• Sākums >
  • Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana

Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana

Reģ Nr. 1-08/159/2020

Projekta mērķis

Raksturot upmalu mežu ekosistēmas pakalpojumu vērtību, un tās vecināšanas iespējas, veicot tajos ievāktu meža ekosistēmu raksturojošu un sabiedrības viedokli apkopojošu datu kompleksu analīzi. Noskaidrojot kvantitatīvi izmērāmas vienības kā sugu bioloģiskā daudzveidība gan veicot veģetācijas novērtējumu, gan nosakot atmirušās koksnes īpatsvaru un stāvokli (īpaši nozīmīga sugām, kam nepieciešama šāda vide), gan kokaudzes sastāvu, un noskaidrojot sabiedrības viedokli par spēju/vēlmi maksāt, ir iespējams modelēt dažādu upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu vērtību. Tātad noskaidrot cik kāds konkrēts meža tips ir ar augstāku vai zemāku vērtību, raugoties no sabiedrības viedokļa, kura šos dažādos pakalpojumus patērē maksājot vai nemaksājot par tiem. Piemērojot minētos indikatorus un sabiedrības viedokli par tās spēju/vēlmi maksāt, var noskaidrot ekosistēmu pakalpojumu vērtību monetārās vienībās.

Projekta uzdevumi

1. Iepriekš iegūto datu (turpmāk – Datu) sistematizācija. Pēdējo piecu gadu laikā ir iegūti dati 15 upju mežos (kopā 90 parauglaukumos), detāli uzskaitot veģetāciju, nosakot atmirušās koksnes daudzveidību, kokaudzes sastāvu un tās apjomu. Tāpat veikta iedzīvotāju aptauja (1000+ respondentu), kurā ir noskaidrots vērtējums par dažādiem ekosistēmas pakalpojumiem, to izmantošanas (saskares) biežums, vērtējums par tos ietekmējošajiem faktoriem un spēja/vēlme maksāt par pieejamiem ekosistēmu pakalpojumiem konkrētajā modeļteritorijā. Papildus novērtējums (analīze) ar INTERREG projektā izstrādātu piekrastes mežu vērtēšanas rīku. 2. Datu statistiskā analīze, izmantojot ekosistēmu un sociālajos pētījumos vispāratzītas metodes. 3. Datu analīze, salīdzinot iegūtos ar starptautiski atzītiem, publicētiem zinātnisko pētījumu rezultātiem citās valstīs un izdarot pamatotus secinājumus par konstatētajām vērtībām, to nozīmi no reģiona iedzīvotāju skatu punkta. Tiks izmantotas vairākas atzītākās pieejas, vērtējot ekosistēmās pakalpojumu monetāro vērtību un iegūstot kvantitatīvi salīdzināmas indikatoru vērtības gan Latvijas kontekstā, gan Eiropas Savienības kontekstā, kur Latvijas valstij ir jāsasniedz noteikti mērķi ekosistēmu pakalpojumu apzināšanā un novērtēšanā. 4. Rezultātu apkopošana. Datu telpiskā analīze un ekstrapolācija Latvijai. Apkopojums un 3 publikāciju sagatavošana augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos (ietekmes faktors nozarē Q1 un Q2). Projekta laikā tiks sagatavotas un iesniegtas šo publikāciju pirmās versijas, jo nereti rakstu publicēšana augsti citētos žurnālos aizņem vairāk laika nekā projekta maksimālais termiņš. 5. Secinājumu sagatavošana. Iegūtos secinājumus apkopos un nodos zināšanai Dabas aizsardzības pārvaldei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai kā vides politikas veidotājiem un normatīvo aktu izstrādātājiem attiecīgajās nozarēs.

Projekta rezultāti

1. 3 publikācijas (statuss: iesniegts), kurās atspoguļos datu apstrādē un analīzē iegūtos rezultātus un secinājumus zinātnisko rezultātu apstiprināšanai. Sagatavotie manuskripti tiks publicēti pēc iespējas augstākos citātos zinātniskajos žurnālos. 2. 1 datu kopas detāla apstrāde un analīze par 15 upēs 90 izvietotajiem parauglaukumiem, kuros ievākti sekojoši raksturlielumi: lakstaugu sastāvs, atmirušās koksnes apjoms un stāvoklis, kokaudzes struktūras un to mijiedarbība. Telpiskā analīze. Nodevums: rezultātu apkopojums (kopsavilkums) 3. 1 datu kopas detāla apstrāde un analīze, raksturojot sabiedrības ieskatu par ekosistēmu pakalpojumiem upmalu mežos (1000+ respondentu). Nodevums: rezultātu apkopojums (kopsavilkums) 4. 1 populārzinātnisks raksts publicēšanai masu medijos; rekomendācijas politikas attīstībai

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2022
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 43 296.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 296.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 336.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.