• Sākums >
  • Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu

Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu

Reģ Nr. 1-08/191/2020

Projekta mērķis

Šī projekta mērķis ir izveidot jūras vides kvalitātes novērtēšanā pielietojamu indikatoru, kas raksturo Jūras stratēģijas pamatdirektīvas D4 raksturlielumu (barības tīkli), ietverot gan zvejniecības, gan antropogēnās slodzes, gan klimata mainības ietekmes. Uz šo brīdi Baltijas jūrai, tai skaitā Latvijas jūras ūdeņiem, nav pieejams operatīvs D4 raksturlieluma indikators, kas liedz barības tīkla stāvokļa analīzes iekļaušanu vides novērtēšanā.

Projekta uzdevumi

1. Pamatojoties uz literatūras datiem, analizēt un definēt svarīgākās funkcionālās ģildes, kas ir sastopamas Rīgas līcī un mijiedarbojas ar mikrobiālās ķēdes elementiem (bakterioplanktonu, mikrozooplanktonu); kvantitatīvi novērtēt to nozīmi bakterioplanktona vai mikrozooplanktona asimilētās enerģijas pārnesē. 2. Ievākt un analizēt hidroloģijas (temperatūra, sāļums, duļķainība), pelaģiskās biotas (bakterioplanktona, pikoplanktons, fitoplanktona, mikrozooplanktona, mesozooplanktona) un hidroķīmiskos (kopējā un izšķīdušā organiskā oglekļa) paraugus. 3. Novērtēt fitoplanktona diennakts produkciju katrai paraugošanas reizei. 4. Pamatojoties uz esošo pelaģiāles barības ķēdes (fitoplanktons-zooplanktons-reņģe) enerģijas plūsmu budžeta modeli (rezultāts projekta „Zināšanu uzlabošana par jūras ekosistēmu, jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm” - līgums ar VARAM Nr. IL/106/2017 - aktivitātēm), izstrādāt pilnveidotu modeli, kas ietvertu detalizētu mikrobiālās ķēdes oglekļa plūsmas raksturojumu, un modeļa validēšana. 5. Metodikas (indikatora) un tā ieviešanas plāna (rekomendāciju) izstrāde Rīgas līča vides stāvokļa noteikšanai D4 raksturlielumam, izmantojot pilnveidoto pelaģiskās barības ķēdes oglekļa plūsmu budžeta modeli. 6. Iepazīstināt HELCOM integrētā novērtējuma darba grupu (ICES/HELCOM WGIAB) ar ideju, metodiku un rezultātiem ikgadējā sanāksmē (parasti noris martā/aprīlī), lai saņemtu ekspertu viedokli un ieteikumus rezultātu uzlabošanai. 7. Informatīvs seminārs par projekta rezultātiem - D4 raksturlieluma indikatoru, tā ieviešanas plānu (rekomendācijas) un nākotnes perspektīvām.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts shematisks Rīgas līča pelaģiskās dzīvotnes barības tīkla atspoguļojums, kas ietver visas funkcionālās ģildes un to mijiedarbības; rezultāts: atskaite - apraksts; uz 01/05/2021; 2. Apkopoti projekta laikā ievāktie dati; rezultāts - metadatu tabula un datubāze; uz 30/11/2021; 3. Izstrādāts Rīgas līča pelaģiskās dzīvotnes barības tīkla atspoguļojums ar kvantificētām oglekļa plūsmām starp funkcionālajām ģildēm; rezultāts - atskaite - apraksts; uz 31/01/2022; 4. Rezultātu prezentēšana ICES/HELCOM WGIAB ikgadējā sanāksmē; rezultāti: sanāksmes darba kārtība; atskaite par prezentācijas būtību, iegūtajiem komentāriem un diskusijas pamatidejām; uz 31/03/2022. 5. Izstrādāta metodika, noteiktas laba vides stāvokļa (GES) robežvērtības un nepieciešamais datu apjoms sekmīgai vides stāvokļa novērtēšanai, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla oglekļa budžeta modeli un novērotās funkcionālo ģilžu savstarpējās attiecības; rezultāts:atskaite - indikatora apraksts un ieviešanas/uzturēšanas rekomendācijas; uz 30/04/2022. 6. Informatīvais seminārs; rezultāts: semināra darba kārtība; dalībnieku saraksts; uz 31/05/2022.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2022
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 37 448.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 448.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 488.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.