• Sākums >
  • Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings

Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings

Reģ Nr. 1-08/168/2020

Projekta mērķis

Apsekot šo direktīvas augu un sūnu sugu atradnes, veikt visus augstākminētos nepieciešamos populāciju novērtējumus, veikt sugu monitoringu, sniedzot jaunu un nozīmīgu ieguldījumu DAP pārziņā esošajai dabas datu pārvaldības sistēmai OZOLS, pamatot nepieciešamību veidot jaunas Natura 2000 teritorijas II pielikuma sugām (ja tas nepieciešams), veikt šo sugu monitoringu, kas turpināsies ilglaicīgi, sagatavot jaunu materiālu nākamajam ziņojumam EK par periodu 2019.-2024.

Projekta uzdevumi

1) Izanalizēt līdz šim zināmos datus par 19 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu izplatību un monitoringu, salīdzinot tos ar Dabas skaitīšanas datiem (ziņas par 1145 atradnēm). Tas dos iespēju izvērtēt, kuros atradņu pārklāšanās gadījumos plašāk izplatītām sugām atradni atkārtoti neapmeklēt, kuros gadījumos uzsākt jaunu monitoringu (atbilstoši monitoringa metodikai), un, vienojoties ar DAP, kurām sugām turpināt agrāk uzsāktu monitoringu un izvērtēt pašreizējo atradņu un populāciju stāvokli. 2) Sadarbībā ar DAP pilnveidot augu monitoringa anketu un sagatavot tās elektronisko versiju Survey 123 lietotnē, par tās turpmāko pielietošanu vienojoties ar DAP. 3) Apsekot izvērtējuma rezultātā atlasītās 865 atradnes - atrast sugas dabā, izvērtēt atradņu stāvokli, aizpildīt monitoringa anketas, uzsākot vai turpinot sugas monitoringu (vienojoties ar DAP, plānots veikt monitoringu visām sugām, izņemot meža silpureni un dzelteno dzegužkurpīti). 4) Analizēt iegūtos datus par direktīvas augu un sūnu sugām, veicot salīdzinošu analīzi. 5) Atradnēs, kur jāveic atkārtots monitorings, izvērtēt parametrus par populācijas stāvokli, sniedzot salīdzinošas ziņas, kas nepieciešamas ziņojumam EK nākamajā periodā. 6) Iesniegt DAP aizpildītās monitoringa anketas un datu analīzi par katru direktīvas augu un sūnu sugu, kā arī ĢIS slāni ar apsekotajām atradnēm (gdb formātā), parauglaukumiem u.c. ziņām.

Projekta rezultāti

1. Izvērtēta direktīvas augu un sūnu sugu apsekošanas prioritāra nepieciešamība 1145 atradnēs, kas konstatētas “Dabas skaitīšanas “ projektā. Izvērtēti iepriekšējo monitoringu rezultāti, saskaņojot ar DAP, izplānotas sugas un vietas atkārtotam monitoringam. 2. Apsekotas dabā 865 vaskulāro augu un sūnu sugu atradnes, veikts monitorings, aizpildītas monitoringa anketas, izanalizēts populāciju stāvoklis. 3. Sagatavotas apsekoto sugu atradnes gdb formātā, kas kopā ar sugu analīzi un monitoringa anketām iesniegtas DAP.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2021
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 55 514.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 514.16 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 514.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.