• Sākums >
  • Inovatīvu metožu aprobācija lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona monitoringam

Inovatīvu metožu aprobācija lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona monitoringam

Reģ Nr. 1-08/38/2022

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis: aprobēt jaunas inovatīvas lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona monitoringa metodes, kas ļautu iegūt objektīvus datus par abu mērķsugu izplatību Latvijā un top populāciju lielumu. Projekta ilgtermiņa mērķis: nodrošināt precīzu un zinātniski pamatotu lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona uzskaites un populāciju lieluma novērtēšanas metodikas izstrādi, kas veicinās objektīvu un realitātei atbilstošu datu ievākšanu ziņojuma Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības nozīmes sugu stāvokli sagatavošanai.

Projekta uzdevumi

1. Pēc LIFE OSMODERMA projektā radītā viedo feromonu lamatu prototipa parauga, izgatavot 50 feromonu lamatas, kas tiks izmantotas LVAF projektā plānoto pētījumu nodrošināšanā, jaunās monitoringa metodes aprobācijā Latvijā, kā arī turpmāka lapkoku praulgrauža monitoringa Natura 2000 teritorijās nodrošināšanā Latvijā. 2. Īstenot zinātnisku pētījumu lapkoku praulgrauža populācijās aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, kā arī dabas parkā “Abavas senleja”, lai aprobētu marķēšanas un atkārtotas noķeršanas metodes (Mark-Recapture metode) izmantošanu lapkoku praulgrauža populācijas lieluma noskaidrošanā. 3. Veikt lapkoku praulgrauža monitoringu zināmajās un potenciālajās sugas atradnēs 12 Natura 2000 teritorijās Latvijā, atbilstoši DAP saskaņotajam sarakstam. 4. Īstenot zinātnisku pētījumu zināmajās dobumu māņskorpiona atradnēs Moricsalas rezervātā un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, kā arī potenciālajās dzīvotnēs dabas parkā “Abavas senleja” un aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” ar mērķi aprobēt jaunas neinvazīvas metodes (t.sk. vides DNS paraugu ievākšanu) metodes sugas monitoringā. 5. Ņemot vērā lauka pētījumu rezultātus, pilnveidot Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikā Natura 2000 teritorijās izmantotās lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona uzskaites metodikas. 6. Pamatojoties uz lauka pētījumu ietvaros iegūtajiem datiem, izstrādāt populācijas lieluma aprēķināšanas metodiku lapkoku praulgrauzim un dobumu māņskorpionam. 7. Veikt turpmākai lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona monitoringa Natura 2000 teritorijās īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķinu, kā arī izvērtēt izmaksu optimizācijas iespējamos scenārijus. 8. Ziņojuma sagatavošana un piedalīšanās starptautiskajā zinātniskā konferencē “17. International Conference on Biological Diversity, Threats and Conservation”, lai dalītos pieredzē ES nozīmes īpaši aizsargājamo sugu monitorēšanā, kā arī prezentētu projekta ietvaros īstenoto pētījumu un jauno monitoringa metožu aprobācijas rezultātus. 9. Nodrošināt projekta administrēšanu atbilstoši noslēgtā projekta īstenošanas līguma nosacījumiem. Projekta realizācijas gaitā nodrošināt nepieciešamo komunikāciju ar projekta sadarbības iestādi.

Projekta rezultāti

1. Pēc LIFE OSMODERMA projektā radītā viedo feromonu lamatu prototipa parauga, izgatavotas 50 feromonu lamatas, kas izmantotas LVAF projektā plānoto pētījumu nodrošināšanā, jaunās monitoringa metodes aprobācijā Latvijā, kā arī turpmāka lapkoku praulgrauža monitoringa Natura 2000 teritorijās nodrošināšanai Latvijā. 2. Īstenots zinātnisks pētījums lapkoku praulgrauža populācijās aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, kā arī dabas parkā “Abavas senleja”, aprobējot marķēšanas un atkārtotas noķeršanas metodes (Mark-Recapture metode) izmantošanu lapkoku praulgrauža populācijas lieluma noskaidrošanā. 3. Veikts lapkoku praulgrauža monitorings zināmajās un potenciālajās sugas atradnēs 12 Natura 2000 teritorijās Latvijā, atbilstoši DAP saskaņotajam sarakstam. 4. Īstenots zinātnisks pētījums zināmajās dobumu māņskorpiona atradnēs Moricsalas rezervātā un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, kā arī potenciālajās dzīvotnēs dabas parkā “Abavas senleja” un aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” ar mērķi aprobēt jaunas neinvazīvas metodes (t.sk. vides DNS paraugu ievākšanu) metodes sugas monitoringā. 5. Ņemot vērā lauka pētījumu rezultātus, pilnveidotas Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikā Natura 2000 teritorijās izmantotās lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona uzskaites metodikas. 6. Pamatojoties uz lauka pētījumu ietvaros iegūtajiem datiem, izstrādāta populācijas lieluma aprēķināšanas metodika lapkoku praulgrauzim un dobumu māņskorpionam. 7. Veikts turpmākai lapkoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona monitoringa Natura 2000 teritorijās īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins, kā arī izvērtēti izmaksu optimizācijas iespējamie scenāriji. 8. Sagatavots ziņojums un viens projekta pārstāvis piedalījies starptautiskajā zinātniskā konferencē “17. International Conference on Biological Diversity, Threats and Conservation”. 9. Nodrošināta projekta administrēšana atbilstoši noslēgtā projekta īstenošanas līguma nosacījumiem. Projekta realizācijas gaitā nodrošināta nepieciešamā komunikācija ar projekta sadarbības iestādi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2023
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 55 918.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 918.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.