• Sākums >
  • Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā

Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā

Reģ Nr. 1-08/185/2020

Projekta mērķis

Projekts paredz realizējams trīs galvenajos posmos: 1. posms - precīzu vadlīniju izstrāde un definēšana, par spēkā esošo normatīvo aktu pielietojumam praksē. Izstrādē darba grupā piedalās Valsts Vides dienesta, kā būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozari kontrolējošā iestāde, Ekonomikas ministrija, kā būvniecības nozari pārraugošā ministrija, kā arī būvniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozares eksperti. Kā eksperti piedalās arī globālās organizācijas “Architects Declare” dalībnieki - arhitektu biroji, kas savā praksē īsteno ilgtspējīgas un aprites ekonomikas būvniecības principus un ir zaļā kursa praktiķi ar pieredzi starptautiskā līmenī. 2.posms – apmācības trīs galvenajos blokos: 2.1.Nozari kontrolējošām iestādēm par pieņemtajām vienotajām vadlīnijām normatīvo aktu interpretācijā. Mērķa grupa ir VVD inspektori, Būvniecības valsts kontroles inspektori un būvvalžu specialisti (tostarp reģionālie). 2.2. Nozarē dalībniekiem – Latvijas Būvnieku partnerība, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas atkritumu saimniecību uzņēmumu asociācija; 2.3.Sabiedrībai kopumā. Īstenojot apmācības atvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas biedriem, kā arī realizējot informatīvi izglītojošas kampaņas vidē un sociālajos medijos. 3. Posms-informatīvi izglītojošu materiālu izgatavošana un izplatīšana. Atbilstoši izstrādātajām vadlīnijām tiek izgatavot drukāti informatīvie materiāli izplatīšanai daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās. Tiek izgatavot 7 informatīvi skaidrojoši video ar hronometrāžu līdz 2 minūtēm par būvniecībā radīto atkritumu efektīvu pārstrādi vērtīgos materiālos. Tiek īstenota informatīva kampaņa sociālo mediju platformās (Facebook, Instagram, Youtube). Aktivitāšu galvenais mērķis – īstenot ES apņemšanos un politiku virzību uz klimatneitrālu un resursu efektīvu Eiropu atbilstoši apstiprinātajam Rīcības plānam Latvijas pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. gadam, Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2021.–2027. gadam, Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.–2028. gadam un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam.

