• Sākums >
  • Videi draudzīgas aktīvās atpūtas un pasākumu veicināšana dabā

Videi draudzīgas aktīvās atpūtas un pasākumu veicināšana dabā

Reģ Nr. 1-08/186/2020

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis — mazināt atkritumu un citas cilvēka negatīvās ietekmes dabas objektos, kā arī novirzīt cilvēku plūsmas uz mazāk zināmiem dabas objektiem. Projekta ilgtermiņa mērķis — izglītota un atbildīga sabiedrība ar ētisku uzvedību dabā.

Projekta uzdevumi

1. Attīstīt un papildināt PDF un DAP izstrādātās zīmes “Ko atnesi, to aiznes” vēstījumu un tā skaidrojumu sabiedrībā, īpašu uzmanību veltot uzvedības ētiskajiem aspektiem aizsargājamajās dabas teritorijās un cituviet dabā, skaidrojot gan noteikumu stingrības atšķirības, gan uzvedības normu būtību; 2. Aktualizēt medijos projekta mērķi, attīstot multimediju konceptu, kas sabiedrību iepazīstinātu ar jauniem, mazāk pazīstamiem maršrutiem dabas aizsargājamās teritorijās, sniedzot padziļinātu izpratni par ētisku uzvedību dabā. 3. Aicināt pievienoties kampaņai valsts institūcijas, pašvaldības, komersantus, kā arī privāto zemju īpašniekus, kas piedāvā sabiedrībai tūrisma pakalpojumus. 4. Akcentēt vēstījuma nodošanu un skaidrošanu pārgājienu un pasākumu organizatoru auditorijās, iesaistot industrijas pārstāvjus kopēju sadarbības vadlīniju izstrādē, kas paplašinātu iespējas pusēm sasniegt mērķus un intereses saskaņoti. 5. Izglītot dabas tūrisma organizatorus (īpašu uzmanību veltot ūdens tūrisma pakalpojuma sniedzējiem), popularizējot labās prakses un piemērus, un pakalpojumu ņēmējus. 6. Papildināt iniciatīvas vizuālos materiālus, kuru uzdevums būs izglītot un piesaistīt uzmanību par dabai draudzīgu atpūtu (vizuāli reklāmas un izglītības materiāli, materiāli industrijas uzņēmējiem). 7. Pašnovērtējuma, projekta kopsavilkuma un regulāru atskaišu sagatavošana un finanšu pārraudzība.

Projekta rezultāti

1. Realizēta integrēta komunikāciju kampaņa, izmantojot multimediju pieeju (vismaz 100 000 auditorija) — a. sagatavot multimediju stāstus par vismaz 10 mazāk pazīstamām dabas takām Latvijā, turpinot TVNet Dabas taku stāstu sērijas. b. vizuālo reklāmas materiālu izstrāde un izvietošana sociālos tīklos, digitālos medijos un cituviet publiskā telpā, c. projekta satura integrēšana vismaz 5 nacionāla mēroga TV vai radio raidījumos, d. veiktas vismaz 5 lekcijas/tiešsaistes/klātienes tikšanās, informējot aktīvā dabas tūrisma dalībniekus, organizētājus dažādos Latvijas reģionos. e. par ietekmju veidu un apjomu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un cituviet dabā vismaz 3 ziņojumu veidošana medijos, f. organizētas vismaz 12 publikācijas, ziņas par projekta aktualitātēm. 2. Organizētas darba grupas sanāksmes, iesaistot pārstāvjus no vismaz 5 aktīvo atpūtas pasākumu dabā organizatoriem un izstrādātas sadarbības vadlīnijas, kas būs atbalsts kopīgam darbam dabas daudzveidības saglabāšanas centienos. 3. Organizētas tikšanās, diskusija, nodrošinot informācijas apmaiņu ar vismaz 20 aktīvās atpūtas dabā organizatoriem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 39 988.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 988.48 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.