Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 24.02.2021 rezultāti

1. Projektu konkursā aktivitātē "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai" iesniegtie projekti
Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju
1-08/187/2020 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 41 836.00 €
Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu
1-08/191/2020 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 37 488.00 €
Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā
1-08/185/2020 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 57 510.00 €
Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā
1-08/177/2020 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 55 868.00 €
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai
1-08/172/2020 Vidzemes Augstskola
Piešķirt - 26 653.00 €
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
1-08/166/2020 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 53 000.00 €
Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā VVD reģionālo vides pārvalžu speciālistiem
1-08/162/2020 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 15 000.00 €
Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings
1-08/168/2020 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 55 514.00 €
Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekāmā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās
1-08/164/2020 Latvijas Iepakojuma asociācija
Piešķirt - 29 157.00 €
Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā
1-08/183/2020 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 47 360.00 €
Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā
1-08/169/2020 Baltijas krasti
Piešķirt - 33 904.00 €
Dabas skaitīšanā konstatēto nezināmo lielo ligzdu apsekošana
1-08/167/2020 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 38 654.00 €
Abiniekiem nāvējošas slimības – hitrīdijmikozes ietekmes uz Latvijas abinieku populācijām novērtēšana
1-08/160/2020 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 42 100.00 €
Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai
1-08/171/2020 Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība
Piešķirt - 28 004.00 €
Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā
1-08/173/2020 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 53 140.00 €
Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana
1-08/159/2020 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 39 336.00 €
Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs
1-08/179/2020 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 45 386.00 €
Tālizpēte un mašīnmācīšanās purvu biotopu uzraudzībai (PurvEO)
1-08/182/2020 Elektronikas un datorzinātņu institūts
Piešķirt - 53 045.00 €
Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪA dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai
1-08/180/2020 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 48 305.00 €
Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikāts Gaujas Nacionālajam parkam
1-08/176/2020 Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība
Noraidīt
Videi draudzīgas aktīvās atpūtas un pasākumu veicināšana dabā
1-08/186/2020 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Plēsīgajos putnos uzkrātā ķīmiskā piesārņojuma raksturojums Latvijā
1-08/165/2020 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Noraidīt
Zemu izmaksu gaisa kvalitātes monitoringa pilotprojekts
1-08/184/2020 VEFRESH
Noraidīt
Zālāju bioloģisko daudzveidību veicinoši pasākumi dabas parkā “Abavas senleja”
1-08/161/2020 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
References tīkla izveide Latvijas ezeriem ūdens kvalitātes izmaiņu rekonstruēšanai mūsdienu mainīgā klimata apstākļos –metode adaptīvu ezeru apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā
1-08/189/2020 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
Molekulārās ģenētikas metožu ieviešana Eirāzijas ūdru uzskaitei akvakultūrām nodarīto postījumu novērtēšanā un sugas aizsardzībai paredzētajās teritorijās
1-08/174/2020 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Noraidīt
Kā iesaistāmies jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijā - pašvaldību vadības un iedzīvotāju izglītošanas pasākumu izstrāde
1-08/170/2020 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
Demonstrāciju saimniecību tīkls privātos mežos dabas vērtību apsaimniekošanai
1-08/190/2020 Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Noraidīt
Medības Ķemeru Nacionālajā parkā, - nepieciešamības izvērtējums un rekomendācijas alternatīvai faunas apsaimniekošanai
1-08/175/2020 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
Informatīvais diskusiju cikls “Kur rast kompromisu starp ekonomiski pamatotu zemes apsaimniekošanu un dabas aizsardzību?”
1-08/181/2020 Mākslas Paltforma
Noraidīt
Rekomendāciju izstrāde sabalansētai Rāznas ezera zivsaimniecisko resursu apsaimniekošanai un tūrisma potenciāla attīstībai
1-08/163/2020 Rāznas ezers - cilvēkam un dabai
Noraidīt
Rekomendāciju izstrāde medūzu populācijas attālinātā novērtēšanā Baltijas jūras apstākļos
1-08/192/2020 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
Komposts ienāk pilsētā
1-08/178/2020 Zero Waste Latvija
Noraidīt
uzVARAM atkritumus
Noraidīt
2. Nacionālas nozīmes projekts
„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2021. gadā
1-08/40/2021 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 9 045.00 €
3. Dažādi
Muzeja mobilās lietotnes un virtuālās tūres satura, reklāmmateriālu sagatavošana un pieejamības nodrošināšana
1-08/203/2020 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Piešķirt - 32 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.