Projekta uzdevumi

1. Ekspertu darba grupas izveide, definējot sasniedzamo mērķi – precīzas un vienotas interpretācijas un vadlīniju izstrāde, par spēkā esošo normatīvo aktu pielietojumam praksē Būvniecības procesā radīto atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā, ietverot atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai. Darba Grupu veido Valsts Vides dienesta, kā būvniecības atkritumu apsaimniekošanas nozari kontrolējošā iestāde, Ekonomikas ministrija, kā būvniecības nozari pārraugošā ministrija, kā arī būvniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozares eksperti – Latvijas Būvniecības partnerība, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija. Kā eksperti piedalās globālās organizācijas “Architects Declare” dalībnieki – Latvijas un starptautiskie arhitektu biroji, kas savā praksē īsteno ilgtspējīgas un aprites ekonomikas būvniecības principus un ir zaļā kursa praktiķi ar pieredzi starptautiskā līmenī. 2. Sadarbībā ar Valsts Vides dienestu izstrādāt mācību programmu Būvniecības atkritumu jomā iesaistītajiem par pieņemtajām vienotajām vadlīnijām normatīvo aktu interpretācijā. 3. Apmācību programma sadalīta 3 blokos – nozari kontrolējošām un pārraugošām iestādēm (VVD inspektori, Būvniecības valsts kontroles inspektori, būvvalžu speciālisti), nozares dalībniekiem (Latvijas būvnieku partnerība (LBP), Būvmateriālu ražotāju asociācija (BRA), Latvijas atkritumu saimniecību uzņēmumu asociācija (LASUA) un sabiedrībai kopumā (Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas. 4. Identificēt Būvniecības valsts kontroles būvinspektoru un Būvvalžu speciālistu galvenos problēmjautājumus būvniecības atkritumu apsaimniekošanas jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar materiālos pārstrādātu būvniecības atkritumu otrreizēju izmantošanu jaunos projektos. 5. Sabiedrības ieinteresētības un līdzatbildības celšanas nolūkos izgatavot informatīvi izglītojošu materiālu kopumu par atbildīgu būvniecības procesā radīto atkritumu apsaimniekošanu un to pārstrādes iespējām efektīvos un vērtīgos otrreiz izmantojamos materiālos. 6. Tiek izgatavot 7 informatīvi skaidrojoši video ar hronometrāžu līdz 2 minūtēm par būvniecībā radīto atkritumu efektīvu pārstrādi vērtīgos materiālos. 7. Paredzēt, ka sagatavotie informatīvie materiāli perspektīvā ir iekļaujami to augstskolu studiju programmā, kas gatavo būvniecības nozares speciālistus. 8. Daudzdzīvokļu namu kāpņutelpās un sociālo tīklu kanālos iedzīvotājiem kā mērķa auditorijai izplatīt skaidrojošus informatīvi izglītojošus materiālus par būvniecības atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu un būvniecības atkritumu pārstrādes iespējām otrreizējai izmantošanai. 9. Īstenot sabiedrības informēšanas kampaņu par efektīvu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu būvniecību, remontu un būvniecībā radīto atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu un būvniecības atkritumu pārstrādes iespējām otrreizējai izmantošanai. Kampaņa tiek īstenota sociālo mediju platformās (Facebook, Instagram, Youtube) un ar preses publikācijām medijos. 10. Sekmēt 2020. gada 23. septembrī parakstītā SADARBĪBAS MEMORANDA par ilgtspējīgas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā, aprites ekonomikas plāna mērķtiecīgā ieviešanā būvniecībā, komersantu nelegālu darbību izbeigšanā, efektīvā dabas resursu izmantošanā, otrreizēju izejvielu izmantošanā un būvniecības atkritumu efektīvā apsaimniekošanā īstenošanu. Valsts vides dienestam (VVD) aktualizējot problemātiku būvniecības atkritumu apsaimniekošanas jomā, pēc vides pakalpojumu uzņēmuma SIA “Clean R” iniciatīvas SADARBĪBAS MEMORANDU parakstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, VVD, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, Būvmateriālu ražotāju asociācija un SIA “Clean R”.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāt vienotas vadlīnijas par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā. 2. Apmācīt 40 VVD inspektorus, 300 Būvvalžu darbiniekus un 150 būvinspektorus; 3. Samontēta konferences norisi videomateriālā, tā tālākai izmantošanai mācībās un semināros nozares dalībniekiem reģionos; Sasniedzamā auditorija – 10 000 nozarē iesaistītu speciālistu un vadītāju. 4. Sagatavot skaidrojošus informatīvi izglītojošus materiālus, kas var papildināt to augstskolu studiju programmas, kas gatavo arhitektūras un būvniecības nozares jaunos speciālistus. Sasniedzamā auditorija – RTU un RISEBA būvniecības nozares specialitāšu studenti un mācībspēki. Minimālais sasniedzamās auditorijas apjoms – 70 topošie speciālisti gadā (RTU vidēji – 45, RISEBA, vidēji – 25) 5. Sagatavot 7 informatīvi izglītojošus video par būvniecības atkritumu pārstrādi materiālos un ilgtspējīgas būvniecības principiem, kas vērsti uz ilgtspējīgu būvniecību, vides saglabāšanas un vides resursu taupīšanas politikas īstenošanu. Sasniedzamā auditorija – 170 000 cilvēku. 6. Informatīvi izglītojošu drukātu materiālu izgatavošana izplatīšanai daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās. 30 000 eksemplāri 7. Sabiedrības informēšanas kampaņas īstenošana par efektīvu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu būvniecību, remontu un būvniecībā radīto atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu un būvniecības atkritumu pārstrādes iespējām otrreizējai izmantošanai. Kampaņa tiek īstenota sociālo mediju platformās (Facebook, Instagram, Youtube) un ar preses publikācijām medijos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Rīga, Bīskapa gāte 2, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 57 510.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 510.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 510.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.