inventarizāciju datu izmantošana Cucujus cinnaberinus nozīmīgo struktūru identificēšanai. 2. Izvēlēties un reālos monitoringa apstākļos, vismaz trīs sugas atradnēs, aprobētas sarkanā plakaņa uzskaites metodes, piemērotas populācijas aprēķinu veikšanai. 3. Izstrādāta populācijas lieluma aprēķināšanas metodika un specializēts rīks sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas lieluma izvērtēšanai. 4. Pielietojot izstrādāto metodiku un specializētu populācijas aprēķina rīku. novērtēts sarkanā plakaņa populācijas lielumus sekojošajās Natura 2000 teritorijās: Moricsalas dabas rezervāts, Panemūnes meži, Dimantu mežs, Kuja, Ābeļi, Gruzdovas meži, Kadājs, Lubāna mitrājs, Gaujas nacionālais parks. 5. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem izvērtēti sarkanā plakaņa populāciju ietekmējošie faktori sekojošajās Natura 2000 teritorijās: Moricsalas dabas rezervāts, Panemūnes meži, Dimantu mežs, Kuja, Ābeļi, Gruzdovas meži, Kadājs, Lubāna mitrājs, Gaujas nacionālais parks un un izstrādāti ietekumi negatīvās ietekmes mazināšanai. 6. Organizēts starptautisks izglītojoši praktisks pieredzes apmaiņas seminārs monitoringa ekspertiem, kā arī prezentēta pilnveidotā projekta mērķsugas monitoringa metodika un populācijas aprēķina rīks. 7. Sagatavota vismaz viena zinātniskā publikācija par projekta mērķsugas uzskaites metodēm, to efektivitāti un populācijas novērtēšanas metodēm.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 50 974.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 974.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 974.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.